Предучилищна и начална училищна педагогика


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Педагогически факултет)  Задочна (Педагогически факултет)
 • за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления
   Редовна (Педагогически факултет)  Задочна (Педагогически факултет)
 • за притежаващи ОКС "професионален бакалавър" в същото професионално направление
   Редовна (Педагогически факултет)  Задочна (Педагогически факултет)

Обучаващо звено:

Педагогически факултет

Изисквания за прием:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление - Магистърската програма “Предучилищна и начална училищна педагогика” е предназначена за завършилите образователно-квалификационна степен “бакалавър” по специалностите: Предучилищна педагогика и чужд език, Предучилищна педагогика и логопедия, Начална училищна педагогика и чужд език, Начална училищна педагогика и специална педагогика;
 • за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления - Магистърската програма  “Предучилищна и начална училищна педагогика” е предназначена за завършили ОКС „Бакалавър” или ОКС „Магистър” в друго професионално направление на висшето образование;
 • за притежаващи ОКС "професионален бакалавър" в същото професионално направление - Магистърската програма е за кандидати, които са завършили ОКС „професионален бакалавър“ в същото професионално направление
Всички кандидати се явяват на изпит за проверка на говорните и комуникативните способности.

Цели на програмата:

 • подготовка на висококвалифицирани, професионално компетентни  педагогически кадри за практикуване на професиите учител в детска градина, учител в начален етап  на основното образование (I-IV клас), учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас, възпитател;
 • формиране на компетентности за изпълнение на функциите на учител в детска градина,  учител в начален етап  на основното образование (I-IV клас), учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас,  възпитател;
 • повишаване на образователния, изследователския и социалния потенциал на бъдещите педагогически специалисти чрез продуктивно интегриране на  междунаучно ниво на знания, умения и компетентности от областта на социалните и хуманитарните науки;
 • модериране на устойчива готовност за самоусъвършенстване и упражняване на  обществена дейност чрез включване в педагогическото изследователско пространство в контекста на европейска икономика, основана на знанието.

Професионална квалификация:

Педагог, детски учител, начален учител

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

В резултат от обучението се постига придобиване на образователна и квалификационна степен „магистър“ по програмата.
В съответствие с НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (ДВ, бр. 61,  в сила от 2.08.2019 г.) и Постановление № 27 от 01.02.2021 г. за изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“, приета с Постановление № 289 на МС от 2016 (ДФ, бр. 89 от 2016), завършилите програмата постигат следните резултати:
Знания за:
 • съвременни постижения в сферата на психологическите, педагогическите и частнодидактическите науки;
 • основите и технологията на обучението по изкуствата (изобразително изкуство, музика, словесно-изпълнителско и театрално изкуство и др.);
 • модели и концепции за формиране на комуникативно-експресивни и практически умения за образователна дейност;
 • иновативно личностно ориентирано планиране, организиране и провеждане на образователен процес, базиран върху придобиване на ключови компетентности от децата и учениците;
 • прилагане на ефективни образователни методи и подходи съобразно индивидуалните потребности на децата и учениците;
 • опазване на живота и здравето на децата и учениците, включително и по време на организираните допълнителни дейности или занимания по интереси и др.
Умения за:
 • оказване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците чрез пълноценно включване в образователната и социалната среда;
 • сътрудничество и взаимодействие с участниците в образователния процес и всички заинтересовани страни;
 • интегриране на дигиталните технологии в образователния процес;
 • установяване и проследяване на напредъка за придобиване на ключови компетентности посредством  мониторинг и анализ на образователните резултати и формираните компетентности на децата и учениците;
 • подготвяне на дигитални образователни ресурси и уроци, изпитни материали и участие в провеждането на национално външно оценяване;
 • водене и съхраняване на задължителната училищна документация;
 • провеждане на личностноориентирано общуване и взаимодействие с децата и учениците, консултиране на родители и подкрепа на индивидуалното развитие на децата и учениците;
 • създаване и подкрепа на индивидуалната и груповата идентичност;
 • възпитаване на институционална и личностна култура, ориентирана към толерантност, сътрудничество и взаимопомощ;
 • провеждане или участие в изследователска дейност в областта на предучилищното и училищното образование и др.
Отношения, които допринасят за организиране и управление на позитивна образователна среда, насърчаваща активното компетентностно ориентирано съучастие на всички ангажирани с просперитета на индивидуалността субекти; субективно насочено холистично педагогическо взаимодействие с децата и учениците, стимулиращо реализирането на лидерския им потенциал; използване на разнообразни стратегии за работа с родителите и семейната общност; демонстриране на нагласа за ценностно насочено сътрудничество с децата и учениците; защита на културни различия и подкрепа на добри практики за включване на разнообразието и приобщаването.
 
