Изящни изкуства - Рисуване и интермедия


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Факултет по изобразително изкуство)

Обучаващо звено:

Факултет по изобразително изкуство

Цели на програмата:

Да се подготвят висококвалифицирани специалисти в областта на класическите и съвременни форми на рисунката и интермедията:
 • специализиране и усъвършенстване на вече усвоените професионални знания и умения чрез решаването на специфични проблеми, свързани с художествено-творческото и пластическо преосмисляне на формата и нейното свободно интерпретиране, посредством традиционни и съвременни техники и материали;
 • придобиване на допълнителни знания в комплекса от теоретични и практико-приложни дисциплини;
 • създаване на нова гледна точка върху проблемите на рисунката и интермедията,  като средство за визуализация на идея;
 • експериментиране с различни медии и материали;
 • усъвършенстване на професионални и технологични познания и технически умения за работа в областта на рисунката и интермедията;
 • задълбочаване работата върху конкретни художествени проблеми съобразно личната програма за практическо професионално развитие на студента;
 • комуникативни и практически умения, които решават компетентно и творчески актуални проблеми от теорията и художествената практика и извършват задълбочени изследвания в широкия спектър на обучението по изобразително изкуство на всички нива.

Професионална квалификация:

Художник в областта на класическите и съвременни форми на рисунката

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

В резултат на обучението си и проведената художественотворческа дейност студентите придобиват тясно специализирана и задълбочена подготовка при работа върху конкретни художествени и технологични проблеми, а теоретичните дисциплини допълват и обогатяват знанията по теория и история на изобразителното изкуство:
Знания:
Обучението в специалността осигурява:
 • придобиване на професионални качества и умения за самостоятелна творческа работа в областта на рисунката и интермедията с нови изразни средства;
 • придобиване  на знания по теория и история на изобразителното изкуство и естетическата култура;
 • усвояване на професионални познания и технически умения за работа в областта на рисунката, както и иновативни решения за синтез между различни жанрове и видове изкуства;
 • усвояване на основни похвати и изразни средства в областта на рисунката и интермедията;
 • развитие комуникативни и практически умения за образователна дейност;
 • аналитичен и синтетичен подход при проучването на натурата, съвременно пластично мислене;
 • усвояване на основни знания и умения относно технологията и спецификата на   други пластични изкуства.
Умения:
 • професионален опит и практически умения в творческата дейност;
 • компетентност и умения за реализиране на авторски  проекти;
 • разширяване на диапазона от умения в различни видове и жанрове на изобразителното изкуство, осигуряващ възможност за адаптивност и приспособимост при професионалната реализация;
 • комуникативни умения, умения за работа в екип при реализация на авторски и колективни проекти;
 • активна позиция, отговорност и съзнателност при изпълнение на учебните и професионалните ангажименти;
 • умения за адаптиране, за вземане на мобилни и адекватни решения в съответствие със съвременните научни постижения в областта на изкуствата;
 • креативност и вариативност при ориентиране в различните ситуации;
 • умения за организиране и провеждане на художественотворческа и научноизследователска дейност в професионалното направление;
 • умения за създаване на научна разработка, за научна защита и аргументация;
 • умения за използване на съвременни информационни технологии;
 • умения за творчески действия в общественото пространство – диалог между артист и публика;
 • умения за изследователска и проектна дейност;
 • умения за създаване на научна разработка, за научна защита и аргументация и публична презентация;
 • умения за организиране и ръководство на творчески колектив;
 • умения за маркетингово проучване и артмениджмънт на пазара на изкуство;
 • умения за използване на съвременни информационни технологии.
Компетентности:
 • да създават чрез творческата си дейност авторски произведения в областта на рисунката, както и да генерират и реализират иновативни, индивидуални и групови проекти;
 • да осъществяват специализирана организаторска, диагностична и консултантска дейност в държавни структури и неправителствени  организации с експертни функции;
 • компетентност при създаването на класически и съвременни форми на    рисунката и интермедията;
 • висококвалифицирани и ерудирани художници – специалисти в областта на изкуството;
 • развитие на дигитална компетентност;
 • развитие на умения за учене (участие в екипна работа, развиване на мотивация за творческа изява и личностна реализация);
 • развитие на инициативност и предприемчивост (креативност, новаторство, участие в творчески проекти; творческо използване на нестандартни материали; представяне на резултатите от творческата дейност);
 • културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество (разбиране на ролята на естетическите фактори в околната среда, формиране на художествена култура, участие в културни събития, проява на толерантност в културното многообразие, развиване на естетическо чувство чрез артистично себеизразяване).

Възможности за стажове и практики:

Практическата подготовка се осъществява чрез задължителните за професионалната квалификация форми: упражнения по задължителните за професионалния профил дисциплини, обезпечени с необходимия хорариум часове. В учебния план на образователната програма са включени и дисциплини, (Експериментално студио по рисуванe, Експериментално студио по интермедия,  Спецкурс и др.) които дават по-широки възможности  за професионална практика и реализация на студентите.
Чрез многобройните двустранни договори на ВТУ и координираните от Факултета по изобразително изкуство договори по програмата „Еразъм+“, е осигурена широка мобилност на студентите чрез частично обучение в избрано от тях висше учебно заведение в чужбина в рамките на европейските програми за международно сътрудничество, като по този начин да придобиват знания и ценен опит.
Студентите имат възможност за участие в Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН „Студентски практики” финансиран от ОП НОИР.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Обучението на студентите в образователната програма „Изящни изкуства – Рисуване и интермедия“, ОКС „бакалавър“ завършва със Защита на дипломна работа.
Разработката и изпълнението на Дипломната работа е съгласно приетия от Факултетен съвет на Факултета по изобразително изкуство „Статут за разработване и защита на дипломни работи за ОКС „бакалавър”  и  „магистър”  в специалност  ИЗЯЩНИ  ИЗКУСТВА“ (приет на ФС, пр. № 6 от 5.04.2012 г.)
Дипломната защита се извършва пред Държавна изпитна комисия, определена със заповед на Ректора на ВТУ и съставена най-малко от трима хабилитирани преподаватели в професионалното направление.

Професионална реализация:

Завършилите бакалавърска степен „ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА – РИСУВАНЕ И ИНТЕРМЕДИЯ“ със своята специална подготовка да могат да ръководят практически и изпълнителски проекти. Те са подготвени да изпълняват функциите на консултанти и организатори в областта на галерийното и музейно дело и да участват във висшите нива на културните институции.
Завършилите бакалавърска степен „ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА – РИСУВАНЕ И ИНТЕРМЕДИЯ“ имат компетентности да извършват следните дейности:
 • да създават чрез творческата си дейност новаторски и креативни произведения в областта на рисунката и интермедията;
 • специализирана организаторска, диагностична и консултантска дейност в държавни структури и неправителствени организации с експертни функции;
 • консултант-експерт в културни институции (музеи, галерии и др.); организационно-управленска, експертна, консултативна и културно-просветна дейност в структури с културно-просветен и административно-управленски характер, както и в обществени организации.