Предприемачество в социалната сфера


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Стопански факултет)  Задочна (Стопански факултет)

Обучаващо звено:

Стопански факултет

Цели на програмата:

Специалност „Предприемачество в социалната сфера” е ориентирана към млади хора, които желаят да намерят златната среда между успешния бизнес и социалната ангажираност. Обучението  има за цел подготовка на квалифицирани и компетентни специалисти с иновативно мислене в областта на социалното включване на уязвими групи от населението, притежаващи широкопрофилни познания, необходими за упражняване на професията „социален работник“ и специализирани познания за предприемачеството в социалната работа.

Професионална квалификация:

Социален работник, предприемач в социалната работа

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Усвояването на знания и изграждането на умения и компетентности е организирано чрез учебния план на образователната програма. Планът е съобразен с изискванията на Закона за висше образование, с Националната класификация на професиите и длъжностите в Р. България (2011) и други нормативни актове; с целите и принципите на Европейското пространство за висше образование; с принципите, изискванията, стандартите от Резолюциите на Съвета на Европа за академично образование.
                 Знания
Студентите в образователна  програма „Предприемачество в социалната сфера“, ОКС „Бакалавър”  придобиват задълбочени знания за:
 • социалните процеси, конфликти и неравенства в обществото;
 • социалната сфера и нейната икономика;
 • социалната защита и нейните стратегии и политики;
 • системите от социални дейности и тенденциите в развитието им;
 • методологията, организацията и управлението на социалната работа;
 • социалната работа с лица, семейства и уязвими групи от населението;
 • същността на социалното предприемачество и насоките за неговата реализация;
 • предприемачеството при задоволяване на социални потребности в образованието, здравните и социални услуги;
 • предприемачеството при стимулиране на заетостта.
                 Умения
Студентите в образователна  програма „Предприемачество в социалната сфера“, ОКС „Бакалавър”  овладяват умения за:
 • оценяване на потребности и планиране на действия за справяне с проблемите на лица, семейства и групи, намиращи се в различна степен на риск или в ситуации, поставящи ги в неравностойно положение;
 • реализиране на активно застъпничество за защита интересите на уязвими лица и групи и осигуряване на достъп до ресурси и услуги;
 • подкрепа на подпомаганите лица и семейства в усилията им да постигната промяна чрез укрепване на увереността и стимулиране на индивидуалната им отговорност за преодоляване на затрудненията;
 • прилагане на модели за превенция, намеса и оценка в социалната работа с отделни лица, семейства, групи, организации и общности; за супервизия и консултиране;
 • работа в екип и спазване на институционалните изисквания и стандарти при работата с подпомаганите лица и семейства;
 • мотивираност за поддържане и повишаване на професионалната информираност и квалификация;
 • иновативност в социалната работа съчетана с висока професионална етика и отговорност;
 • лобиране за задоволяване на потребности чрез социални инициативи в допълнение на гарантираните от държавата;
 • управление на социални предприятия и юридически лица с нестопанска цел.
                 Компетентности
Дипломиралите се в образователна  програма „Предприемачество в социалната сфера“, ОКС „Бакалавър” придобиват компетенции за упражняване на професията „социален работник” и в допълнение като предприемачи в социалната работа:
 • притежават способност за управление на сложни професионални дейности, включително на екипи и ресурси в социални предприятия и юридически лица с нестопанска цел;
 • поемат отговорности при вземане на решения във връзка осъществяване на социални инициативи в допълнение на гарантираните от държавата при отчитане влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
 • проявяват творчество и инициативност в предприемаческата дейност при задоволяване на социални потребности в образованието, здравните и социални услуги  и при  стимулиране на заетостта;
 • показват разбиране на социалната сфера и нейната икономика;
 • изразяват отношение и разбиране по въпроси на социалното предприемачество и насоките за неговата реализация;
 • събират, класифицират, оценяват и интерпретират данни с различен характер с цел решаване на конкретни задачи при реализиране на предприемачески инициативи;
 • прилагат придобитите знания и умения в нови или непознати условия;
 • проявяват способност за анализиране на данни в по-широк или интердисциплинарен контекст;
 • формират и изразяват собствено мнение по проблеми от професионален и етичен характер, възникващи в процеса на работата.
 

Възможности за стажове и практики:

Учебна практика и преддипломен стаж се провеждат в различни социални институции и социални предприятия по учебен план в ІІІ, ІV, V, VІ и VІІІ семестър.
Допълнителни възможности за стажове и практики предоставят:
 • Проект „Студентски практики – Фаза 1”,  BG05M20P001-2.002-0001 на МОН;
 • Еразъм + практики в ЕС;
 • Еразъм консорциум за практики АПАО.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Студените в  образователна  програма „Предприемачество в социалната сфера“, ОКС „Бакалавър” се дипломират след успешно положени всички семестриални изпити и изпълнени всички други задължения по учебен план и успешно положени два държавни изпита по специалността: практико-приложен държавен изпит и писмен теоретичен изпит.

Професионална реализация:

Дипломиралите се в образователна  програма „Предприемачество в социалната сфера“, ОКС „Бакалавър” могат да работят като:
 • предприемачи;
 • социални работници;
 • специалисти по социални дейности в общини и социални предприятия; 
 • служители и ръководители на различни равнища в институции за социална защита и социално подпомагане;
 • в структури за социални услуги;
 • в социални организации, предприятия и други структури на юридически лица с нестопанска цел.
Те намират професионална реализация на длъжностите от професионална група 2635 “Специалисти по социална работа и консултиране“ и преди всичко на „предприемач в социалната работа“ (код 2635-6021) от Националната класификация на професиите и длъжностите в Р.България (2011).
Прилагането на Системата за Трансфер на Академични Кредити на ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, изработена на основата на Европейската Система за Трансфер на Академични Кредити в страните от Европейския съюз, създава условия за академична мобилност и международна сравнимост на получаваните знания и придобитите умения. Завършилите образователна  програма „Предприемачество в социалната сфера“, ОКС „Бакалавър” могат да продължат обучението си в магистърска степен у нас или в чужбина.