Публична администрация


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Стопански факултет)  Задочна (Стопански факултет)

Обучаващо звено:

Стопански факултет

Цели на програмата:

Целта на програмата Публична администрация, е да съдейства за придобиване на знания от областта на управлението,  икономиката и правото, които ще бъдат от полза при ефективното управление на организации и институции от публичния сектор. Развиват се умения за дефиниране и решаване на различни проблеми, използване на управленски принципи, подходи и методи и внедряването на иновативни управленски практики в публичния сектор.

Професионална квалификация:

Мениджър

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Студентите придобиват знания, свързани с използването на управленски теории, стратегическо управление, управлението на проекти, електронно правителство и функционирането на институции като правителство, министерства, агенции, областни и общински администрации.

Студентите в образователна програма „Публична администрация“, ОКС „Бакалавър“ овладяват умения за:

 • ръководене, планиране и организиране;
 • работа в екип;
 • анализ и оценка на заобикалящата среда;
 • анализ на данни;
 • реализиране на права, задължения и отговорности.

Компетентностите, които придобиват студентите по време на курса на обучение са:

 • комуникативност;
 • управление на проекти/ процеси;
 • работа в екип;
 • лидерство;
 • вземане на решения;
 • прилагане на законодателни изисквания;
 • работа с документооборот;
 • планиране и организиране;
 • управление на конфликти;
 • административно управление;
 • делегиране и др.

Възможности за стажове и практики:

В учебният план на специалност „Публична администрация” през три от семестрите има заложена учебна практика, която се провежда в следните институции: Областна администрация – Велико Търново, Община – Велико Търново и Административен съд – Велико Търново.
Системата за Трансфер на Академични Кредити”, която се прилага във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” е изработена на база  на Европейската Система за Трансфер на Академични Кредити в страните от Европейския съюз и същата създава условия за академична мобилност и международна сравнимост на получаваните знания и придобитите умения.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Студените в образователна програма „Публична администрация“, ОКС „бакалавър” се дипломират след успешно положени всички семестриални изпити и изпълнени всички други задължения по учебен план и успешно положен писмен държавен изпит.
 

Професионална реализация:

Дипломираните бакалаври по “Публична администрация” могат да работят по служебно или трудово правоотношение в:
 • Администрация на министерства;
 • Администрация на държавни или изпълнителни агенции;
 • Администрация на държавни комисии;
 • Областна администрация;
 • Администрация на общини и кметства.
Обучението се осъществява въз основа на учебна документация (уч. планове, програми и т.н.), съгласно действащата нормативна база. 
Прилагането на Системата за Трансфер на Академични Кредити на ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, изработена на основата на Европейската Система за Трансфер на Академични Кредити в страните от Европейския съюз, създава условия за академична мобилност и международна сравнимост на получаваните знания и придобитите умения.
Дипломиралите се студенти могат да продължат своето обучение в магистърска образователно-квалификационна степен.