Педагогика на обучението по български език и история


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Филологически факултет)  Редовна (Филиал - Враца)  Задочна (Филологически факултет)

Обучаващо звено:

Филологически факултет

Цели на програмата:

Основна цел на обучението за придобиване на ОКС „бакалавър“ по специалността е дипломираните студенти да притежават необходимите знания и компетентности, съответстващи на професионалния профил на учител по български език и литература и по история.
Учебният план е съобразен с нормативната рамка за организация на обучението по двата учебни предмета, в частност Държавния образователен стандарт и учебните програми за прогимназиален и гимназиален етап на училищното обучение.
Освен изграждането на тясно професионални компетентности, обучението цели:
 • формирането на начални изследователски нагласи;
 • провокира социални умения, свързани с общуването с хора на различна възраст (обучаеми, учители, родители, експерти), които са пряко или косвено ангажирани с образователния процес;
 • аргументира осъзнато интердисциплинарно интегриране в контекста на образователните реалности;
 • подготвя за адаптивност към конкурентостта на пазара на труда в областта на хуманитарните науки;
 • стимулира критична и обективна самооценка и стремеж към професионално самоусъвършенстване.

Професионална квалификация:

Учител по български език и литература и по история

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Определят се съгласно Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование и Националната квалификационна рамка на Република България: 
 
Знания – овладяване на когнитивна култура с цел придобиването на системна информация и получаване на задълбочени знания от методологията и теорията на фундаменталните филологически и исторически науки като система; методиките на българския език и литература и методиката на историята и понятийния им апарат; овладяване на професионални умения за планиране, разработване и прилагане на методически варианти за провеждане на обучение в класни и извънкласни условия и др.;
 
Умения – придобиване на регулативно-рефлексивна култура, включваща общодидактически и частно-технологични умения и способности за комуникация и компетентност в областта на екипната работа и други умения за педагогическа и социална активност, обвързаност с необходимите базови знания, умения и компетентности за реализация според професионалната квалификация Учител по български език и литература и по история.
 
Професионални компетентности в предметната област Български език и литература:
 • да познават основни научни концепции, обясняващи единството и многообразието на езиковите и литературни явления;
 • да притежават знания за дефиниране на литературните и езиковедски проблеми;
 • да са запознати с историята на литературните и лингвистични явления;
 • да познават жанрово-стилистичните особености на литературни творби от различни епохи;  
 • да формират умения за четене и осмисляне на различни научни текстове с филологическа насоченост;
 • да развие логическо филологическо мислене обвързаност с териториален контекст (топонимия, ономастика и др.);
 • да притежават умения за анализ на литературни творби, съобразен с техните жанрово-стилистични особености;
 • да умеят да създават текстове с различна социолингвистична приложимост.
Професионални компетентности в предметна област История:
 • да притежават задълбочени знания за цялостното историческо развитие на България, Европа и света от Древността до наши дни, за неговите особености както през отделните исторически периоди, така и в отделните региони и държави;
 • да познават основни научни концепции, обясняващи единството и многообразието на историческия процес, както и спецификата на интерпретациите на миналото от страна на различни школи и направления на историческата наука;
 • да владеят свободно основния понятийно-терминологичен апарат на историческата наука;
 • да предлагат собствени идеи и подходи при обсъждане на различни въпроси, свързани с историческите процеси и конкретни исторически факти;
 • да установяват, аргументират и оценяват причинно-следствени връзки между исторически явления и процеси;
 • да разбират, критично да анализират и интерпретират историческите факти и събития чрез осмислянето им в цивилизационен, културологичен, типологичен и структурен контекст;
 • да знаят, владеят и прилагат възможностите на анализа на историческите извори чрез съвременни методи и подходи – сравнително-исторически, системно-структурен, мултиперспективен, мултикултурен и др.;
 • да представят информация, идеи и проблеми както пред специализирана, така и на неспециализирана аудитория.
Професионални компетентности в предметната област “Методика на обучението по...”:
 • да знаят и прилагат параметрите на нормативната документация за организация на училищното обучение при планиране и реализиране на процеса на обучение по български език и литература и по история;
 • да идентифицират и организират учебно-познавателната дейност спрямо образователните и възпитателните потребности на учениците;
 • да зная, разпознават и прилагат в система методи за планиране на образователния процес и разработване на дидактически средства, като свързват целеполагането с процеса на обучение и очакваните резултати;
 • да разпознават и избират разнообразни форми и средства за контрол и оценяване на постиженията на учениците и резултатите от учебния процес в съответствие с целите на обучението по български език и литература и по история.
 • да стимулират активност в учебно-познавателните дейности на обучаемите, тяхната критичност и самокритичност, мотивираност за учебни постижения, комуникативни и социални умения.
 • да притежават способност за самостоятелно усвояване на нови изследователски методи и да прилагат усвоените базови знания в научно-изследователска, експертно-аналитична и организационно-управленска дейност.
 • да прилагат разнообразни образователни стратегии, методи и технологии за преподаване и учене в процеса на обучение по български език и литература и по история;
 • да оценяват по критерии качествата и адекватността на учебните ресурси, разработени за целите на обучението по български език и литература и по история;
 • да използват целеобвързано електронни бази данни, за да подбират и използват актуална информация, да използват възможностите на информационно-комуникационните технологии в процеса на обучение в съответствие с принципите за нагледност, достъпност, системност и др.;
 • да притежават компетентности за обективна самооценка и за проектиране на последващо кариерно развитие.
Общопедагогически (метапредметни) компетентности:
Те съответстват на обособените групи компетентности в Приложение №3 към Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител":
 • преподаване - компетентности за организиране на процеса на обучение, за осъществяването на преподаването и подпомагането на ученето, за постигането на успешни резултати в овладяването на учебното съдържание;
 • взаимоотношения с учениците - компетентности за ефективно взаимодействие с учениците;
 • взаимоотношения с другите педагогически специалисти - компетентности за постигане на ефективност във взаимоотношенията между учителите и другите педагогически специалисти за постигане както целите на обучението, така и на цели, свързани с личностното развитие на учениците;
 • лидерство - компетентности за мотивиране на учениците за активно участие в образователни дейности, насочени към личностното им развитие, за стимулиране на иновативност и креативност в рамките на педагогическото взаимодействие, за ефективно подготвяне на учениците за многобройните предизвикателства на живота;
 • работа с родителите и семейната общност - компетентности за ефективно взаимодействие с родителите и други представители на семейната общност;
 • възпитателна работа - компетентности за подпомагане на процеса на личностно развитие на учениците като индивидуалности и членове на обществото;
 • работа в мултикултурна и приобщаваща училищна среда - компетентности в областта на приобщаващото, интеркултурното и гражданското образование.

