Маркетинг


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Стопански факултет)  Задочна (Стопански факултет)

Обучаващо звено:

Стопански факултет

Цели на програмата:

Основната цел при организиране на обучението по специалност „Маркетинг” в образователно-квалификационната степен „бакалавър” е получаване на академична общообразователна и общоикономическа подготовка и постепенно специализиране и профилиране в областта на маркетинга. Студентите придобиват широкопрофилни теоретични знания, практически умения и компетенции в сферата на маркетинга, съвременния пазарен анализ, планирането и управлението на дейността на частни и държавни структури.

Професионална квалификация:

Икономист-маркетолог

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Резултати от обучението:
Определят се съгласно Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование и Националната квалификационна рамка на Република България:
     Знания, свързани с:
 • проучване и анализиране на потребителските и индустриалните пазари, провеждане на различни видове маркетингови изследвания;
 • разработване на продуктова и продуктово-иновационна политика на фирмата, продуктов мениджмънт; стратегическо планиране, прогнозиране и инвестирането в нови бизнес дейности;
 • използване на подходите и методите на фирменото ценообразуване като един от основните маркетингови инструменти, изграждане на ценова система, адаптиране на цените;
 • оптимизиране структурата на промоционните дейности, управление на комуникационния процес на фирмата на вътрешните и международните пазари;
 • избора на стратегия и управление на пласментните канали, използване на съвременни методи за оптимизация на логистичната дейност;
 • оценка, прогнозиране и управление на продажбите на производствено или търговско предприятие;
 • анализ, планиране и управление на основните измерения на маркетинговия микс в условията на интернационално обкръжение и тенденциите в развитието на конюнктурата на основните международни пазари;
 • задълбочен поглед върху психологията на потребителите и знания, позволяващи изготвяне на анализ на потребителското поведение с цел вземане на адекватни решения;
 • правната уредба, регулираща маркетинговата дейност.
     Умения:
 • на база придобитите теоретични знания и разгледаните казуси се формира стабилна основа, позволяваща вземане на стратегически и оперативни решения в сферата на фирменото управление;
 • свеж и новаторски поглед, логическо мислене, комплексност и бързина при решаване на нестандартни задачи в стопанската практика.
     Компетентности – лични и професионални:
 • способност за събиране, класифициране, оценяване и анализиране на данни от стопански характер с цел решаване на конкретни казуси в маркетинговата сфера;
 • прилагане на придобитите знания и умения в нови непознати условия на бързопроменящата се икономическа среда;
 • способност за анализиране на данни в национален, глобален и интердисциплинарен контекст;
 • прилагане на нови стратегически подходи;
 • ясно и разбираемо представяне на идеи пред специалисти и неспециалисти, с цел формиране на бъдеща визия за фирмено развитие  или решаване на възникнал проблем; 
 • събиране и анализиране на качествени и количествени данни;
 • проявяване творчество и инициативност в реализацията на маркетинговите решения;
 • формиране на екипен дух и целеустременост при съвместни проекти с вътрешнофирмени и други екипи;
 • оценка необходимостта от повишаване на личната и професионална квалификация с цел постигане на по-високи резултати.

Възможности за стажове и практики:

Предвидена е учебна практика през шести семестър в частни или публични организации.
Налице са и допълнителни възможности за обучение и стаж в чужбина, които предлага програма „Еразъм+“.
 

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

 1. Да са присъдени не по-малко от 240 кредита;
 2. Успешно издържан държавен изпит.

Професионална реализация:

Специалност „Маркетинг” осигурява широко поле за професионална реализация и личностна изява. Завършилите специалността могат да заемат експертни длъжности в сферата на маркетинга, както в частни фирми, така и в държавната администрация. Учебният план включва дисциплини, позволяващи реализация в сферата на продажбите, връзките с обществеността, комуникациите, работа с клиенти и много други позиции. Сферата на маркетинговия контрол, глобалните пазари и други общоикономически длъжности също се включват в списъка с възможните позиции, в които могат да се реализират бъдещите специалисти, обучаващи се в специалността.
Примерни позиции от Националната класификация на професиите и длъжностите, които биха могли да заемат завършилите специалността, са:
 • 2431 Специалисти по реклама и маркетинг;
 • 2432 Специалисти по връзки с обществеността;
 • 2433 Специалисти по продажби в областта на медицината и техниката;
 • 2434 Специалисти по продажби в областта на информационните и комуникационни технологии;
 • 2120 Математици, актюери и статистици;
 • 2631 Икономисти;
 • 23 Преподаватели и учители;
 • 33 Стопански и административни приложни специалисти;
 • 42 Административен персонал по обслужване на клиенти;
 • 43 Административен персонал, водещ счетоводни и стокови документи и др.