Визуални изследвания


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Факултет по изобразително изкуство)

Обучаващо звено:

Факултет по изобразително изкуство

Цели на програмата:

Целта на обучението е да се зададат основни теоретични знания и инструментариум, които ще позволят обучаващите се да ситуират собствената си практика и да се впишат в съвременното изкуство.

Професионална квалификация:

Специалист, визуални изкуства

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания: Обучението в програмата „Визуални изследвания“ ще даде теоретичната основа за придобиване на солидна култура като в същото време ще се предостави информация и за артистичните практики, ще даде знание за състоянието на съвременното изкуство, за проблема за артистичния подход и въпросите на изкуството днес. Тя ще даде необходимата подготовка на специалисти, добре ориентиращи се в областта на съвременното изкуство и културно пространство.
 
Умения: Теоретичният курс в бакалавърска програма „Визуални изследвания“ ще предложи широка панорама, но също и различни гледни точки, ще създаде интерес и вкус към знания, към задълбочаване на проблемите, към интердисциплинарен подход. Ще създаде възможност за провеждане на задълбочено проучване в полето на теорията и за поставяне на съвременното изкуство и култура в историческа дълбочина и ще предостави перспектива за участие в съвременните художествени процеси.
 
Компетентности:
Завършилите бакалавърска програма „Визуални изследвания“ притежават компетентности в областта на визуалните изкуства, свързани с традиционни и нови форми за връзка между изкуство и общество; да осъществяват организационно-управленска, експертна и консултативна дейност в различни структури с културен характер (галерии, музеи, неправителствени организации и др.)

Възможности за стажове и практики:

Стаж в художествена галерия или друга културна институция, предлагат се и възможности за реализиране на обучение в различни европейски висши образователни институции по Програма ЕРАЗЪМ+. Катедрата работи по 25 договора по програма ЕРАЗЪМ+.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

1. Срок на обучение в семестри: 8.
2. Общ хорариум на учебните дисциплини: 8400 часа.
3. Кредити: 280 + 13.
4. Обучението в програмата „Визуални изследвания“ завършва с Държавен изпит - защита на дипломна работа. Възлагането и разработването на дипломна работа става по ред, условия, срокове, процедури и др., определени от Статут за разработване и защита на дипломни работи за ОКС „бакалавър” и „магистър” в специалност „Изящни изкуства“ ( приет на ФС, пр. №6 от 5.04.2012 г.) и Правилника на Факултета по изобразително изкуство.

Професионална реализация:

Завършилите бакалавърска програма „Визуални изследвания“ придобиват умения и право да бъдат куратори и организатори на изложби, културни форуми и други обществени събития в областта на визуалните изкуства, свързани с традиционни и нови форми за връзка между изкуство и общество; да осъществяват организационно-управленска, експертна и консултативна дейност в различни структури с културен характер, както и в различни културни и обществени институции и организации като музеи, художествени галерии, културно-исторически комплекси и др.
Образованието в специалността е предпоставка и перспектива за осъществяването на интердисциплинарни креации, взаимовръзки и участие в съвременното изкуство и култура.