Изящни изкуства - Живопис


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Факултет по изобразително изкуство)

Обучаващо звено:

Факултет по изобразително изкуство

Цели на програмата:

Да се подготвят високо квалифицирани специалисти в областта на живописта, чрез решаването на специфични проблеми, свързани със съвременните аспекти на живописта:
 • по-тясна и специализирана подготовка за проектиране и реализация на авторски живописни произведения с класически живописни техники (маслена техника, водни техники, смесени техники) и произведения с нови изразни средства, функции, технологии и материали;
 • придобиване на допълнителни знания в комплекса от теоретични и практико-приложни дисциплини;
 • усъвършенстване на професионални и технологични познания, технически умения и сръчности за работа в конкретни техники на живописта;
 • комуникативни и практически умения, които решават компетентно и творчески актуални проблеми от теорията и художествената практика, и извършват задълбочени изследвания в широкия спектър на обучението по изобразително изкуство на всички нива.

Професионална квалификация:

Художник - живописец

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

В резултат на обучението си и проведената художественотворческа дейност студентите придобиват знания и умения за по-тясно специализирана и задълбочена работа върху конкретни художествени и технологични проблеми, а теоретичните дисциплини задълбочават и обогатяват знанията по теория и история на изобразителното изкуство:
 
Знания:
Обучението по специалността осигурява теоретични знания за:
 • техника и технология на живописта – познания за класическите и съвременни изобразителни и пластични техники, материали, инструменти и визуални средства (интермедия);
 • познания за стиловете в живописта и значимите авторски постижения в исторически план – от предходните епохи до съвременните тенденции в живописта и в изобразителното изкуство;
 • разширяване на знанията по теория и история на изобразителното изкуство и естетическата култура;
 • усвояване на основни знания и умения във всички жанрове на изобразителното изкуство;
 • развитие комуникативни и практически умения за образователна дейност.
Умения:
Практически и професионални умения:
 • умения с широк диапазон във всички жанрове на изобразителното изкуство, които да осигурят възможност за адаптивност и приспособимост при професионалната реализация;
 • овладяването на основните похвати за композиционно-картинен градеж и за личностно авторско отношение към живописното художествено произведение;
 • технически умения и сръчности в областта на класическите и съвременни изобразителни и пластични техники на живописта, които са в основата на материализацията на образните представи и творческите идеи;
 • умения за хармониране на цветовете и професионално пластично изграждане на живописната форма;
 • професионална компетентност и умения за проектиране и реализиране на собствени авторски проекти в сферата на живописта и съвременните форми на изобразителна образност;
 • комуникативни умения и умения за работа в екип при реализиране на авторски и колективни творчески проекти;
 • умения за адаптиране, за вземане на мобилни и адекватни решения в съответствие със съвременните тенденции и научни постижения в областта на техниката и технологията на живописта;
 • умения за организиране и провеждане на научноизследователска дейност в професионалното направление.
Отношения и качества:
 • мотивираност и действено отношение към актуалните проблеми в сферата на живописта и съвременните форми на изобразителна образност;
 • активна позиция, отговорност и съзнателност при изпълнение на професионалните ангажименти;
 • нагласа за иновационни решения, съобразно конкретния художествен проблем и визията на художественото произведение;
 • вариативност при ориентиране в различните ситуации и креативност;
 • стремеж към непрекъснато личностно усъвършенстване, повишаване на професионалната квалификация и кариерно развитие.
Допълнителни умения:
 • умения за изследователска и проектна дейност;
 • умения за създаване на научна разработка, за научна защита и аргументация;
 • умения за организиране и ръководство на творчески колектив;
 • умения за маркетингово проучване и артмениджмънт на пазара на изобразително изкуство;
 • умения за използване на съвременни информационни технологии.
Компетентности:
 • компетентност при проектиране и реализиране на собствени авторски проекти във всички жанрове на живописта и при произведения с нови изразни средства, функции, технологии и материали;
 • развитие на дигитална компетентност;
 • развитие на умения за учене (участие в екипна работа, развиване на мотивация за творческа изява и личностна реализация);
 • развитие на инициативност и предприемчивост (креативност, новаторство, участие в творчески проекти; творческо използване на нестандартни материали; представяне на резултатите от творческата дейност);
 • културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество (разбиране на ролята на естетическите фактори в околната среда; формиране на художествена култура; участие в културни събития; проява на толерантност в културното многообразие; развиване на естетическо чувство чрез артистично себеизразяване).

Възможности за стажове и практики:

По време на следването си студентите имат възможност за две летни учебни практики по специалността.
Чрез многобройните двустранни договори, координирани от Факултет по изобразително изкуство по програмата „Еразъм+” е осигурена широка мобилност на студентите чрез частично обучение в избрано от тях висше учебно заведение в чужбина в рамките на европейските програми за международно сътрудничество, като по този начин да придобиват знания и ценен опит.
Студентите имат възможност за участие в Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН „Студентски практики” финансиран от ОП НОИР.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Обучението на студентите в образователната програма „Изящни изкуства – Живопис“, ОКС „бакалавър“ завършва със Защита на дипломна работа.
Разработката и изпълнението на Дипломната работа е съгласно приетия от Факултетен съвет на Факултета по изобразително изкуство „Статут за разработване и защита на дипломни работи за ОКС „бакалавър” и „магистър” в специалност ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА“ (приет на ФС, пр. № 6 от 5.04.2012 г.)
Дипломната защита се извършва пред Държавна изпитна комисия, определена със заповед на Ректора на ВТУ и съставена най-малко от трима хабилитирани преподаватели в професионалното направление.

Професионална реализация:

Завършилите бакалавърската програма „Изящни изкуства – Живопис” са подготвени да извършват следните дейности:
 • да създават чрез самостоятелна художественотворческа дейност авторски живописни произведения с класически живописни техники (маслена техника, водни техники, смесени техники) и произведения с нови изразни средства, функции, технологии и материали;
 • специализирана организаторска, диагностична и консултантска дейност в държавни структури и неправителствени организации с експертни функции;
 • консултант, проектант и организатор по проблемите на естетизацията на жизнената среда в общинските структури на селищните системи;
 • консултант-експерт в културни институции (музеи, галерии и др.). организационно-управленска, експертна, консултативна и културно-просветна дейност в структури с културно-просветен и административно-управленски характер, както и в обществени организации.