География


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Исторически факултет)  Задочна (Исторически факултет)

Обучаващо звено:

Исторически факултет

Цели на програмата:

Основна цел на обучението за придобиване на ОКС „бакалавър“ по специалността е дипломираните студенти да притежават необходимите знания и компетентности, съответстващи на професионалния профил на специалист по география.
Учебният план е целево конструиран и съобразен с  реалностите на географската наука, синтезираща цялата съвкупност от знания за Земята, обезпечаваща пространствен синтез на естественонаучната, социално-икономическа и екологична информация.
Той е концентриран върху основните географски науки и върху съответстващите им знания, умения и компетентности необходими за придобиване на професионална квалификация „географ“.
В по-широк план обучението по специалността цели формирането на:
 • начални изследователски нагласи;
 • социални умения, свързани с различни форми на общуване;
 • адаптивност към конкурентността на пазара на труда в областта на хуманитарните, социалните и природните науки;
 • стремеж към професионално самоусъвършенстване.

Професионална квалификация:

Географ

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Определят се съгласно Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование и Националната квалификационна рамка на Република България.
Знания:
 • придобиването на системна информация и получаване на задълбочени знания от методологията и теорията на фундаменталните географски науки като система;
 • прецизни познания относно понятийния апарат на частните географски науки;
 • задълбочени знания по природна, икономическа и обществена география;
 • знания относно съвременните процеси и явления в пространствен аспект през призмата на глобализацията, световните региони, икономически блокове  и др.
Умения - Професионалните умения на завършилите студенти са свързани с:
 • работа с географски карти – ориентиране по карта на местността, четене на топографска карта, извършване на измервания и изчисления по карта, определяне на координати и др.;
 • извършване на измервания определяне на различни хидрометрични характеристики на река;
 • описване на почвен профил и теренно описание на ландшафтна точка;
 • анализ на географските характеристики на  регион, страна, селище;
 • анализ на стопански дейности от сектор или отрасъл от световното, националното и регионално стопанство;
 • географски анализ на населението и селищната мрежа, на демографската ситуация на различни териториални нива;
 • разкриване на  регионалните различия на различни йерархични равнища;
 • практически умения за функциите на ГИС, като се залага на географското съдържание и предназначение на информацията и др.
Компетентности – Професионалните компетентности, които ще придобият студентите ще им дадат възможности:
 • да дефинират, разпознават, сравняват и групират географски обекти, процеси и явления в различен териториален обхват (глобален, регионален и локален);
 • да знаят, разпознават, комбинират и прилагат методи на изследване в географията в съответствие със спецификата на изследвания обект и характера на протичащите процеси;
 • да прилагат системен подход при групиране, класифициране и аргументиране на таксономична принадлежност на географски обекти;
 • да установяват, аргументират и оценяват връзки и взаимоотношения в системата “човек – природа – общество“;
 • да обясняват и анализират причинно-следствени връзки в социалните, икономическите, природните и природно-атропогенните системи;
 • да анализират и оценяват хипотези и теории в областта на географските науки;
 • да притежават умения за разчитане на географски карти и компетентности за картографиране (вкл. в дигитална среда);
 • да формират компетентности за осъществяване на многокомпонентен анализ на природни и социално-икономически процеси и явления.

Възможности за стажове и практики:

Практическа работа е предвидена в редица от дисциплините от учебния план на специалността - „География на населението и селищата“; „Математическа география и картография“; „Геология и геоморфология“; „География на почвите и биогеография“; „Природна география на България“; „Социално-икономическа география на България“.
Съществуват възможности за стажове в някои научни институции и неправителствени организации.
Практическата подготовка на студентите желаещи да придобият професионална квалификация „учител“ включва пряко участие в образователния процес с нарастваща степен на самостоятелност при хоспитиране, текуща педагогическа практика и стажантска практика по география в базови училища-партньори на Великотърновския университет.
Предоставят се и други възможности за обучение, практики и стажове в европейски университети-партньори на ВТУ по програма „Еразъм +“, двустранните споразумения между Великотърновския университет и институции от чужбина, както и чрез Асоциацията за подпомагане на академичната общност (АПАО) съвместно с Международен отдел на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Определят се съобразно Закона за висше образование и спецификите на образователната програма.
Обучението завършва чрез един от предложените два варианта за дипломиране – писмен държавен изпит по география или защита на дипломна работа.
До държавен изпит и защита на дипломна работа се допускат студенти, положили успешно всички семестриални изпити и изпълнили всички други задължения, предвидени в учебния план. Всеки успешно положен семестриален изпит води до натрупване на кредити, предвидени за съответната дисциплина в учебния план на специалността. Процедурите за дипломиране са отразени в Регламента на Историческия факултет за провеждане на държавни изпити и за допускане, разработване и защита на дипломни работи.
Студентите от специалността имат възможност за придобиване и на педагогическа правоспособност. Това става чрез изучаване на специализиран модул за придобиване на професионална квалификация „учител“ и полагане на съответните изпити. Завършилите модула придобиват висока методологична, дидактична и теоретична подготовка, с умения за работа като учители в основното (прогимназиална степен) и в средното училище. За придобиване на професионална квалификация „учител“ се полага държавен практико-приложен изпит.

Професионална реализация:

Завършилите образователната програма съответстват на потребностите на научните и научно-образователните институции, както и на неправителствения сектор от висококвалифицирани кадри.
Възможностите за реализация на завършилите студенти са: експерти в Регионалните инспекции по околната среда и водите, в отдели „Регионално развитие“ на областни и общински администрации; в неправителствени организации и сдружения работещи по проблеми на опазване на природната среда, регионалното развитие, регионалната политика и териториалното устройство; в регионални сдружения; в научни институти и др.
Получилите професионалната квалификация “учител по география”, могат да работят като учители по география в основните и средните училища., както и в други сектори на образователната система, а също така и в регионалните управления на образованието на МОН. Образователно-квалификационната степен по специалността дава възможност за продължаващо обучение в магистърски и докторски програми в същото или в друго професионално направление.
В зависимост от предпочитанията за професионална реализация в сферата на образованието или за продължаване в следващи образователно-квалификационни степени („магистър“ и „доктор“) дипломиралите се студенти имат избор в един широк, динамичен и перспективен диапазон за личностно кариерно развитие.