Начална училищна педагогика и английски език


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Педагогически колеж - Плевен)

Обучаващо звено:

Педагогически колеж - Плевен

Цели на програмата:

Образователната програма е предназначена да подготви учители за началния етап на основното образование с допълнителна квалификация за преподаване на английски език в началните класове. Обучението се осъществява в съответствие с държавните нормативни документи в системата на висшето образование и с образователната мисия и политика на Великотърновския университет.
Учебното съдържание на образователната програма покрива стандартите за ОКС „професионален бакалавър”, определени в Националната квалификационна рамка (ниво 6, подниво 6А), и на критериите за придобиване на професионална квалификация „учител” (Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“, ДВ, бр. 89 / 11.11.2016 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 10 / 5.02. 2021 г.). То е съобразено с изискванията за овладяване на минимума от знания, умения и компетентности, съобразно Европейската квалификационна рамка.

Професионална квалификация:

Педагог, начален учител и учител по английски език в начално училище

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Обучението по специалността е ориентирано към достигане високо равнище на професионална подготовка, което включва:
 • общотеоретични знания в областта на педагогиката и психологията, свързани с детското развитие;
 • знания за същността и основните характеристики на компетентностния подход в обучението, методи и технологии за развитие на компетентности в процеса на обучението;
 • познания за лингвистичните особености при усвояването на английски език и за особеностите на ранното чуждоезиково обучение;
 • умения за трансформиране на теоретичните знания в практически дейности и ефективно прилагане в различни форми на педагогическо взаимодействие в началното училище;
 • отношения/нагласи за реализиране на качествени педагогически взаимодействия, ориентирани към индивидуалните потребности на всеки ученик.
Обемът и качеството на получените знания, усвоени умения и формирани отношения/нагласи в процеса на обучението предполагат успешното им трансформиране в групи компетентности, съответстващи на стандарта за придобиване на професионална квалификация „начален учител“ в следните области:
 1. Преподаване;
 2. Взаимоотношения с учениците;
 3. Взаимоотношения с другите педагогически специалисти;
 4. Лидерство;
 5. Работа с родителите и семейната общност;
 6. Възпитателна работа;
 7. Работа в мултикултурна и приобщаваща училищна среда.
Компетентностите в област преподаване са свързани с професионално-педагогическата подготовка на началния учител в областта на дидактиката, методиката на обучението по преподаваните в началния етап на основното образование учебни предмети, прилагането на ИКТ в обучението и включват необходимите за началния учител знания, умения и отношения за организиране на процеса на обучение, осъществяване на преподаването и подпомагане на ученето, и постигането на успешни резултати в овладяването на учебното съдържание.
Компетентностите в област взаимоотношения с учениците са свързани с професионално-педагогическата и професионално-психологическата подготовка на началния учител по учебни дисциплини, в които се овладяват знания, развиват се умения и отношения, насочени към ефективно взаимодействие с учениците в началния етап на основното образование. В основата на компетентността е подготовката за ефективно общуване с учениците както в процеса на преподаване на учебното съдържание, така и в ситуации, свързани с личностното им развитие и междуличностните взаимоотношения в ученическата общност, в контекста на индивидуалния и диференцирания подход.
Компетентностите в област взаимоотношения с другите педагогически специалисти са свързани с професионално-педагогическата подготовка на началния учител по учебни дисциплини, насочени към постигане на ефективност във взаимоотношенията му с учители и други педагогически специалисти за постигане както целите на обучението, така и цели, свързани с личностното развитие на учениците. Това предполага подготовка в областта на планирането, организирането и осъществяването на съвместни дейности с други учители и педагогически специалисти, в т.ч. екипно взаимодействие, както и обсъждане и вземане на решения при възникнали проблемни ситуации в класната стая или в други пространства на територията на училището или извън него.
Компетентностите в област лидерство са свързани с професионално-педагогическата подготовка на началния учител по учебни дисциплини, в които се усвояват знания, развиват се умения и отношения за ролята на учителя като лидер в класната стая в активно сътрудничество с учениците, който планира и се стреми към реализация на развиващи цели и високи очаквания по отношение на техните учебни постижения. Началният учител трябва да е подготвен така, че да мотивира учениците да участват активно в образователни дейности, насочени към личностно развитие, да стимулира иновативност и креативност в рамките на педагогическото взаимодействие в класната стая и извън нея, ефективно да подготвя учениците за многобройните предизвикателства, пред които предстои да се изправят в живота си.
Компетентностите в област работа с родителите и представители на семейната общност са свързани с професионално-педагогическата подготовка на началния учител в областта на учебни дисциплини, насочени към усвояване на знания, развитие на умения и отношения за ефективно взаимодействие с родителите и други представители на семейната общност.
Компетентностите в област възпитателна работа са свързани с професионално-педагогическата подготовка на началния учител в областта на теорията и методиката на възпитанието. Те са насочени към усвояването на знания, развитието на умения и отношения за подпомагане на процеса на личностно развитие на учениците в началния етап на основното образование като индивидуалности и членове на обществото.
Компетентностите в област работа в мултикултурна и приобщаваща училищна среда са свързани с професионално-педагогическата подготовка на началния учител в областта на приобщаващото, интеркултурното и гражданското образование.

