Изящни изкуства - Графика


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Факултет по изобразително изкуство)

Обучаващо звено:

Факултет по изобразително изкуство

Цели на програмата:

Подбраният комплекс дисциплини има за цел да се подготвят високо квалифицирани специалисти в областта на изящната графика, илюстрацията и оформлението на книгата:
 • да се добие максималнообхватна представа за същността на изкуството и неговата обществена значимост;
 • да се осигурят необходимите знания и практически умения за самостоятелно решаване на художествено-творчески и научно-изследователски проблеми;
 • да се развие у бъдещите художници-графици аналитичен подход при проучване на предходните епохи и стилове и усет за съвременните тенденции в развитието на визуалните изкуства;
 • да се формира усетът им за конструкция, пропорция и изграждането на пространството в етюда и композицията.
Паралелно се развива и умението им за технологично изпълнение на графичния лист и опознаване на материалите, необходими за тази цел, като се придобиват професионални и технологични познания, технически умения и сръчности за работа в конкретни графични техники.

Професионална квалификация:

Художник-график

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

В резултат на обучението си и проведената художественотворческа дейност студентите придобиват тясно специализирана и задълбочена подготовка при работа върху конкретни художествени и технологични проблеми, а теоретичните дисциплини допълват и обогатяват знанията по теория и история на изобразителното изкуство.
 
Знания:
 • придобиване на знания за същността на графиката и илюстрацията в съвременната култура, композиционни похвати и графични техники;
 • придобиване на знания по техника и технология на графиката;
 • придобиване на знания по теория и история на изобразителното изкуство и естетическата култура;
 • усвояване на основни знания и умения във всички жанрове на пластичните изкуства;
 • развитие комуникативни и практически умения за образователна дейност.
Умения:
 • професионален опит и практически умения в творческата дейност;
 • компетентност и умения за реализиране на авторски проекти;
 • разширяване на диапазона от умения във всички жанрове на изобразителното изкуство, осигуряващ възможност адаптивност и приспособимост при професионалната реализация;
 • комуникативни умения, умения за работа в екип при реализация на авторски и колективни проекти;
 • активна позиция, отговорност и съзнателност при изпълнение на учебните и професионалните ангажименти;
 • умения за адаптиране, за вземане на мобилни и адекватни решения в съответствие със съвременните научни постижения в областта на технологиите и материалите;
 • умения за организиране и провеждане на художественотворческа и научноизследователска дейност в професионалното направление;
 • умения за създаване на научна разработка, за научна защита и аргументация;
 • умения за креативно използване на съвременни дигитални технологии при създаване и отпечатване на графично произведение.
Компетентности:
 • компетентност при проектиране и реализиране на собствени авторски проекти във всички графични техники и технологии;
 • развитие на дигитална компетентност;
 • развитие на умения за учене (участие в екипна работа, развиване на мотивация за творческа изява и личностна реализация);
 • развитие на инициативност и предприемчивост (креативност, новаторство, участие в творчески проекти; творческо използване на класическите графични техники и комбинирането им с дигитални техники при осъществяване на мултидисциплинарни проекти);
 • културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество (разбиране на ролята на естетическите фактори в околната среда, формиране на художествена култура, участие в културни събития, проява на толерантност в културното многообразие, развиване на естетическо чувство чрез артистично себеизразяване).

Възможности за стажове и практики:

Практическата подготовка се осъществява чрез задължителните за професионалната квалификация форми: Упражнения по задължителните за професионалния профил на график дисциплини, обезпечени с необходимия хорариум часове. В Учебния план на образователната програма са включени и дисциплини (Лятна учебна практика, Спецкурс и др.) които дават по-широки възможности за професионална практика и реализация на студентите.
Чрез многобройните двустранни договори на ВТУ и координираните от Факултета по изобразително изкуство договори по програмата „Еразъм+“, е осигурена широка мобилност на студентите чрез частично обучение в избрано от тях висше учебно заведение в чужбина в рамките на европейските програми за международно сътрудничество, като по този начин да придобиват знания и ценен опит.
Студентите имат възможност за участие в Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН „Студентски практики“ финансиран от ОП НОИР.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Обучението на студентите в образователната програма „Изящни изкуства – Графика“, ОКС „бакалавър“ завършва със Защита на дипломна работа.
Разработката и изпълнението на Дипломната работа е съгласно приетия от Факултетен съвет на Факултета по изобразително изкуство „Статут за разработване и защита на дипломни работи за ОКС „бакалавър“ и „магистър“ в специалност ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА“ (приет на ФС, пр. № 6 от 5.04.2012 г.)
Дипломната защита се извършва пред Държавна изпитна комисия, определена със заповед на Ректора на ВТУ и съставена най-малко от трима хабилитирани преподаватели в професионалното направление.

Професионална реализация:

Чрез натрупване на професионални и технологични познания, технически умения и сръчности, които са в основата на материализацията на образните представи и творческите идеи, завършилият художник-график е фундаментално подготвен да проектира, реализира и отстоява актуална позиция в разнообразния спектър от прояви на изобразителното изкуство в общественото пространство.
В ОКС „Бакалавър“ студентите имат възможност да получат (пожелание) цялостна учебно-методическа подготовка за придобиване на учителска правоспособност към Центъра за образователни технологии и квалификации на ВТУ, за преподаване в средните общо-образователни и средните специализирани училища по изобразително изкуство.
Завършилите ОКС „Бакалавър“ придобиват право да продължат обучението си в по-високи образователни степени, в съответствие с нормативната уредба. Също така имат компетентности да извършват следните дейности:
 • да създават чрез творческата си дейност новаторски и креативни произведения в областта на графиката, рисунката и илюстрацията;
 • да извършват специализирана организаторска, диагностична и консултантска дейност в държавни структури и неправителствени организации с експертни функции;
 • да извършват организационно-управленска, експертна, консултативна и културно-просветна дейност в структури с културно-просветен и административно-управленски характер, както и в обществени организации.