Стопанско управление


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Стопански факултет)  Задочна (Стопански факултет)

Обучаващо звено:

Стопански факултет

Цели на програмата:

Образователната цел на специалност „Стопанско управление” е чрез система от взаимосвързани икономически, управленски, правни и други учебни дисциплини студентите да придобият управленски знания, които по-късно да прераснат в умения, за да могат завършилите специалността да се справят със съществуващите предизвикателства в областта на управлението. Основната цел е създаването на мениджъри за различни управленски равнища, които да притежават необходимите знания, умения и компетентности.

Професионална квалификация:

Мениджър

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знанията, които придобиват бакалаврите, обучаващи се в специалността могат да се обособят в следните групи:
1. Съдържателни знания в областта на мениджмънта, икономиката и правото, свързани с:
 • използването на различни управленски теории;
 • реализирането на управленските функции;
 • прилагане на управленски, подходи, принципи и методи;
 • използване на управленски технологии;
 • изработване на управленски решения;
 • публичните и корпоративните финанси и инструментите, които използват институциите във финансовата сфера;
 • българската счетоводна практика и международните счетоводни стандарти;
 • правно-административните основи на бизнеса и неговата правна регламентация.
2. Концептуални знания, свързани с:
 • стратегическото управление;
 • планиране и прогнозиране;
 • управлението на проекти;
 • управлението на кризи;
 • управление на риска;
 • устойчиво развитие.
3. Хуманитарни знания, свързани с:
 • управлението на човешките ресурси;
 • организационното поведение;
 • управлението на комуникациите и връзките с обществеността;
 • управлението на организационната култура;
 • бизнес етиката.
4. Специализирани знания по мениджмънт, свързани с:
 • производствен мениджмънт;
 • управление на иновациите и инвестициите;
 • управление на логистичните дейности;
 • управление на качеството;
 • предприемачество.
5. Природоматематически и технологични знания, свързани с:
 • математика, бизнес информационни системи и технологии;
 • статистика;
 • количествени методи в управлението;
 • електронен бизнес.
Завършилите бакалаври придобиват умения за:
 • определяне на политики, разработване на стратегии, формулиране на цели в различни области и сфери на дейност и ръководене на тяхната реализация;
 • планиране и организиране на различни дейности и процеси;
 • контролиране и регулиране на организационни структури и дейности;
 • дефиниране и анализиране на различни управленски, икономически, социални и екологически проблеми и разработване на варианти за вземане на решения;
 • привличане, подбор и назначаване на човешки ресурси, използване на мотивиращи форми и системи за оценяване и възнаграждаване на трудовото представяне;
 • разбиране и управление на поведението на хората и групите в организацията;
 • управление на различни организационни процеси – организационни конфликти, организационна промяна и организационна култура;
 • осъществяване на ефективни вътрешно и външно организационни комуникации;
 • управление на собственото поведение;
 • прилагане на съвременни информационни технологии.
Завършилите специалността придобиват знания и умения, които ще им помогнат да бъдат мениджъри със стратегическо мислене и поведение, съобразено с глобалните процеси и тенденции и лидери компетентни и способни да прилагат различни управленски парадигми и ефективни практики, водещи до повишаване на ефективността на различните системи.  
Компетентности:
 • работа в екип;
 • вземане на управленски решения;
 • мотивиране;
 • осъществяване на управленски въздействие.

Възможности за стажове и практики:

Преддипломната практика се провежда по учебен план в 5, 6 и  7 семестър. Допълнителни възможности за стажове и практики предоставят: • Проект „Студентски практики – Фаза 2”, BG05М20Р001-2.002-0001 на МОН; • Еразъм + практики в ЕС.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Студените в образователна програма „Стопанско управление“, ОКС „бакалавър” се дипломират след успешно положени всички семестриални изпити и изпълнени всички други задължения по учебен план и успешно положен писмен държавен изпит.

Професионална реализация:

Образователни връзки и възможности за реализация:
Дипломираните бакалаври от специалност “Стопанско управление” могат да работят в редица сфери, като:
 • производствена;
 • непроизводствена (социална, здравна);
 • в различни структури на държавната администрация;
 • научната област.
Завършилите специалност “Стопанско управление” могат да заемат следните длъжности:
 • Топ мениджъри;
 • Финансови мениджъри;
 • Мениджъри по производството;
 • Мениджъри по персонала;
 • Маркетинг мениджъри;
 • Административни мениджъри;
 • Мениджъри по иновациите и др.
Дипломиралите се студенти могат да продължат своето обучение в магистърска образователно-квалификационна степен.