Компетентности:
 • придобиване на основни компетентности в област Образователна среда: организиране и управление на образователната среда чрез взаимодействие между образователните  направления и учебните предмети по начин, който ефективно подпомага игровите  взаимодействия и ученето и създава условия на всяко дете и ученик за активно участие във всички дейности;
 • придобиване на основни компетентности в област Педагогическо взаимодействие с децата и учениците, свързани с професионално-педагогическата и професионално-психологическата подготовка на детския и началния учител за прилагане на знания, умения и отношения по посока цялостното (холистичното) развитие и индивидуално общуване с детската личност съобразно  нейните  индивидуални потребности и потенциал в процеса на игровото взаимодействие и образователната интеракция;
 • придобиване на основни компетентности в област Преподаване: организиране на процеса и обучение, осъществяване на преподаването и подпомагане на ученето, и постигането на успешни резултати в овладяването на учебното съдържание в образователните направления и учебните предмети;
 • придобиване на основни компетентности в област Взаимоотношения с деца и ученици: ефективно общуване в процеса на преподаване на учебното съдържание, в ситуации, свързани с личностното им развитие и междуличностните взаимоотношения в детската и ученическата общност, в контекста на индивидуалния и диференцирания подход;
 • придобиване на основни компетентности в област Взаимоотношения с другите педагогически специалисти: планиране, организиране и осъществяване на съвместни дейности с други учители и педагогически специалисти, в т.ч. екипно взаимодействие, както и обсъждане и вземане на решения при възникнали проблемни ситуации в класната стая или в други пространства на територията на детската градина, училището или извън тях;
 • придобиване на основни компетентности в област Лидерство: мотивиране на децата и  учениците да участват активно в образователни дейности, насочени към  личностно развитие, стимулиране на иновативност и креативност в рамките на педагогическите взаимодействия, подготвяне на децата и  учениците за многобройните предизвикателства, пред които предстои да се изправят в процеса на своята жизнедейност и развитие;
 • придобиване на основни компетентности в област Работа с родителите и семейната общност: ефективно партньорско взаимодействие с родителите и други представители на семейната общност с амбиция за осигуряване на оптимална подкрепа на растящата индивидуалност;
 • придобиване на основни компетентности в област Възпитателна работа, свързани със ключови знания, умения и отношения в областта на теорията и методиката на възпитанието, гарантиращи целенасочено подпомагане на процеса на личностно развитие на децата и учениците в началния етап на основното образование като индивидуалности и членове на обществото, които разбират и осъзнават общоприети културни и социално значими ценности;
 • придобиване на основни компетентности в област Работа в мултикултурна и приобщаваща училищна среда: реализиране на приобщаващото, интеркултурното и гражданското образование.

Възможности за стажове и практики:

Практическото обучение по програмата, осигуряващо професионално-практически знания, умения и компетентности на студентите, се осъществява в три учебни форми:  хоспитиране, текуща педагогическа практика и стажантска практика, чрез посещения в базови за университета детски градини и начални училища на основата на сключени двустранни договори.
Предлагат се възможности за реализиране на европейски мобилности с цел практика чрез платформи и договори съвместно с отдел „Международно и вътрешно сътрудничество“ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.
Предоставят се и възможности за провеждане на международно обучение с включени в тях практически дейности в детски градини и начални училища по програма "Еразъм +" въз основа на сключени двустранни споразумения с европейски университети-партньори.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

До дипломиране се допускат студенти, успешно положили семестриалните си изпити.
Формата на дипломиране е съобразена с чл. 45 от Закона за висше образование  и чл. 17 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“. 
Задължително се полагат два държавни изпита. Единият е  държавен изпит, свързан с развиването на тема по утвърден от Факултетния съвет конспект или защита на дипломна работа. Темата на дипломната работа се избира от проблематиката на изучаваните дисциплини. До разработване на дипломна работа се допускат студенти, които след приключване на втори семестър имат среден успех от следването не по-малък от отличен (6.00) и оценка по съответната дисциплина, в чиято област е избрана темата на дипломната работа, не по-малък от отличен (6.00). Ръководителите на дипломни работи са хабилитирани лица или лица, които притежават научна степен “доктор”. Темите за дипломните работи и съответният ръководител се предлагат от катедрата и се утвърждават от Декана.
Вторият изпит е държавен практико-приложен изпит в детска градина и начално училище, който е свързан с изнасянето и защитата на педагогическа ситуация и урок пред комисия.
Датите и комисиите за държавните изпити се определят със заповед на ректора като в тях се включват хабилитирани преподаватели или преподаватели с образователна и научна степен „доктор“, учители-наставници и представители на работодателите.
Оценяването е по шестобалната система с точност до цяло число.

Професионална реализация:

Подготовката по програмата осигурява условия за пълноценна професионална, социална и творческа реализация на завършилите студенти чрез устойчив и приобщаващ балансиран растеж спрямо териториалните потребности от педагогически специалисти в Република България.
Успешно завършилите обучението по програмата в ОКС „бакалавър” могат да заемат следните позиции:
 • педагог;
 • учител в детска градина;
 • учител в подготвителна група;
 • учител в предучилищно възпитание и подготовка;
 • учител в начален етап  на основното образование (I-IV клас);
 • учител в начален етап на основното образование (I-IV клас) и в предучилищно възпитание и подготовка;
 • учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас;
 • възпитател в общежития към училище и център за подкрепа на личностно развитие;
 • учител в обслужващо звено – дом за отглеждане и възпитание на деца от 3 до 7 годишна възраст, лишени от родителска грижа;
 • възпитател в специално училище – дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от І до ІV клас;
 • ръководител и преподавател в центрове за работа с деца в школи и групи за извънкласна дейност;
 • консултант-експерт в институции, в които се работи с деца от предучилищна и начална училищна възраст, в диагностични и прогностични центрове;
 • консултант и ръководител на деца от предучилищна и начална училищна възраст към институции и частни училища;
 • специалист във всички структури, в които има регламентирана длъжност, изискваща осъществяване на образователна дейност.