Предучилищна педагогика и английски език


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Педагогически колеж - Плевен)

Обучаващо звено:

Педагогически колеж - Плевен

Цели на програмата:

Образователната програма е предназначена да подготви учители за началния етап на основното образование. Обучението се осъществява в съответствие с държавните нормативни документи в системата на висшето образование и с образователната мисия и политика на Великотърновския университет.
Учебното съдържание на образователната програма покрива стандартите за ОКС „професионален бакалавър”, определени в Националната квалификационна рамка (ниво 6, подниво 6А), и на критериите за придобиване на професионална квалификация „учител” (Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“, ДВ, бр. 89 / 11.11.2016 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 10 / 5.02. 2021 г.). То е съобразено с изискванията за овладяване на минимума от знания, умения и компетентности, съобразно Европейската квалификационна рамка.

Професионална квалификация:

Педагог, детски учител и учител по английски език в детска градина

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Обучението по специалността е ориентирано към достигане високо равнище на професионална подготовка, което включва:
 • общотеоретични знания в областта на педагогиката и психологията, свързани с детското развитие; познания за лингвистичните особености при усвояването на английски език и за особеностите на ранното чуждоезиково обучение;
 • умения за трансформиране на теоретичните знания в практически дейности и ефективно прилагане в различни форми на педагогическо взаимодействие в детската градина;
 • отношения/нагласи за реализиране на качествени педагогически взаимодействия, ориентирани към индивидуалните потребности на всяко дете. 
Обемът и качеството на получените знания, усвоени умения и формирани отношения/нагласи в процеса на обучението предполагат успешното им трансформиране в групи компетентности, съответстващи на стандарта за придобиване на професионална квалификация „детски учител“ в следните области: Образователна среда; Педагогическо взаимодействие с децата; Лидерство; Работа с родителите и семейната общност; Възпитателна работа; Работа в мултикултурна и приобщаваща среда.
Компетентностите в област образователна среда са свързани с професионално-педагогическата, в т. ч. методическата подготовка на детския учител за прилагане на знания, умения и отношения, които допринасят за организиране и управление на образователната среда чрез взаимодействие между отделните образователни направления и образователни ядра по начин, който най-ефективно подпомага игровото взаимодействие и създава условия на всяко дете за активно участие във всички дейности.
Компетентностите в област педагогическо взаимодействие с децата са свързани с професионално-педагогическата и професионално-психологическата подготовка на детския учител за прилагане на знания, умения и отношения по посока цялостното (холистичното) развитие и индивидуално общуване с детската личност, имайки предвид нейните индивидуални потребности и потенциал в процеса на игровото взаимодействие.
Компетентностите в област лидерство са свързани с професионално-педагогическата подготовка по посока развитие на учителя като лидер в активно сътрудничество с децата в групата в детската градина или училището, да създава и утвърждава развиващи цели и високи, но реалистични очаквания по отношение на техните личностни постижения.
Компетентностите в област работа с родителите и представители на семейната общност са свързани с професионално-педагогическата подготовка на учителя за прилагане на знания, умения и отношения за изграждане на партньорства с родителите и семейната общност за осигуряване на оптимална подкрепа на всяко дете.
Компетентностите в област възпитателна работа са свързани с професионално-педагогическата подготовка на учителя в областта на теорията и методиката на възпитанието за прилагане на знания, умения и отношения, които формират ценностната система на детската личност.
Компетентностите в област работа в мултикултурна и приобщаваща среда са свързани с професионално-педагогическата подготовка на детския учител в областта на приобщаващото, интеркултурното и гражданското образование за прилагане на знания, умения и отношения, които подкрепят реализирането на правата на детето и приобщаващото образование.

Възможности за стажове и практики:

Учебното съдържание на образователната програма включва широка практическа подготовка под формата на хоспитиране, текуща педагогическа практика и стажантска практика съобразно стандарта за придобиване на професионална квалификация „учител”. Предвиден е допълнителен хорариум часове за практика в трите форми във връзка с допълнителната квалификация за преподаване на английски език на деца в предучилищна възраст.
Практическото обучение се осъществява в партньорски образователни институции – детски градини, на основата на договорни отношения и ясно регламентирани отговорности от страна на директорите, учителите - наставници и преподавателите - методици, ръководещи практиките.
На студентите е осигурена възможност за включване в университетски, национални и международни програми и проекти за обогатяване на тяхната подготовка и повишаване на професионалната компетентност.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

До дипломиране се допускат студенти, успешно положили семестриалните изпити от курса на обучение и провели стажантската практика.
Държавните изпити са съобразени с изискванията на стандарта за придобиване на професионална квалификация „детски учител“. Студентите могат да избират между два варианта за дипломиране, включващи следните изпити:
Вариант 1
 • Държавен (практико-приложен) изпит в детска градина;
 • Държавен (практико-приложен) изпит по английски език в детска градина;
 • Държавен писмен изпит по конспект, включващ теми от областта на педагогиката, психологията и методиката на обучение в детска градина;
 • Държавен писмен изпит по английски език.
Вариант 2
 • Държавен (практико-приложен) изпит в детска градина;
 • Държавен (практико-приложен) изпит по английски език в детска градина;
 • Защита на дипломна работа по избрана тема от същата проблематика;
 • Държавен писмен изпит по английски език.
До разработване на дипломна работа се допускат студенти, чийто среден успех от следването до края на четвърти семестър е не по-нисък от Отличен (5.50) и имат Отличен (6.00) по съответната дисциплина, от областта на която е избраната тема. Изискванията за разработване на дипломна работа са оповестени в Правила за разработване и защита на дипломна работа, утвърдени от Съвета на колежа.
Правилата и процедурата за провеждане на държавни изпити са регламентирани в специални Правила, утвърдени от Съвета на колежа.

Професионална реализация:

Завършилите специалността придобиват право да организират и провеждат възпитателна, учебна, научно-методическа, организационно-управленска, експертна, диагностично-прогностична, консултативна и културно-просветна дейност в образователната система, в структури с културно-просветен и административно-управленски характер.
Съгласно Националната квалификация на професиите и длъжностите те могат да се реализират на длъжности:
 • учител в детска градина;
 • учител по английски език в детска градина;
 • преподавател по английски език в извънкласни и извънучилищни дейности;
 • консултант - експерт в образователни структури и др.