Връзки с обществеността


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Филологически факултет)  Задочна (Филологически факултет)

Обучаващо звено:

Филологически факултет

Цели на програмата:

Образователната програма има за цел да подготви квалифицирани специалисти, притежаващи конкурентни знания, умения и практически навици  за работа в сферата на обществените комуникации и медиите и свързаните с тях различни области на обществения, икономическия и политическия сектор.

Професионална квалификация:

Експерт по връзки с обществеността

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Определят се съгласно Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование и Националната квалификационна рамка на Република България.
 
Знания:
Завършилият образователната програма притежава разширени и задълбочени теоретични и фактологични знания в областта на връзките с обществеността, включително свързани с най-новите постижения; самостоятелно интерпретира придобитите знания, като ги свързва с прилагането на факти и чрез критично възприемане, разбиране и изразяване на теории и принципи.
 
Умения:
Завършилият образователната програма владее методи и средства, позволяващи решаване на сложни задачи; прилага логическо мислене и проявява новаторство и творчески подход при решаване на нестандартни задачи.
 
Компетентности – лични и професионални
 1. Самостоятелност и отговорност: завършилият образователната програма притежава способност за административно управление на сложни професионални дейности, включително на екипи и ресурси; поема отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори; проявява творчество и инициативност в управленската дейност; преценява необходимостта  от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност.
 2. Компетентности за учене: завършилият образователната програма последователно оценява собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планира необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация.
 3. Комуникативни и социални компетентности: завършилият образователната програма формулира и излага ясно и разбираемо идеи, проблеми и решения пред специалисти и неспециалисти; изразява отношение и разбиране по въпроси чрез използване на методи, основани на качествени и количествени описания и оценки; проявява широк личен мироглед и показва разбиране и солидарност с другите; пълноценно общува на някои от най-разпространените езици.
 4. Професионални компетентности: завършилият образователната програма събира, обработва и анализира данни от областта с цел решаване на конкретни задачи; прилага придобитите знания и умения в нови или непознати условия; проявява способност да анализира в по-широк или интердисциплинарен контекст; използва нови стратегически подходи; формира и изразява собствено мнение по проблеми от обществен и етичен характер, възникващи в процеса на работата.
Завършилите обучението си притежават компетенции в областта на: кризисния, корпоративния, институционалния, политическия пиар, неправителствения сектор,  рекламата и медиите.
 
Завършилите обучението си притежават знания и умения за:
 • стратегическо планиране и управление на комуникацията;
 • събиране, обработка  и ефективно използване на медийна информация;
 • публична речева изява, съответстваща на мисията и стратегията на институцията, за която работят;
 • прилагане на различни комуникационни модели във връзка с изграждане и поддържане на благоприятен корпоративен/институционален/персонален имидж;
 • съблюдаване на нормативните, професионалните и етичните стандарти, и др.

Възможности за стажове и практики:

В процеса на следването се осъществява активно взаимодействие между теорията и практиката. Възможност за провеждане на учебни практики и стажове осигуряват сключените споразумения между Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и редица организации.
 

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

До държавен изпит се допускат студентите, които са:
 1. Успешно положили всички семестриални изпити.
 2. Представили отчет и оценка от работодатели за успешно проведени две летни стажански практики в хода на следването си.

Професионална реализация:

Съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г., завършилите специалност „Връзки с обществеността“ могат да заемат длъжност 24326001 „експерт по връзки с обществеността“ в пресслужби, в отдели и други специализирани звена на държавната администрация, рекламни и пиар агенции, неправителствени организации, политически партии, медии, културни институции и бизнес структури.