Социална педагогика


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления
   Редовна (Педагогически факултет) - 3 семестъра - за кандидати без учителска правоспособност  Задочна (Педагогически факултет) - 3 семестъра - за кандидати без учителска правоспособност  Дистанционна (Педагогически факултет) - 3 семестъра - за кандидати без учителска правоспособност  Редовна (Педагогически факултет) - 3 семестъра - за кандидати с учителска правоспособност  Задочна (Педагогически факултет) - 3 семестъра - за кандидати с учителска правоспособност  Дистанционна (Педагогически факултет) - 3 семестъра - за кандидати с учителска правоспособност
 • за притежаващи ОКС "професионален бакалавър" в същото професионално направление
   Редовна (Педагогически факултет) - 4 семестъра  Задочна (Педагогически факултет) - 4 семестъра  Дистанционна (Педагогически факултет) - 4 семестъра

Обучаващо звено:

Педагогически факултет

Изисквания за прием:

Цели на програмата:

Обучението в магистърската програма има за цел да осигури задълбочена теоретическа и практическа подготовка на бъдещите специалисти за успешна професионална дейност в различните сектори на социалната сфера, на образователната система и в неправителствените и обществените структури. Обучението се осъществява в съответствие с държавните нормативни документи в системата на висшето образование и с образователната мисия и политика на Великотърновския университет.
Учебното съдържание на образователната програма покрива стандартите за ОКС „магистър”, определени в Националната квалификационна рамка (ниво 7). То е съобразено с изискванията за овладяване на минимума от знания, умения и компетентности, съобразно Квалификационната рамка на Европейското образователно пространство за висше образование (КРЕПВО).
 

Професионална квалификация:

Социален педагог

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Обучението по специалността е ориентирано към достигане високо равнище на професионална подготовка и формиране на компетентности, адекватни на стандартите, визирани в Европейската квалификационна рамка и Националната квалификационна рамка.
Знания:
 • фундаментална общотеоретична педагогическа подготовка;
 • знания за психическото развитие и индивидуалните особености на личността;
 • знания за процесите и явленията, случващи се в социума; за влиянието на средата върху отделния човек и върху обществото като цяло;
 • задълбочени знания за методите и формите на социалнопедагогическа работа с различни групи клиенти;
 • знания за правно-нормативната уредба и организационното обезпечаване на професионалната социалнопедагогическа дейност.
Умения:
 • за планиране, прогнозиране, провеждане, ръководство, контрол и оценяване на социалните взаимодействия в различни образователни и социални институции и общности;
 • за консултиране на групи, семейства, индивиди, имащи нужда от квалифицирана социалнопедагогическа помощ;
 • комуникативни умения и умения за водене на диалог;
 • работа с индивиди и групи, за партньорство и оптимални взаимодействия при изпълнение на социалнопедагогическите задачи;
 • за анализ и вземане на релевантни решения при социалнопедагогически ситуации, умения за решаване на казуси, инциденти и др.
 • адекватно реагиране при взаимодействия с деца в риск, с юноши и възрастни, попаднали в проблемни ситуации;
 • работа с деца за развитие на техните способности в различни направления.
Компетентности (професионално значими качества и способности):
 • адаптивност, мобилност и умения за вземане на адекватни решения в съответствие със съвременните научни постижения и променящата се социална среда;
 • креативност, инициативност, отговорност, мотивация за развитие и повишаване на професионалната квалификация;
 • компетенции за прилагане на подходящи стратегии в професионалните взаимодействия с оглед постигане на трайни и устойчиви положителни резултати;
 • компетенции за организиране и провеждане на научно-изследователска дейност.

Възможности за стажове и практики:

Учебното съдържание на образователната програма включва практическа подготовка под формата на текуща практика и преддипломна практика. Текущата практика се провежда в партньорски институции и социални услуги във Велико Търново въз основа на договорни отношения между тях и ВТУ. Преддипломната практика се провежда по местоживеене и се удостоверява с протоколи за проведени дейности съобразно предварителните указания от страна на преподавателя, ръководещ практиката. Протоколите от проведената практика се заверяват от директора на съответната институция/социална услуга.
На студентите от специалността е осигурена възможност за включване в университетски, национални и международни програми и проекти за обогатяване на тяхната подготовка и повишаване на професионалната компетентност.
 

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

До дипломиране се допускат студенти, успешно положили семестриалните изпити от курса на обучение и провели преддипломна практика.
Дипломирането включва:
Вариант 1
 • Писмен държавен изпит по конспект, включващ теми от изучаваните дисциплини.
Вариант 2
 • Защита на дипломна работа по избрана тема от изучаваната проблематика.
При разработване на дипломната работа се спазват изискванията за разработване на дипломна работа, валидни за специалностите в Педагогически факултет, които са оповестени на страницата на факултета в сайта на ВТУ.
 

Професионална реализация:

Завършилите специалността придобиват ОКС „магистър” по социална педагогика и могат да осъществяват професионална дейност в следните направления:
 • социалнопедагогическа работа във всички видове и степени образователни заведения (като социален педагог, педагогически съветник, социален работник, консултант-анализатор, организатор на свободното време и др.);
 • специализирана възпитателна работа с деца, юноши и младежи в неравностойно социално положение, с отклонения  в поведението, с проблеми в общуването и адаптацията към социалната среда;
 • социалнопедагогическа работа с деца и учащи с изявени интереси в различни области, които са включени в детски и младежки структури;
 • организаторска и консултантска дейност в детска педагогическа стая и места за лишаване от свобода; в различни държавни структури със социализиращи и ресоциализиращи функции;
 • организаторска и консултантска дейност в центрове за занимания по интереси, за организация на свободното време; в центрове, работещи по здравни програми за сексуално и психическо здраве и др.
 • консултантска работа с родители, деца, учители, възпитатели при възникване на социални проблеми, със семействa, деца, и младежи в риск, с възрастни, включени в програми за пробационна дейност и др.;
 • специализирана организаторска, диагностична и контролна дейност в сферите за подпомагане, рехабилитиране, ресоциализация и интеграция на деца и семейства в риск и с поведенчески проблеми.