Счетоводство и контрол


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Стопански факултет)  Задочна (Стопански факултет)

Обучаващо звено:

Стопански факултет

Цели на програмата:

Образователната цел на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” при организиране на обучението по специалност „Счетоводство и контрол” в образователно-квалификационната степен „бакалавър” е получаване на академична общообразователна подготовка и постепенно специализиране и профилиране в областта на счетоводството. Студентите придобиват задълбочени знания, практически умения и компетенции в сферата на теорията на счетоводството, финансовото, управленското, банковото и бюджетното счетоводство, както и в областта на счетоводните стандарти и изготвянето на финансовите отчети. В обучението е поставен акцент на професионалната етика в счетоводството и в управлението на риска и вътрешния контрол. Предоставя се и солидна езикова, компютърна и правна подготовка.

 

Професионална квалификация:

Икономист - счетоводител

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Определят се съгласно Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование и Националната квалификационна рамка на Република България:
Знания:
 • фундаментална подготовка по общи икономически дисциплини /микроикономика, макроикономика, финанси, основи на управлението и др./. Получаване на фундаментални познания в области и сфери, свързани с икономиката /право, математика, информатика/.
 • специализирани знания и умения в областта на финансовото и управленското счетоводство, банковото и бюджетното счетоводство, теория на контрола и данъчния контрол, финансово-стопанския анализ на предприятието.
 • профилирани знания чрез обучение по специализирани избираеми дисциплини /счетоводство на застрахователните и осигурителни дружества както и на тези с нестопанска цел, счетоводство на малки и средни предприятия, счетоводни програмни продукти и др./.
Умения:
 • владеене на методи и средства, позволяващи решаване на сложни задачи във финансово-счетоводната сфера;
 • прилагане логическо мислене и проявяване на творчески подход при решаване на нестандартни задачи.
Компетентности – лични и професионални:
 • способност за събиране, класифициране, оценяване и анализиране на данни от стопански характер с цел решаване на конкретни казуси във финансово-счетоводната сфера;
 • прилагане на придобитите знания и умения в нови или непознати условия на турбулентната икономическа среда;
 • проявяване на способност за анализиране на информация в по-широк или интердисциплинарен контекст;
 • използване на нови стратегически подходи;
 • формулиране и излагане ясно и разбираемо на идеи, проблеми и решения пред специалисти и неспециалисти;
 • изразяване отношение и разбиране по въпроси чрез използване на методи, основани на качествени и количествени описания и оценки;
 • проявяване широк личен мироглед и показва разбиране и солидарност с другите;
 • притежаване на способност за административно управление на сложни професионални дейности, включително на екипи и ресурси;
 • проявяване творчество и инициативност във финансово-управленската дейност;
 • преценяване необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност.
В хода на обучението по образователна програма "Счетоводство и контрол", ОКС "бакалавър" студентите могат да придобият, ако желаят, допълнителна езикова специализация или професионална квалификация "учител".
 
 

Възможности за стажове и практики:

Предвидена е учебна практика през летния семестър на III курс (6-и семестър) във финансово-счетоводните отдели на предприятията, в областни и общински администрации. Налице са и допълнителни възможности за обучение и стаж в чужбина, които предлага програма „Еразъм+“.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

За придобиване на висше образование в ОКС „Бакалавър“ се присъждат не по-малко от 240 кредита като 10 от тях са за успешно издържан държавен изпит.

Професионална реализация:

Завършилите специалността “Счетоводство и контрол” успешно могат да се реализират като:
 • Счетоводители във финансови и нефинансови предприятия;
 • Икономисти във финансови и нефинансови предприятия;
 • Консултанти и методисти по финансово-счетоводна дейност;
 • Счетоводители в счетоводни и одиторски фирми;
 • Съставители на годишни финансови отчети по смисъла на Закона за счетоводството.