Финанси


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Стопански факултет)  Задочна (Стопански факултет)

Обучаващо звено:

Стопански факултет

Цели на програмата:

Образователната цел на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” при организиране на обучението по специалност „Финанси” в образователно-квалификационната степен „бакалавър” е получаване на академична общообразователна и общоикономическа подготовка и постепенно специализиране и профилиране в областта на финансите. Студентите придобиват задълбочени знания, практически умения и компетенции в сферата на съвременните публични и корпоративни финанси, банковото дело, финансовите инструменти и пазари, международните финансови отношения, застраховането и социалното осигуряване. Предоставя се и солидна счетоводна, езикова, компютърна и правна подготовка.

Професионална квалификация:

Икономист-финансист

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Определят се съгласно Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование и Националната квалификационна рамка на Република България:
     Знания:
 • притежаване разширени и задълбочени теоретични и фактологични знания във финансовата област, включително свързани с най-новите постижения в нея;
 • самостоятелно интерпретиране на придобитите знания, като се свързват с прилагането на факти и чрез критично възприемане, разбиране и изразяване на теории и принципи.
     Умения:
 • владеене на методи и средства, позволяващи решаване на сложни задачи във финансовата сфера;
 • прилагане логическо мислене и проявяват новаторство и творчески подход при решаване на нестандартни задачи.
                 Компетентности – лични и професионални:
 • способност за събиране, класифициране, оценяване и анализиране на данни от стопански характер с цел решаване на конкретни казуси във финансовата сфера;
 • прилагане на придобитите знания и умения в нови или непознати условия на турбулентната икономическа среда;
 • проявяване на способност за анализиране на данни и информация в по-широк или интердисциплинарен контекст;
 • използване на нови стратегически подходи;
 • формулиране и излагане ясно и разбираемо на идеи, проблеми и решения пред специалисти и неспециалисти;
 • изразяване отношение и разбиране по въпроси чрез използване на методи, основани на качествени и количествени описания и оценки;
 • проявяване широк личен мироглед и показва разбиране и солидарност с другите;
 • притежаване на способност за административно управление на сложни професионални дейности, включително на екипи и ресурси;
 • проявяване творчество и инициативност във финансово-управленската дейност;
 • преценяване необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност.
В хода на обучението по образователна програма "Финанси", ОКС "бакалавър" студентите могат да придобият, ако желаят, допълнителна езикова специализация или професионална квалификация "учител".

Възможности за стажове и практики:

Предвидена е учебна практика през летния семестър на III курс (6-и семестър) в  банки и други финансови институции, в структурите на приходната и митническата администрация, във финансово-счетоводните отдели на предприятия, в областни и общински администрации.
Налице са и допълнителни възможности за обучение и стаж в чужбина, които предлага програма „Еразъм+“. 

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

За придобиване на висше образование в ОКС „Бакалавър“ се присъждат не по-малко от 240 кредита като 10 от тях са за успешно издържан държавен изпит.

Професионална реализация:

Специалност „Финанси” осигурява широко поле за професионална реализация и личностна изява. Завършилите специалността  могат да заемат управленски и експертни длъжности в сферата на финансовата администрация, финансовия контрол, банковата система, финансовите пазари и небанковите финансови институции, във финансово-счетоводните отдели на предприятията, държавните и общинските институции.