Църковни изкуства - иконопис, стенопис, дърворезба


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Православен богословски факултет)

Обучаващо звено:

Православен богословски факултет

Цели на програмата:

Завършилите бакалавърската програма следва да придобият умения в проектирането и изпълнението на творби на църковните изкуства – иконопис, църковни монументални изкуства или дърворезба.

 

Професионална квалификация:

Художник - църковни изкуства

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания: по богословие и теория и история на църковното изкуство и архитектура.

Умения: практически умения в областта на иконописта, църковните монументални изкуства и дърворезбата

Компетентности – лични и професионални: проектиране и изпълнение на творби на църковните изкуства самостоятелно или в екип.

 

Възможности за стажове и практики:

По време на обучението си в бакалавърската програма студентите имат възможност да натрупат практически опит, като проектират и изпълняват творби на църковните изкуства в храмове, манастири и обществени сгради, като се включат в програми за студентски практики по европейски проекти. В седми семестър има възможност да бъде избрана факултативната дисциплина учебна практика.

 

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

До защита на дипломна работа се допускат студенти, положили успешно всички семестриални изпити, получили необходимите кредити и изпълнили всички задължения по учебен план. Да са спазили всички изисквания на Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите и Правилника за устройството и дейността на Православен богословски факултет.
 

Професионална реализация:

Завършилите бакалавърската програма по църковни изкуства могат да станат художници, занимаващи се с оформление на храмови комплекси в съответствие със съвременните изисквания в тази област и в духа на синтеза между всички видове изкуства в православния храм. Могат да се реализират и като специалисти, работещи в църковните структури, в административни, научни и културни институции и други творчески звена.