Възможности за стажове и практики:

Основен конструкт на обучението е неговата практико-приложна част, която е организирана съгласно Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“.
Практическата подготовка включва пряко участие в образователния процес с нарастваща степен на самостоятелност при хоспитиране, текуща педагогическа практика и стажантска практика по български език и литература и по история в базови училища-партньори на Великотърновския университет.
Предоставят се и други възможности за обучение, практики и стажове в европейски университети-партньори на ВТУ по програма „Еразъм +“, както и чрез Асоциацията за подпомагане на академичната общност (АПАО) съвместно с Международен отдел на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

 

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Определят се съобразно Закона за висше образование и спецификите на образователната програма (придобиване на ОКС „бакалавър“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...).
Обучението завършва чрез един от предложените четири варианта за дипломиране, които задължително включват държавен (практико-приложен) изпит по български език и литература и държавен (практико-приложен) изпит по история и по избор държавен изпит или защита на дипломна работа по профилиращите предмети от предметните области български език и литература и история.
До държавен изпит и защита на дипломна работа се допускат студенти, положили успешно всички семестриални изпити и изпълнили всички други задължения, предвидени в учебния план. Процедурите за дипломиране са отразени в Регламентите на Филологически и Исторически факултети за провеждане на държавни изпити и за допускане, разработване и защита на дипломни работи.
Успешно положени изпити по всички дисциплини от учебния план и натрупване на предвидените в него кредити.

Професионална реализация:

Специалността “Педагогика на обучението по български език и история” се основава на съвременните обществени потребности в образователната и извънобразователната практика. Чрез нея се подготвят кадри с широкопрофилна професионална квалификация в две от най-важните области – филологията и историята, които се реализират като преподаватели по български език и литература и по история в българското средно училище, а също така и в другите сфери на българския културен и обществен живот, изискващи филологическа и историческа подготовка.
Завършилите образователната програма съответстват на потребностите от висококвалифицирани кадри в образователните и научно-образователните институции, както и в неправителствения сектор. Образователно-квалификационната степен позволява професионална реализация в сферата на средното образование, експертна или консултантска дейност в РУО на МОН и други държавни учреждения, в научни и културни институции (в администрации на библиотечни и посетителски центрове, като музейни работници, архивисти, редактори и във всички други дейности изискващи висше педагогическо образование) и в неправителствения сектор.