Управление на образованието


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления
   Редовна (Педагогически факултет)  Задочна (Педагогически факултет)  Дистанционна (Педагогически факултет)

Обучаващо звено:

Педагогически факултет

Изисквания за прием:

Обучението в специалност "Управление на образованието" е предназначено за кандидати, завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър“, притежаващи професионална квалификация "учител". 

Цели на програмата:

Магистърската програма “Управление на образованието” има за цел да подготви управленски кадри за системата на образованието. Нейното съдържание и процесът на обучение осигуряват на студентите фундаментални знания и умения за теоретическите, методическите и практическите основи на съвременната модерна система за управление на образованието.
Обучението в специалността цели да осигури на студентите цялостна фундаментална, общотеоретична, и практическа подготовка, която позволява успешна професионална реализация в сферата на образованието. Тя се базира на съвременните социално-икономически потребности и спецификата на работата в образователните институции.
Обучението в магистърската програма осигурява:
1.Подготовка за практикуване на професията чрез развиване на професионални компетентности.
2.Повишаване на образователния, социалния, педагогическия, психологическия и изследователски потенциал на бъдещите педагогически специалисти.
3.Високоефективно и продуктивно интегриране на междуобластно и междунаучно ниво на нагласи, знания, умения и отношения у студентите от областта на социалните и хуманитарните науки.
4. Стремеж към самоусъвършенстване и упражняване на широка обществена дейност чрез включване в педагогическото изследователско пространство в контекста на процеса на изграждане на европейска икономика, основана на знанието.

Професионална квалификация:

Ръководител в системата на предучилищното и училищното образование

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания:
 • знания по основи на управлението, икономика и образователен мениджмънт; управление на човешките ресурси в образованието;
 • знания за системи, стилове и стратегии на управление;
 • знания за мениджмънт на класа; за екипна дейност, за лидерски стилове на управление;
 • знания за тенденциите в теоретичното и методологичното развитие на европейската и световната образователна политика, както и постиженията и проблемите на българското образование;
 • знания за финансиране и управление на ресурси в образователната сфера;
 • знания за педагогическото консултиране на деца, учащи, учители, родители;
 • знания за съвременните приоритети на интеркултурното образование;
 • знания за работа с деца в риск и възможности за превенция на изоставане и отпадане от училище.
Умения:
 • умение да планират, да координират и провеждат дейности в различни институции на образователната среда;
 • умения да контролират качеството и резултатите от обучението и възпитанието;
 • умения да анализират и оценяват и да гарантират непрекъснато професионално-теоретическото развитие на учителите, за повишаване на техните компетенции и професионални потребности;
 • умения да прогнозират промените в образователните ситуации и да вземат адекватни решения;
 • комуникативни умения, умения за работа в екип и за оптимално реализиране на педагогически взаимодействия;
 • умения за работа с основните документи в системата на средното образование;
 • умения за адаптивност, мобилност и вземане на адекватни решения в съответствие със съвременните научни постижения и променящите се образователни реалности;
 • умения за организиране и провеждане на научноизследователска дейност в образователна среда;
 • умения за използване на съвременни информационни технологии за оптимизиране на образователните дейности;
 • умения за разработване на научен труд /курсова работа, статия, есе, тренинг и др./, за разработване на дипломна работа, за научна защита и аргументация;
 • умения за стимулиране и ръководство на интегрирано и индивидуално обучение;
 • умения за работа с деца в риск, за превенция на изоставането и отпадането им от училище;
 • умения за работа в мултикултурна образователна среда;
 • умения за непрекъснато личностно самоусъвършенстване и за повишаване на професионалната квалификация.
Компетентности – лични и професионални:
 • компетенции за провеждане на управленска дейност в образованието, в съответствие с новите обществени приоритети и стимулиране на потенциалните възможности на всеки индивид;
 • компетенции за изразяване на активна позиция, отговорност и съзнателност при изпълнение на учебните и професионалните ангажименти;
 • компетенции за работа с педагогическите специалисти за тяхното мотивиране, стимулиране и кариерно развитие;
 • компетенции за работа с деца и учащи, включени в образователните взаимодействия;
 • компетенции за действено отношение към актуалните проблеми на европейската и националната образователна политика и практика;
 • компетенции за изследователска и проектна дейност в образователна среда.

Възможности за стажове и практики:

Управленската педагогическа практика се провежда в трети семестър и включва работа с учебна документация, наблюдаване и анализ на образователни дейности от всеки студент. Студентите представят порт-фолио с разработки от проведени дейности ( протоколи на наблюдавани форми на работа в образователни институции, разработени примерни проекти за работа в определени образователни направления и др.).

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

До дипломиране се допускат студенти, успешно положили семестриалните изпити от курса на обучение.
В зависимост от успеха и мотивацията, студентите имат право на избор между полагане на писмен държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа. Условията за допускане, разработване и защита на дипломна работа са отразени в Правилник на Педагогическия факултет.
До разработване на дипломна работа се допускат студенти, които след приключване на ВТОРИ семестър имат среден успех от следването не по-малък от отличен (5,50) и оценка по съответната дисциплина, в чиято област е избрана темата на дипломната работа, не по-малък от отличен (5,50). Темата на дипломната работа се избира от проблематиката на педагогическите, психологическите и методическите дисциплини. Ръководителите на дипломни работи са хабилитирани лица или лица, които притежават научна степен “доктор”. Темите за дипломните работи и съответният ръководител се предлагат от катедрата и се утвърждават от Декана.

Професионална реализация:

Завършилите пълния курс на магистърското обучение получават диплома за магистърска степен по спец. „Управление на образованието”. Документът им дава право да заемат следните длъжности в системата на образованието според Национална класификация на професиите и длъжностите:
 
13415001 Управител, детско заведение;
13456001 Директор, специализирано обслужващо звено в системата на предучилищното и училищното образование;
13456002 Директор, училище;
13456003 Директор, център за професионално обучение;
13456004 Директор, детска градина;
13456010 Началник, отдел в образованието;
13456011 Ръководител, сектор в образованието;
13456013 Ръководител, учебно-методичен център;
24216008 Консултант по управление;
24216017 Специалист, качество;
24246004 Организатор обучение.