Библиотечно-информационни дейности


Форми на обучение / Информационен пакет:

Обучаващо звено:

Филологически факултет

Цели на програмата:

Бакалавърската програма по библиотечно-информационни дейности има за цел подготовката на висококвалифицирани специалисти в съответствие с актуалните обществени потребности, в синхрон със съвременните изисквания на обществото и държавните институции в регионален и национален план. Цялостният учебен процес се стреми да отговори на конкурентната образователна среда и да изпълнява европейските изисквания и национал­ните приоритети за повишаване на качеството на образованието.

Професионална квалификация:

Библиотекар и организатор на библиотечно-информационни дейности

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания : Завършилите образователно-квалификационната степен “бакалавър” на специалността “Библиотечно-информационни дейности” придобиват фундаментални и специализиращи знания чрез задължителните дисциплини, включени в целия курс на обучение. В зависимост от личните си предпочитания студентите имат възможност да специализират обучението си чрез избираеми и факултативни дисциплини, както и в ОКС „магистър” в същото и в други професионални направления.
Умения :
 • Овладяване на основните методи за класифициране на документални източници, за работа с традиционни и електронни каталози и бази данни.
 • Овладяване на основните методи за библиографски анализи и изготвяне на библиографски трудове.
 • Умения за извършване на книговедски проучвания и изготвяне на книговедски анализи.
 • Умения за издирване, проучване, опазване, интерпретиране и публикуване на традиционни и електронни документи.
 • Умения за самоподготовка, необходими за продължаване на обучението на по-високо ниво.
Компетентности : Професионална компетентност в областите комплектуване, каталогизация, библиотечно-библиографско и справочно-информационно обслужване.

Възможности за стажове и практики:

По време на своето следване студентите, изучаващи специалност „Библиотечно-информационни дейности”, могат да посещават:
 • различни видове библиотеки на национално и на регионално ниво; 
 • различни информационно-обслужващи звена в системата на централните и на местните електронни и печатни медии, издателства, фондации, книготърговски мрежи;
 • различни сфери на научно и административно обслужване и др., където успешно да провеждат учебния си стаж и практика, предвидени в учебния план по специалността.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Необходимо е студентите да притежават:
 • задълбочени знания по история на книгата и на библиотеките, на периодичния печат и на книгознанието в България;
 • да познават тенденциите в теоретичното и методологическото развитие на краезнанието и неговите прояви като интердисциплинарна дейност;
 • да придобият информация за стандартизацията в областта на библиотечно-информационната наука;
 • да овладеят знания, свързани с библиотечните практики в България и по света, с институциите на културната памет и дейностите, свързани с тях;
 • да ползват специализирана литература, терминология, нови информационни технологии и съвременни дигитални носители на информация.
Обучението на студентите завършва с държавен изпит или защита на дипломна работа. За самостоятелната им подготовка през VІІІ семестър и в двете версии на учебния план за редовно и задочно обучение е въведена извънаудиторна заетост от 300 часа (10 академични кредита), която не се включва в общия хорариум на специалността, но се отчита при общата кредитна тежест.

Професионална реализация:

     След дипломирането си студентите могат да се реализират във:
 • всички видове библиотеки на национално и регионално ниво;
 • във всички информационно-обслужващи звена;
 • в системата на централните и местните електронни и печатни медии;
 • в издателства, фондации, книготърговски мрежи; в различните сфери на научно и административно обслужване и др.