Начална училищна педагогика и специална педагогика


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Педагогически факултет)  Редовна (Филиал - Враца)  Задочна (Педагогически факултет)

Обучаващо звено:

Педагогически факултет

Цели на програмата:

Обучението в бакалавърската програма има за цел да осигури задълбочена теоретическа и практическа подготовка на специалисти за успешна професионална дейност в различните сектори на образователната система, началното образование, социалната сфера и в неправителствените и обществените структури свързани с  деца с увреждания. Обучението в специалността осигурява фундаментална общотеоретична, педагогическа, психологическа и практическа подготовка и запознаване с образователните и дидактически технологии за обучението в началния училищен етап, приобщаващото и специалното образование. Обучението е предназначено за завършили средно образование и завършва с придобиването на степен „бакалавър“.
 

Професионална квалификация:

Начален учител, специален педагог, ресурсен учител

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания по:
 • теоретични  знания в областта на педагогиката и специалната педагогика, психологията и специалната психология, методиката и методологията на приобщаващото образование;
 • знания за компетентностния подход и придобиване на ключови компетентности;
 • познаване на иновативни образователни технологии, техники и методи на преподаване и оценяване;
 • познаване на когнитивното, емоционалното и физическото развитие на отделните възрастови групи деца;
 • познаване и прилагане на методите за работа в мултикултурна среда, подкрепа и развитие на деца със специални образователни потребности, деца в риск, деца с изявени дарба, с обучителни трудности и хронични заболявания;
 • знания за комуникационните и информационните технологии и механизмите за интегрирането и прилагането им в образователния процес;
 • познаване на основните принципи и стандарти за приобщаващо образование;
 • познаване на всички видове отклонения в развитието;
 • познаване на подходи за насърчаване на социално, емоционално, интелектуално и физическо развитие при деца със специални образователни потребности;
 • познаване на подходи и методики за диагностично и функционално оценяване на способностите и ограниченията на децата и учениците по отношение на тяхното интелектуално, физическо, социално и емоционално развитие и други специфични проблеми;
 • познаване на   подходи за разработване на специфични и учебни планове и програми за групово и индивидуално обучение и развитие, адаптирани съобразно особеностите на децата със специални образователни потребности.
Умения за:
 • реализиране на вътрешнопредметни и междупредметни връзки и прогнозиране на очаквани резултати;
 • планиране на дейности за индивидуална работа и подкрепа според специфичните потребности на всяко дете/ученика и отчитане на особеностите на класа;
 • планиране и прилагане на иновативни методи за преподаване и оценяване на резултатите на учениците;
 • прилагане на придобитите знания от учениците, развиване на творческо мислене и мотивация за самостоятелна дейност;
 • съдействие за възпитание, развитие и изява на личностния потенциал на всяко дете/ученик;
 • осигуряване на позитивна образователна среда, насочена към индивидуалните потребности на децата и учениците;
 • прилагане на образователни стратегии и техники за специално обучение;
 • развиване на познавателните способности и насърчаване на развитието при деца с различни нарушения;
 • стимулиране на социалните умения, увереност, интереси и способностите за адаптация и социализация на децата и учениците със специални потребности;
 • консултиране на родители и специалисти за приобщаването на децата и учениците в образователна среда.
Професионални компетенции за :
 • изграждане на умения сред децата и учениците за самооценка, самокритичност и самоусъвършенстване;
 • умения за ръководене на класа, формиране на умения за работа в екип, мотивиране за участие в планираните дейности и самостоятелно учене, възпитаване в дух на толерантност и формиране на гражданска позиция;
 • прилагане на диференциран подход съобразно специфичните потребности на всеки ученик с цел подпомагане на ефективното им учене;
 • прилагане на техники за превенция и справяне в конфликтна ситуация;
 • приобщаване на родителите за постигането на образователните цели и формиране на партньорски отношения с тях;
 • работа в приобщаваща образователна среда – оценяване и стимулиране на индивидуалното развитие и училищните постижения;
 • разработване и реализиране на индивидуални образователни програми,  адаптиране на преподавателската дейност спрямо индивидуалните способности и потребности на всяко дете и ученик;
 • работа и консултиране на родители и учители,  сътрудничество и съвместна образователна и консултативна дейност с различни специалисти в приобщаващия процес.

Възможности за стажове и практики:

Практическата подготовка на студентите се осигурява под формата на  хоспитиране, текуща педагогическа практика и стажантска практика в образователни и социални институции. По време на обучението на студентите се осигурява възможност за включване в различни форуми, проекти и стажантски програми в образователни и социални институции.
 

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

До дипломиране се допускат студенти, успешно положили семестриалните изпити и провели стажантска практика. Формата на дипломиране е писмен изпит или защита на дипломна работа. Темата на дипломната работа се избира от проблематиката на изучаваните дисциплини. До разработване на дипломна работа се допускат студенти, които след приключване на втори семестър имат среден успех от следването не по-малък от отличен (5,50) и оценка по съответната дисциплина, в чиято област е избрана темата на дипломната работа, не по-малък от отличен (6.00). Ръководителите на дипломни работи са хабилитирани лица или лица, които притежават научна степен “доктор”. Темите за дипломните работи и съответният ръководител се предлагат от катедрата и се утвърждават от Декана.
 

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират като:
 • Начален учител;
 • Възпитател в общообразователни училища;
 • Ръководител и преподавател в центрове за работа с деца в школи и групи за извънкласна дейност;
 • Консултант-експерт в институции, в които се работи с деца от предучилищна и начална училищна възраст, в диагностични и прогностични центрове;
 • Консултант и ръководител на деца от предучилищна и начална училищна възраст към институции и частни училища;
 • Специалист във всички структури, в които има регламентирана длъжност, изискваща осъществяване на образователна дейност;
 • Консултант-експерт по начално училищно образование в структурите на МОН;
 • Консултант-експерт по ресурсна педагогическа подкрепа в структурите на МОН;
 • Специалист по административно-управленска дейност в различни образователни и социални институции;
 • Ресурсен учител в общообразователни училища,  центрове за специална образователна подкрепа и Регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО);
 • Специален педагог в общообразователни училища,  центрове за специална образователна подкрепа, Регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО);
 • Специален педагог/педагог в социални услуги за деца и младежи с увреждания;
 • Специализирана възпитателна работа с деца, юноши и младежи с увреждания, с проблеми в общуването и адаптацията;
 • Организаторска и консултантска дейност в различни държавни структури  и неправителствени организации със социализиращи и социално-интегриращи функции;
 • Експертна дейност в управленческите звена на образованието към МОН, Регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) и в други социални структури.