Туризъм


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Стопански факултет)  Задочна (Стопански факултет)

Обучаващо звено:

Стопански факултет

Цели на програмата:

Целта на програмата е да подготви специалисти с качествени теоретични и свързани с практиката знания, умения и компетенции, които да могат да ръководят и участват в производствената, инвестиционната, иновационната, счетоводната, маркетинговата и посредническата дейности на предприятията от сектор туризъм. Постигането на поставената цел е чрез изучаването на комплекс от задължителни дисциплини, които осигуряват фундаментална  подготовка /икономическа и управленска/ по избраната специалност от професионалното направление; избираеми дисциплини, които осигуряват специфични знания и компетентности от областта на специалността и факултативни дисциплини, които дават възможност за получаване на знания в различни научни области в съответствие с интересите на студентите.
 

Професионална квалификация:

Бакалавър по туризъм

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Обучението по бакалавърската програма дава цялостна представа за характера на туризма като съвкупност от специфични стопански дейности, пътувания, участия в културни прояви, форуми и други, осъществявани в туристически обекти и насочени към производство, разпределение, размяна и потребление на туристически продукт.
Специфични знания в областта на:
 • хотелиерство и ресторантьорство, туроператорска, агентска и транспортна дейност, управление на туризма, съвременни видове туризъм и анимация, география на туризма, туристически ресурси, социална психология и туристическо поведение, нормативна уредба в туризма, паметници на културата и културно-историческо наследство, екскурзоводство, визуална етнография, защитени територии;
 • фирмено управление, финанси, счетоводство, маркетинг и реклама, инвестиционна и иновационна политика, управление на проекти;
 • туризъм с локално, регионално, национално и международно значение.
Практически умения за самостоятелна професионална работа и работа в екип:
 • производство на диверсифициран туристически продукт и посредническа дейност;
 • подготовка и предоставяне на специализирана информация в областта на туризма;
 • работа с нормативни документи в туризма;
 • работа с приложен софтуер в туризма;
 • управленски, организационни и социални умения за адаптивност в съответствие с изменящите се пазарни условия.      
Завършилите образователна програма "Туризъм" във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, притежават компетентности:
 • изпълняват административно - управленски и професионални дейности при спазване на институционални изисквания и стандарти за работа, работа в екип;
 • формират професионална мотивираност и спазват фирмени стандарти;
 • имат аналитична и иновативна мисъл при изпълнение на служебните си задължения;
 • поемат отговорности при вземане на решения във връзка с изпълнение на преки професионални задължения;
 • част са от екипи като експерти по туризма в публичния сектор;
 • работят със специализирани туристически софтуери;
 • систематизират и анализират туристическа информация.

Възможности за стажове и практики:

 • по линията на проекта на МОН „Студентски практики“;
 • чрез сключени договори на университета с предприятия от туристическия сектор – хотели, ресторанти, заведения за хранене и развлечения, туристически агенции, туроператори и др;
 • чрез сътрудничество с отдел „Туризъм“ на общинската администрация;
 • съдействие на студентите при включването им в  международни бригади и др.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Определят се съобразно ЗВО (държавен изпит, защита на дипломна работа) и процедурите за провеждане на държавни изпити в Стопански факултет.

Професионална реализация:

Дипломиралите се в ОКС „Бакалавър“, образователна програма „Туризъм“ във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ придобиват  широкопрофилна подготовка за работа в сектор туризъм, която се формира на база научния инструментариум на икономиката, управлението и географията. Специален акцент в обучението се поставя върху развитието на креативността на всеки студент. Заедно със солидната теоретична подготовка те правят студента адаптивен към бързо променящата се пазарна среда и разнообразието от дейности в туризма. Дипломиралите се могат да заемат длъжности:
 • в хотелиерски вериги и комплекси / административни и ръководни длъжности от различни йерархични нива/;
 • в обекти за хранене и развлечения да изпълняват организационни и управленски функции;
 • в туроператорски фирми и туристически агенции да ръководят, организират и извършват посредническа дейност;
 • в държавната администрация и браншовите структури да заемат организационни длъжности;
 • да извършват екскурзоводска и анимационна дейност в туризма.
Формирането на образователния потенциал на студента, съответства на съвременните изисквания за професионална реализация на управленските кадри в туризма, посочени изрично в Националната класификация на професиите и длъжностите. Завършилите обучението си по образователна програма „Туризъм“ могат да упражняват следните професии и длъжности съгласно класификацията:
 • 14 ръководители в хотелиерството, търговията и други услуги,
 • 141 управители на хотели и ресторанти,
 • 1439 ръководители на други услуги (в т.ч. къмпинг, тур.агенции, конферентен център и др,)
 • 2422 специалисти по администриране на политики (експертна работа в публичния сектор),
 • 2631 икономисти (туризъм),
 • 4221 консултанти и служители в пътнически агенции (организатор-специалист).