Софтуерно инженерство


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Факултет „Mатематика и информатика“)

Обучаващо звено:

Факултет „Mатематика и информатика“

Цели на програмата:

Специалността „Софтуерно инженерство“ подготвя специалисти с висше образование, които да познават  добре необходимите аспекти на разработването и поддържането на надежден и ефективен софтуер. Учебният план на специалността е разработен в съответствие с изискванията, известни като Software Engineering 2014 – Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Software Engineering, на световните професионални организации ACM и IEEE.

Професионална квалификация:

Софтуерен инженер

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Специалността Софтуерно инженерство подготвя специалисти с висше образование, които да познават  добре всички аспекти на разработването и поддържането на надежден и ефективен софтуер за цялата област на компютърните приложения.

Знания:  Учебният план осигурява всестранни знания на обучаемите в различните направления на софтуерното инженерство. В учебните програми са включени основни теоретични направления:

 • разработване и поддържане на програми;
 • управление на качеството на софтуерa;
 • спецификация на програми;
 • анализ и спецификация на изискванията;
 • управление на софтуерни проекти;
 • документиране;
 • тестване;
 • управление на софтуерните системи;
 • графични приложения и виртуалната реалност, мобилни приложения, вградени устройства и микроконтролери;
 • математически основи на информатиката.

Умения: Бакалаврите, завършили „Софтуерно инженерство“ имат изградени умения за анализ, проектиране, разработка, тестване, внедряване и поддържане на софтуерни системи;

 • познават съвременните теории, практики, подходи и средства за разработка на софтуер като структурно програмиране, техники за тестване на системи, техники за доказване на коректността на програми;
 • могат да участват в специфицирането, проектирането и реализирането на софтуерни продукти;
 • могат да работят ефективно в екип;
 • умеят да преодоляват конфликти при реализацията на проект, да намират приемливи компромиси по отношение на цената, времето, знанията, съществуващите системи и организации;
 • умеят да конструират подходящи решения в една или повече приложни области. За целта те използват подходи, съобразени с етични, социални, юридически и икономически аспекти;
 • демонстрират разбиране, че могат да прилагат общоприети теории, модели и техники, които са основа на идентифицирането на проблема, а също анализ, проектиране, разработка, реализация, верификация и документиране на софтуера;
 • демонстрират разбиране на важността на воденето на преговори, навици за ефективна работа, за ръководене, за добра комуникация.
 • владеят добре маркетинговите стратегии в ИТ сектора.

Компетентности:

 • притежава способности за управление на софтуерни проекти, включително на техните екипи и ресурси;
 • поема отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
 • проявява творчество и креативност в процеса на разработване на софтуер;
 • преценява необходимостта от обучение на разработчиците с цел повишаване на екипната ефективност;
 • установява необходимостта и планира разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация;
 • формулира и излага ясно и разбираемо идеи, проблеми и решения пред разработчици и потребители;
 • събира, класифицира, оценява и интерпретира данни от ИТ областта с цел решаване на конкретни практически проблеми;
 • прилага придобитите знания и умения в нови или непознати условия;
 • използва нови стратегически подходи за решаване на непредвидени проблеми, възникващи в процеса на работа.

Възможности за стажове и практики:

Чрез различни практикуми и осъществяване на стаж в софтуерни фирми (по време на цялото следване, както и в предвидената в учебния план специализираща практика), специалността се стреми да приближи обучаващите се до бъдещата им работа.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

1. Формата на дипломиране е държавен (държавни) изпит(изпити) и/или защита на дипломна работа в съответствие с Правилниците на университета и с приетите от факултета:
 • регламент за провеждане държавен (държавни) изпит(изпити);
 • правила за допускане, разработване и защита на дипломна работа.
2. Оценката от държавния (държавните) изпит(изпити) и/или защитата на дипломна работа се оформя от комисия, назначена със заповед на Ректора.

Професионална реализация:

Бакалаврите по софтуерно инженерство могат да прилагат знанията и уменията си като софтуерни инженери в организации и фирми, свързани с проектиране и разработка на софтуер. Могат да работят като аналитици, проектанти, разработчици, специалисти по контрола на качеството, ръководители на проекти, експерти, консултанти и др. в бизнес организации или в публичната администрация.
Специалистите по Софтуерно инженерство са сред най-добре платените специалисти, а търсенето им на пазара на труда е традиционно високо.