Изящни изкуства - Стенопис


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Факултет по изобразително изкуство)

Обучаващо звено:

Факултет по изобразително изкуство

Цели на програмата:

Да се подготвят високо квалифицирани специалисти в областта на стенописта, мозайката и витража, чрез решаването на специфични проблеми, свързани със синтеза на стенните изкуства и архитектурата:
 • специализирана професионална подготовка за проектиране и реализация в реална архитектурна среда на художествени произведения в стенните техники: буон фреско, а секко, сграфито, мозайка, витраж и произведения с нови изразни средства, функции, технологии и материали;
 • придобиване на широк спектър от знания в комплекса от теоретични и практико-приложни дисциплини;
 • придобиване на професионални и технологични познания, технически умения и сръчности за работа в конкретни стенни техники;
 • придобиване на комуникативни и практически умения. които ще способстват при компетентното решаване на актуални проблеми от теорията на изобразителното изкуство и художествената практика.

Професионална квалификация:

Художник - стенописец

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

В резултат на обучението си и проведената художественотворческа дейност студентите придобиват тясно специализирана и задълбочена подготовка при работа върху конкретни художествени и технологични проблеми, а теоретичните дисциплини допълват и обогатяват знанията по теория и история на изобразителното изкуство:
Знания:
 • придобиване на знания за същността на стенописта, стенописта в съвременната култура, композиционни похвати и стенописни техники;
 • придобиване на знания по техника и технология на стенописта;
 • придобиване на знания по теория и история на изобразителното изкуство и естетическата култура;
 • усвояване на основни знания и умения във всички жанрове на пластичните изкуства;
 • развитие комуникативни и практически умения за образователна дейност.
Умения:
 • професионален опит и практически умения в творческата дейност;
 • специализирана професионална подготовка за проектиране и реализация в реална архитектурна среда художествени произведения в стенните техники: буон фреско, а секко, сграфито, мозайка, витраж и произведения с нови изразни средства, функции, технологии и материали;
 • компетентност и умения за реализиране на авторски стенописни проекти;
 • разширяване на диапазона от умения във всички жанрове на изобразителното изкуство, осигуряващ възможност адаптивност и приспособимост при професионалната реализация;
 • комуникативни умения, умения за работа в екип при реализация на авторски и колективни проекти;
 • активна позиция, отговорност и съзнателност при изпълнение на учебните и професионалните ангажименти;
 • умения за адаптиране, за вземане на мобилни и адекватни решения в съответствие със съвременните научни постижения в областта на технологиите и материалите;
 • креативност и вариативност при ориентиране в различните ситуации;
 • умения за организиране и провеждане на художественотворческа и научноизследователска дейност в професионалното направление;
 • умения за създаване на научна разработка, за научна защита и аргументация;
 • умения за използване на съвременни информационни технологии.
Компетентности:
 • компетентност при проектиране и реализиране на собствени авторски проекти във всички техники и технологии при стенните изкуства и витража;
 • развитие на дигитална компетентност;
 • развитие на умения за учене (участие в екипна работа, развиване на мотивация за творческа изява и личностна реализация);
 • развитие на инициативност и предприемчивост (креативност, новаторство, участие в творчески проекти; творческо използване на нестандартни материали; представяне на резултатите от творческата дейност);
 • културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество (разбиране на ролята на естетическите фактори в околната среда, формиране на художествена култура, участие в културни събития, проява на толерантност в културното многообразие, развиване на естетическо чувство чрез артистично себеизразяване).

Възможности за стажове и практики:

Практическата подготовка се осъществява чрез задължителните за професионалната квалификация форми: Упражнения по задължителните за професионалния профил на стенописеца дисциплини, обезпечени с необходимия хорариум часове. В Учебния план на образователната програма са включени и дисциплини (Лятна учебна практика по стенопис, Пленерна живопис, Изпълнение в материал на стенописни техники, Спецкурс и др.) които дават по-широки възможности за професионална практика и реализация на студентите.
Чрез многобройните двустранни договори на ВТУ и координираните от Факултета по изобразително изкуство договори по програмата „Еразъм+“, е осигурена широка мобилност на студентите чрез частично обучение в избрано от тях висше учебно заведение в чужбина в рамките на европейските програми за международно сътрудничество, като по този начин да придобиват знания и ценен опит.
Студентите имат възможност за участие в Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН „Студентски практики” финансиран от ОП НОИР.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Обучението на студентите в образователната програма „Изящни изкуства - Стенопис“, ОКС „бакалавър“ завършва със Защита на дипломна работа.
Разработката и изпълнението на Дипломната работа е съгласно приетия от Факултетен съвет на Факултета по изобразително изкуство „Статут за разработване и защита на дипломни работи за ОКС „бакалавър” и „магистър” в специалност „ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА“ (приет на ФС, пр. № 6 от 5.04.2012 г.).
Дипломната защита се извършва пред Държавна изпитна комисия, определена със заповед на Ректора на ВТУ и съставена най-малко от трима хабилитирани преподаватели в професионалното направление.

Професионална реализация:

Завършилите бакалавърската програма „Изящни изкуства – Стенопис“ със своята специална подготовка могат да ръководят практически и изпълнителски колективи, разработващи проекти и идеи, свързани със синтеза на стенните изкуства и архитектурата (светска и сакрална). Те са подготвени да изпълняват функциите на консултанти и организатори в областта на галерийното и музейно дело и да участват във висшите нива на културните институции.
Завършилите бакалавърската „Изящни изкуства – Стенопис“ имат компетентности да извършват следните дейности:
 • да създават чрез творческата си дейност неповторим естетически и духовен облик на конкретна архитектурна среда (интериор, екстериор и урбанистични зони).;
 • специализирана организаторска, диагностична и консултантска дейност в държавни структури и неправителствени организации с експертни функции;
 • консултант, проектант и организатор по проблемите на естетизацията на жизнената среда в общинските структури на селищните системи;
 • консултант-експерт в културни институции (музеи, галерии и др.). организационно-управленска, експертна, консултативна и културно-просветна дейност в структури с културно-просветен и административно-управленски характер, както и в обществени организации.