Социални дейности


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Стопански факултет)  Задочна (Стопански факултет)

Обучаващо звено:

Стопански факултет

Цели на програмата:

Обучението в образователна  програма „Социални дейности“, ОКС „Бакалавър” има за цел подготовка на квалифицирани и компетентни специалисти в областта на социалната работа, социалната защита и доставката на социални услуги, притежаващи  широкопрофилни познания, необходими за упражняване на професията „социален работник”.

Професионална квалификация:

Социален работник

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Усвояването на знания и изграждането на умения и компетентности е организирано чрез учебния план на образователната програма. Планът е съобразен с изискванията на Закона за висше образование, с Националната класификация на професиите и длъжностите в Р. България (2011) и други нормативни актове; с целите и принципите на Европейското пространство за висше образование; с принципите, изискванията, стандартите от Резолюциите на Съвета на Европа за академично образование.
                 Знания
Студентите в образователна  програма „Социални дейности“, ОКС „Бакалавър”  придобиват задълбочени знания за:
 • социалните процеси, конфликти и неравенства в обществото;
 • социалната защита и нейните стратегии и политики;
 • системите от социални дейности и тенденциите в развитието им;
 • методологията, организацията и управлението на социалната работа;
 • социалната работа с лица, семейства и уязвими групи от населението.
 
                 Умения
Студентите в образователна  програма „Социални дейности“, ОКС „Бакалавър”  овладяват умения за:
 • оценяване на потребности и планиране на действия за справяне с проблемите на лица, семейства и групи, намиращи се в различна степен на риск или в ситуации, поставящи ги в неравностойно положение;
 • реализиране на активно застъпничество за защита интересите на уязвими лица и групи и осигуряване на достъп до ресурси и услуги;
 • подкрепа на подпомаганите лица и семейства в усилията им да постигната промяна чрез укрепване на увереността и стимулиране на индивидуалната им отговорност за преодоляване на затрудненията;
 • прилагане на модели за превенция, намеса и оценка в социалната работа с отделни лица, семейства, групи, организации и общности; за супервизия и консултиране;
 • работа в екип и спазване на институционалните изисквания и стандарти при работата с подпомаганите лица и семейства;
 • осъществяване на ефективна устна и писмена комуникация в работата с лица, семейства, групи, организации, общности, и колеги;
 • обобщаване на информация и познания от различни източници и изследвания и прилагането им в работата;
 • мотивираност за поддържане и повишаване на професионалната информираност и квалификация.
 
                 Компетентности
Дипломиралите се в образователна  програма „Социални дейности“, ОКС „Бакалавър” могат да:
 • изпълняват административно управленски и професионални дейности при спазване на институционални изисквания и стандарти за работата, работа в екип;
 • поемат отговорности при вземане на решения във връзка с изпълнение на преки професионални задължения с отчитане влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
 • проявяват инициативност в професионалната си дейност в рамките на институционалните правила и нормативна база;
 • оценяват собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планират необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация;
 • формулират и излагат ясно и разбираемо идеи, проблеми и решения пред специалисти и неспециалисти, подпомагани лица и семейства, потребители на услуги и техни близки;
 • показват разбиране на социалните процеси, конфликти и неравенства в обществото;
 • изразяват отношение и разбиране по въпроси на социалната защита, методологията, организацията и управлението на социалната работа;
 • познават  системите от социални дейности и тенденциите в развитието им;
 • осъществяват социална работа, супервизия и консултиране;
 • събират, класифицират, оценяват и интерпретират данни с различен характер с цел решаване на конкретни задачи, свързани с предоставянето на услуги и ресурси на лица, семейства и групи , намиращи се в различна степен на риск или в ситуации, поставящи ги в неравностойно положение;
 • прилагат придобитите знания и умения в нови или непознати условия;
 • проявяват способност за анализиране на данни в по-широк или интердисциплинарен контекст;
 • формират и изразяват собствено мнение по проблеми от професионален и етичен характер, възникващи в процеса на работата.
 

Възможности за стажове и практики:

Учебна практика и преддипломен стаж се провеждат в различни социални институции по учебен план в ІІІ, ІV, V, VІ и VІІІ семестър.
Допълнителни възможности за стажове и практики предоставят:
 • Проект „Студентски практики – Фаза 1”,  BG05M20P001-2.002-0001 на МОН;
 • Еразъм + практики в ЕС;
 • Еразъм консорциум за практики АПАО.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Студените в  образователна  програма „Социални дейности“, ОКС „Бакалавър” се дипломират след успешно положени всички семестриални изпити и изпълнени всички други задължения по учебен план и успешно положени два държавни изпита по специалността: практико-приложен държавен изпит и писмен теоретичен изпит.

Професионална реализация:

Дипломиралите се в образователна  програма „Социални дейности“, ОКС „Бакалавър” могат да работят като:
 • социални работници;
 • служители и ръководители на различни равнища в институции за социална защита и социално подпомагане;
 • в структури за социални услуги;
 • в публичната администрация;
 • в организации на юридически лица с нестопанска цел със социален предмет на дейност.
Те намират професионална реализация на длъжностите от професионална група 2635 “Специалисти по социална работа и консултиране“ от Националната класификация на професиите и длъжностите в Р. България (2011)
Прилагането на Системата за Трансфер на Академични Кредити на ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, изработена на основата на Европейската Система за Трансфер на Академични Кредити в страните от Европейския съюз, създава условия за академична мобилност и международна сравнимост на получаваните знания и придобитите умения. Завършилите образователна  програма „Социални дейности“, ОКС „Бакалавър” могат да продължат обучението си в магистърска степен у нас или в чужбина.