Информатика


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Факултет „Mатематика и информатика“)

Обучаващо звено:

Факултет „Mатематика и информатика“

Цели на програмата:

В условията на всестранна глобализация, непрекъснато нарастващ информационен поток и изключителна динамика в развитието на информационните технологии, важно условие за успешната реализация на специалистите в областта на информатиката е те да имат солидна фундаментална подготовка, позволяваща им бързо да се адаптират към променливите условия на информационния свят. Затова в учебния план основно внимание се отделя на широкопрофилните дисциплини, създаващи солидна база за усвояване както на знанията и уменията от бакалавърския курс, така и за продължаване обучението в следваща степен на висшето образование.
 

Професионална квалификация:

Информатик

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Специалността „Информатика“ подготвя специалисти с висше образование, които да познават  добре всички аспекти на разработването и поддържането на надежден и ефективен софтуер за цялата област на компютърните приложения.

Знания: 

 • имат фундаментални знания по дискретна математика, теория на формалните машини, теория на алгоритмите, алгебра и геометрия, числени методи, диференциално и интегрално смятане, вероятности и статистика;
 • запознати са с устройството на съвременните компютърни системи, принципите на управлението им и на взаимодействието на техните елементи;
 • запознати са с теоретичните основи на операционните системи, базите от данни и информационните системи;
 • познават теоретичните основи и инструментариума на компютърната графика и системите с изкуствен интелект;
 • имат фундаментални познания в областта на софтуерните технологии и парадигмите на процедурното, обектно-ориентираното, визуалното, функционалното и логическото програмиране;
 • запознати са с принципите на организация и технологичната база на Интернет;
 • познават принципите на изграждане на човеко-машинните интерфейси и възможностите за използване на компютърни технологии в обучението.

Умения:

 • умеят да анализират практически проблеми и да построяват компютърни модели;
 • умеят да изграждат завършени програмни решения на базата на разработените модели;
 • имат практически умения и опит в програмирането на съвременните езици за програмиране;
 • имат практически умения и опит в използването и управлението на различни операционни системи;
 • умеят да проектират, разработват и поддържат бази от данни, както и приложения, използващи локални или разпределени бази данни;
 • умеят да разработват и използват приложения свързани с компютърната графика и мултимедията;
 • умеят да реализират целенасочено търсене, натрупване и систематизиране на информация.

Компетентности:

 • притежават способност за управление на софтуерни проекти, включително на техните екипи и ресурси;
 • поемат отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
 • проявяват творчество и креативност в процеса на разработване на софтуер;
 • преценяват необходимостта от обучение на разработчиците с цел повишаване на екипната ефективност;
 • установяват необходимостта и планират разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация;
 • формулират и излагат ясно и разбираемо идеи, проблеми и решения пред разработчици и потребители;
 • събират, класифицират, оценяват и интерпретират данни от ИТ областта с цел решаване на конкретни практически проблеми;
 • прилагат придобитите знания и умения в нови или непознати условия;
 • използват нови стратегически подходи за решаване на непредвидени проблеми, възникващи в процеса на работа.

Възможности за стажове и практики:

Чрез различни практикуми и осъществяване на стаж в софтуерни компании (по време на цялото следване, както и в предвидената в учебния план специализираща практика), специалността се стреми да приближи обучаващите се до бъдещата им работа.
 

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

1. Съгласно изискванията на чл. 45 от Закона за висшето образование и чл. 7 от Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени „бакалавър“, „магистър“ и „специалист“ формата на дипломиране е държавен изпит или защита на дипломна работа в съответствие с Правилниците на университета и с приетите от факултета: Регламент за провеждане държавен (държавни) изпит(изпити); Правила за допускане, разработване и защита на дипломна работа.
2. Оценката от държавния изпит или защитата на дипломна работа се оформя от комисия, назначена със заповед на Ректора.

Професионална реализация:

Успешно дипломиралите се в бакалавърска степен имат необходимата подготовка за да продължат образованието си в магистърска степен в областта на информатиката при доказани способности за научно-изследователска работа.
Специалистите, завършили успешно бакалавърската степен на специалност “Информатика” имат необходимите теоретични знания и практически умения, за да работят във всички фирми, учреждения и организации в сферата на производството, услугите и администрацията, където се използват компютърна техника и информационни технологии. Квалификацията, придобита по време на следването, им позволява да заемат длъжности като: системен аналитик, приложен програмист, администратор на информационна система, администратор на база данни, отговорник за информационното обслужване на предприятие, Web-дизайнер и др.
Нивото на подготовка на бакалаврите по информатика ги прави конкурентноспособни и на международния пазар на работна ръка. Те могат да участват в реализацията на международни проекти в областта на информационните технологии и успешно да се конкурират за работно място както в представителства на чуждестранни ИТ фирми у нас, така и в чужбина.
Специалистите по информатика са сред най-добре платените специалисти, а търсенето им на пазара на труда е традиционно високо.
Квалификационната характеристика е неотменна част от учебния план. Тя се приема от съвета на звеното (Факултет/Колеж) и се утвърждава на Академичен съвет по реда, установен за учебните планове.