Регионално развитие и геоикономика


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Исторически факултет)  Задочна (Исторически факултет)

Обучаващо звено:

Исторически факултет

Цели на програмата:

Основна цел на обучението за придобиване на ОКС „бакалавър“ по специалността е дипломираните студенти да притежават необходимите знания и компетентности, съответстващи на професионалния профил на специалист по регионално развитие и геоикономика.
Учебният план е целево конструиран и съобразен със съвременните реалности в регионалното развитие, регионалната политика и управление, регионалното земеползване и геоикономиката.
Той е концентриран върху основните научни дисциплини в регионалистиката и върху съответстващите им знания, умения и компетентности.
В по-широк план обучението по специалността цели формирането на:
 • начални изследователски нагласи;
 • социални умения, свързани с различни форми на общуване;
 • адаптивност към конкурентността на пазара на труда в областта на хуманитарните, социалните и природните науки;
 • стремеж към професионално самоусъвършенстване.

Професионална квалификация:

- Географ, регионалист, - Географ, специалист по регионално развитие и геоикономика

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Определят се съгласно Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование и Националната квалификационна рамка на Република България.
Знания:
 • придобиването на системна информация и получаване на задълбочени знания от методологията и теорията на фундаменталните науки свързани с регионалното развитие и геоикономиката;
 • прецизни познания относно понятийния апарат на частните науки;
 • задълбочени знания по природна, икономическа и обществена география;
 • знания относно съвременните процеси и явления в пространствен аспект през призмата на глобализацията и регионализацията.
Умения - Професионалните умения на завършилите студенти са:
 • анализират и оценяват природно-ресурсния, демографския и стопанския потенциал на административно-териториални единици от различен ранг;
 • оценяват съвременното състояние на селищната мрежа и инфраструктурата на глобално, национално, регионално и локално ниво;
 • идентифицират проблемите на регионалното развитие, регионалната интеграция и интеграционните обединения;
 • разработват и участват като експерти в реализацията на стратегически документи и проекти;
 • използват географски карти, прилагат съвременни географски информационни системи и анализират данни от дистанционни наблюдения;
 • анализират и оценяват състоянието на природната среда с оглед на устройството, планирането и устойчивото развитие на територията;
 • планират, провеждат и презентират резултатите от научно-приложни и теренни изследвания;
 • синтезират емпирична и научна информация за туристически ресурси и краеведски изследвания с оглед формиране и реализация на регионални туристически продукти.
Компетентности – Професионалните компетентности, които ще придобият студентите ще им дадат възможности за:
 • овладяване на нови знания и непрекъснато повишаване на квалификацията в контекста на идеите за продължаващо обучение;
 • извеждане на частнонаучни изводи в областта на географията, геоикономиката и регионалното развитие въз основа на емпирични изследвания;
 • формиране на личностни качества, свързани с толерантност и съпричастност към решаването на геополитическите, социално-икономическите и екологичните проблеми на глобално и регионално ниво;
 • развиване на аналитично, конструктивно мислене и критична наблюдателност чрез бързо ориентиране, констатиране и оценяване или отхвърляне на готови модели;
 • използване на съвременните информационни технологии;
 • формиране на култура на общуване и спазване на общочовешките ценности и етични норми, изявяване на активна гражданска позиция;
 • развиване на способността за управление на сложни професионални дейности;
 • прилагане на умението за оценяване, самооценяване и планиране на необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната квалификация.

Възможности за стажове и практики:

В учебните планове за редовно и задочно обучение са включени теренни практики в 7-ми и 8-ми семестър:
 • теренна учебна практика „Геодемография и гоеурбанистика на България“;
 • теренна учебна практика „Регионално развитие“;
 • теренна учебна практика „Природна география“.
Съществуват възможности за стажове в някои научни институции и неправителствени организации.
Практическата подготовка на студентите желаещи да придобият професионална квалификация „учител“ включва пряко участие в образователния процес с нарастваща степен на самостоятелност при хоспитиране, текуща педагогическа практика и стажантска практика по география в базови училища-партньори на Великотърновския университет.
Предоставят се и други възможности за обучение, практики и стажове в европейски университети-партньори на ВТУ по програма „Еразъм +“, двустранните споразумения между Великотърновския университет и институции от чужбина, както и чрез Асоциацията за подпомагане на академичната общност (АПАО) съвместно с Международен отдел на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Определят се съобразно Закона за висше образование и спецификите на образователната програма.
Обучението завършва чрез един от предложените два варианта за дипломиране – писмен държавен изпит или защита на дипломна работа.
До държавен изпит и защита на дипломна работа се допускат студенти, положили успешно всички семестриални изпити и изпълнили всички други задължения, предвидени в учебния план. Всеки успешно положен семестриален изпит води до натрупване на кредити, предвидени за съответната дисциплина в учебния план на специалността. Процедурите за дипломиране са отразени в Регламента на Историческия факултет за провеждане на държавни изпити и за допускане, разработване и защита на дипломни работи.
Студентите от специалността имат възможност за придобиване и на педагогическа правоспособност по география и икономика. Това става чрез изучаване на  специализиран модул за придобиване на професионална квалификация „учител“ и полагане на съответните изпити. Завършилите модула придобиват висока методологична, дидактична и теоретична подготовка, с умения за работа като учители в основното (прогимназиална степен) и в средното училище. За придобиване на професионална квалификация „учител“ се полага държавен практико-приложен изпит.

Професионална реализация:

Възможности за реализация са:
 • Държавни институции:
- Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на туризма, Министерство на икономиката;
- Държавни агенции;
- Областни администрации;
- Регионални съвети за развитие;
- Национален статистически институт.
 • Органи на местната власт:
- Общински администрации;
- Национално сдружение на общините в Република България.
 • Неправителствени организации;
 • Браншови организации;
 • Изследователски центрове и екипи разработващи проекти свързани с регионалното развитие и регионалното управление и политики;
 • Специалисти в научни институти;
 • Регионални инспекции по околна среда и водите и др.
Получилите професионалната квалификация “учител по география”, могат да работят като учители по география в основните и средните училища, както и в други сектори на образователната система, а също така и в регионалните управления на образованието на МОН. Образователно-квалификационната степен по специалността дава възможност за продължаващо обучение в магистърски и докторски програми в същото или в друго професионално направление.
В зависимост от предпочитанията за професионална реализация в сферата на образованието или за продължаване в следващи образователно-квалификационни степени („магистър“ и „доктор“) дипломиралите се студенти имат избор в един широк, динамичен и перспективен диапазон за личностно кариерно развитие.