Възможности за стажове и практики:

Учебното съдържание на образователната програма включва широка практическа подготовка под формата на хоспитиране, текуща педагогическа практика и стажантска практика съобразно стандарта за придобиване на професионална квалификация „начален учител”. Практическото обучение се осъществява в партньорски образователни институции – начални училища, въз основа на договорни отношения между тях и ВТУ и ясно регламентирани отговорности от страна на директорите, учителите - наставници и преподавателите - методици, ръководещи практиките.
На студентите е осигурена възможност за включване в университетски, национални и международни програми и проекти за обогатяване на тяхната подготовка и повишаване на професионалната компетентност.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Определят се съобразно ЗВО (държавен изпит, защита на дипломна работа), спецификите на програмата, професионалните компетенции, получавани след дипломирането и процедурите за провеждане на държавните изпити в съответното обучаващо звено.
До дипломиране се допускат студенти, успешно положили семестриалните изпити от курса на обучение и провели стажантската практика.
Дипломирането включва:
Вариант 1
 • Държавен (практико-приложен) изпит в начално училище;
 • Държавен (практико-приложен) изпит по английски език в начално училище;
 • Държавен писмен изпит по конспект, включващ теми от областта на педагогиката, психологията и методиката на обучение в начален училищен етап;
 • Държавен писмен изпит по английски език.
Вариант 2
 • Държавен (практико-приложен) изпит в начално училище;
 • Държавен (практико-приложен) изпит по английски език в начално училище;
 • Защита на дипломна работа по избрана тема от изучаваната проблематика;
 • Държавен писмен изпит по английски език.
До разработване на дипломна работа се допускат студенти, чийто среден успех от следването до края на четвърти семестър е не по-нисък от Отличен (5.50) и имат Отличен (6.00) по съответната дисциплина, от областта на която е избраната тема. Изискванията за разработване на дипломна работа са оповестени в Правила за разработване и защита на дипломна работа, утвърдени от Съвета на колежа.
Правилата и процедурата за провеждане на държавни изпити са регламентирани в специални Правила, утвърдени от Съвета на колежа.

Професионална реализация:

Завършилите специалността придобиват право да организират и провеждат възпитателна, учебна, научно-методическа, организационно-управленска, експертна, диагностично-прогностична, консултативна и културно-просветна дейност в образователната система, в структури с културно-просветен и административно-управленски характер.
Съгласно Националната квалификация на професиите и длъжностите те могат да се реализират на длъжности:
 • учител в начален етап на основното образование (I – IV клас);
 • учител по чужд (английски) език в начален етап на основното образование;
 • преподавател по чужд (английски) език в извънкласни и извънучилищни дейности;
 • консултант-експерт в образователни структури;
 • преподавател в извънкласни и извънучилищни дейности и др.