Национална сигурност


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Философски факултет)  Задочна (Философски факултет)

Обучаващо звено:

Философски факултет

Цели на програмата:

 • съвременно обучение на кадри по национална сигурност в съответствие с потребностите на обществото и пазара на труда на основата на квалифициран преподавателски състав, съответствие с водещите тенденции в научното знание и практиката на функциониране на системата за национална сигурност, на модерна материална база и интегрален теоретико-приложен подход;
 • развитие на научни изследвания с приоритет в областта на националната и международната сигурност и обвързването им с процеса на обучение;
 • развитие на системата за управление на качеството на обучение, насочено към ефективна професионална реализация в съответствие с потребностите на обществото и пазара на труда.

Професионална квалификация:

Експерт по национална сигурност

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Определят се съгласно Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование и Националната квалификационна рамка на Република България:
 
 
Знания (обем, специфика и качество на усвоената информация):
 • разширени и задълбочени теоретични, фактологични и практически ориентирани знания в областите на националната и международната сигурност включително и за най-новите постижения и проблеми в тяхното изследване;
 • самостоятелно интерпретиране на придобитите знания във връзка с прилагането към факти и чрез критично възприемане, разбиране и изразяване на теории и принципи в областта на националната и международната сигурност.
Обучението е насочено за реализиране на визията за единно пространство на свобода, сигурност и правосъдие изискваща оптимално хармонизиране на подготовката с цел получаване на базова компетентност, знания и умения в областта на националната сигурност, а също така и знания за функционирането на гражданските политически, социално-икономически структури и системи и службите на Република България за сигурност и обществен ред, за международните организации за сигурност, в които страната ни участва.
Съдържанието на обучението се основава на взаимовръзката между познавателния процес, пазарната ориентация съобразно очакванията и изискванията на обществото, и практическата реализация, като предпоставка за личностно развитие, активно гражданско участие, социално приобщаване и пригодност за лична реализация в конкурентна среда и в общество на знанието с европейско измерение и динамична среда за сигурност.
 
 
Умения (способност за извършване на определени дейности на основата на придобитите знания);
 • овладяване на методи, средства и насоки за решаване на сложни задачи в идентифициране на заплахи за сигурността, анализ на проблемите и вземане на решения за преодоляване на кризи и гарантиране на стабилна среда за сигурност;
 • прилагане на професионално логическо мислене, новаторство и творчески подход при решаване на нестандартни задачи, свързани с решаването на проблеми на сигурността на институции, организации, на индивидуално, местно и държавно равнище, както и в международните колективни органи за сигурност.
 
Компетентности – лични и професионални (способност за извършване на професионални дейности на равнище на базисни приемливи стандарти за съответната образователна или образователно-научна степен).
 • самостоятелност и отговорност: способност за административно управление и експертно консултиране на извършването на сложни професионални дейности по защита на националната сигурност в национални и международни институции, включително управление на екипи и ресурси, поемане на отговорност в сложни условия на динамична среда за сигурност при взаимодействие на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори, проявяване на творчество и инициативност в управленската дейност, подпомагане обучението на другите с цел усъвършенстване на екипната дейност;
 • компетентност за учене и личностно развитие: непрекъснато и последователно оценяване на собствената квалификация чрез преценка на приложимостта на придобитите до момента знания и умения и планиране на необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната квалификация;
 • комуникативни и социални компетентности: формулиране ясно и разбираемо на идеи, проблеми и решения пред специалисти и неспециалисти, обосновано отношение и разбиране на сложни въпроси чрез използване на иновативни методи, основани на качествени и количествени описания и оценки, проявяване на широк личен светоглед, разбиране и солидарност с другите, проявяване на грижи и изграждане на дух на доверие, висока мотивация и отговорност за изпълнение на задачите, пълноценно общуване на някои от най-разпространените европейски и важни за сигурността езици;
 • професионални компетентности: събиране, класифициране, оценяване и интерпретиране на данни важни за сигурността с цел решаване на конкретни задачи за нейното поддържане, прилагане на придобитите в обучението знания и умения в нови и непознати условия, способност за анализиране на проблемите на сигурността в най-широк интердисциплинарен контекст, използване на нови стратегически подходи и формиране и изразяване на собствено мнение по ключови проблеми на сигурността с важно обществено значение.

 

Възможности за стажове и практики:

 • практики в четвърти, шести и осми семестър;
 • практиката в четвърти семестър се провежда в институции за сигурност в Област Велико Търново – МВР, ДАНС, Областна и Общинска администрация и комисии;
 • практиката в шести семестър се провежда в институции за сигурност в София –МВР, Народно събрание, ДАНС, Агенция „Гражданска защита“ и други;
 • практика  през осми семестър се провежда в службите на Република България за сигурност и обществен ред, в структурите за сигурността и защита на населението и инфраструктурата в държавната администрация и местната власт по местоживеене на студентите;
 • положената практика се удостоверява със служебна бележка от съответната институция, в която се съдържа преценка за работата – поставя се оценка от преподавател.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Писмен държавен изпит или Защита на дипломна работа по проблематиката от изучаваните дисциплини.
До държавен изпит се допускат студенти издържали успешно семестриалните изпити и с оценки за всички проведени практики.

Професионална реализация:

След завършване на   курса на обучението обучаемите притежават знания, умения и компетентности да заемат длъжности в различни сфери на обществения живот:
 • в службите на Република България за сигурност и обществен ред;
 • в структурите за сигурността и защита на населението и инфраструктурата в държавната администрация и местната власт;
 • в международните организации за сигурност, в които България е член;
 • да участват в научни изследвания и проекти по проблеми на сигурността;
 • да извършват консултантска и експертна дейност в интерес на държавни институции и неправителствени организации;
 • да работят в областта на образованието и други сфери на социално-политическия живот, свързани с подготовка на кадри в сферата на сигурността;
 • да заема други длъжности, съответстващи на придобитата квалификация.