Международни икономически отношения


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Стопански факултет)  Задочна (Стопански факултет)

Обучаващо звено:

Стопански факултет

Цели на програмата:

Образователната цел на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” при организиране на обучението по специалност „Международни икономически отношения” в образователно-квалификационната степен „бакалавър” е подготовката на висококвалифицирани и компетентни специалисти с базова, широкопрофилна икономическа подготовка и специализирани функционални познания в областта на организацията и управлението на външноикономическите отношения, международната търговия, международния бизнес и финанси, позволяващи им успешната намеса при решаването на проблемите в тази област. Отчетена е необходимостта от солидна икономическа, финансово-счетоводна и чуждоезикова подготовка. Осигурява се задължително обучение по английски език, както и избираемо обучение по втори език (испански, немски, руски или френски).

Професионална квалификация:

Икономист-Международни икономически отношения

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания:
 • притежава разширени и задълбочени теоретични и фактологични знания в областта, включително свързани с най-новите постижения в нея;
 • самостоятелно интерпретира придобитите знания, като ги свързва с прилагането на факти и чрез критично възприемане, разбиране и изразяване на теории и принципи.
     Умения:
 • владее методи и средства, позволяващи решаване на сложни задачи;
 • прилага логическо мислене и проявява новаторство и творчески подход при решаване на нестандартни задачи.
                 Компетентности – лични и професионални:
 • притежава способност за административно управление на сложни професионални дейности, включително на екипи и ресурси;
 • поема отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
 • проявява творчество и инициативност в управленската дейност;
 • преценява необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност;
 • последователно оценява собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планира необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация;
 • формулира и излага ясно и разбираемо идеи, проблеми и решения пред специалисти и не-специалисти;
 • изразява отношение и разбиране по въпроси чрез използване на методи, основани на качествени и количествени описания и оценки;
 • проявява широк личен мироглед и показва разбиране и солидарност с другите;
 • пълноценно общува на някои от най-разпространените европейски езици;
 • събира, класифицира, оценява  и интерпретира данни от областта с цел решаване на конкретни задачи;
 • прилага придобитите знания и умения в нови или непознати условия;
 • проявява способност да анализира в по-широк или интердисциплинарен контекст;
 • използва нови стратегически подходи; формира и изразява собствено мнение по проблеми от обществен и етичен характер, възникващи в процеса на работата.

Възможности за стажове и практики:

Предвидена е през летния семестър на III курс (6-и семестър).
Възможност за участие в програмата на ЕС за студентски обмен с цел обучение и стаж в чужбина „Еразъм+“. 

 

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

За придобиване на висше образование в ОКС „Бакалавър“ се присъждат не по-малко от 240 кредита като 10 от тях са за успешно издържан държавен изпит.
 

Професионална реализация:

Специалността „Международни икономически отношения” осигурява широко поле за професионална реализация и личностна изява.
Завършилите специалността могат да работят като: 
 • Банков служител/ Служител финансова/платежна институция (кодове 4211/3017);
 • Брокер, акции (кодове 3311/3003);
 • Брокер, обмен на чужда валута (кодове 3311/3004);
 • Брокер, спедиторски услуги (кодове 3324/3002)
 • Брокер, стоки (кодове 3324/3001);
 • Брокер, финанси (кодове 3311/3001);
 • Брокер, ценни книжа (кодове 3311/3002);
 • Дилър, банка (кодове 3311/3006);
 • Дилър, борса (кодове 3311/3007);
 • Дилър, стокови фючърси (кодове 3324/3003);
 • Дилър, ценни книжа (кодове 3331/3005);
 • Дистрибутор (кодове 3322/3006);
 • Икономист (кодове 2631/6029);
 • Икономист, външна търговия (кодове 2631/6006);
 • Икономист, търговия (кодове 2631/6022);
 • Комисионер, кораби/пратки (кодове 3324/3005);
 • Комисионер, пътувания (кодове 3324/3006);
 • Комисионер, стоки (кодове 3324/3007);
 • Консултант (промотьор), продажби  (кодове 3322/3005);
 • Митнически брокер (кодове 3031/3010);
 • Митнически инспектор (кодове 3351/3004);
 • Организатор карго внос/износ (кодове 3031/3007);
 • Спедитор (кодове 3031/3006);
 • Търговски агент (кодове 3322/3001);
 • Търговски помощник (кодове 3322/3002);
 • Търговски посредник (кодове 3324/2004);
 • Търговски представител (кодове 3322/3003);
 • Търговски пътник (кодове 3322/3004);
 • Търговски сътрудник (кодове 3322/2007).