Политология


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Философски факултет)  Задочна (Философски факултет)

Обучаващо звено:

Философски факултет

Цели на програмата:

 • основната цел на обучението по научна специалност “Политология” е формирането на компетентност за задълбоченото разбиране и анализ на политическите явления и процеси. Предлаганите курсове са насочени към формиране на трайни знания за организацията и функционирането на политическите системи и институции, както и на умения за активното ползване на основни политически понятия и теории;
 • подготовката на специалисти с изявени преподавателски качества и способности за провеждане на самостоятелно научно изследване на равнището на съвременните тенденции в развитието на социалните науки в областите на политологията, международните отношения, европеистиката, националната сигурност както и всички сродни области, свързани с политологичното изследване на държавата и обществото;
 • обезпечаване на квалифицирани кадри за стратегическото решаване на значимите социални, културни и обществени проблеми на съвременното българско общество, на гражданите, институциите и общностите, породени от ускореното развитие на технологизацията, социалните противоречия, съвременните глобализационни тенденции и нарастващия ценностен релативизъм на местно и световно ниво.

Професионална квалификация:

Политолог. Учител по гражданско образование.

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Резултати от обучението:
Съдържанието на обучението се основава на взаимовръзката между познавателния процес, пазарната ориентация на труда и практическата реализация, като предпоставка за личностно развитие, активно гражданско участие, социално приобщаване и пригодност за лична реализация в конкурентна среда и в съвременното общество на знанието.
Резултатите от обучението се определят съгласно Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование и Националната квалификационна рамка на Република България:
 
Знания
 • разширени и задълбочени теоретични и практически знания в областта на политологията, международните отношения, националната сигурност и техните разнообразни приложения, включително и за най-новите постижения и проблеми в тяхното изследване.
 • задълбочени фундаментални и фактически знания по методологията на политическите изследвания
 • задълбочени знания за теоретичните школи в политическите науки;
 • знания за сферите на приложимост на различни методологии и подходи на изследователската и проектна работа.
 • знания за административните процеси, свързани с научната и изследователска дейност в институционалната структура на университета.
 • практически знания по изпълнението на изследователски задачи, индивидуално и в екип.
Умения
 • умения за изследователска работа, проблематизиране и теоретизиране в областта на политическите науки;
 • умения за теренни и други емпирични изследвания;
 • умения за изпълнение на информационно-селективни, аналитични, оценъчни и прогностични дейности и извършване на експертизи, базирани на информационни потоци от различни източници;
 • умения за планиране, организиране, ръководство и изпълнение на научно-изследователски проекти с фундаментална и приложна насоченост;
 • умения за подбор на методология и създаване на екипи за решаване на проблеми  в интердисциплинарни области;
 • умения за изработка на адекватни национални и местни политики.
Компетентности
 
След завършване на специалността, студентите получават компетенция да:
 • да прилагат интердисциплинарен подход при анализиране на политически явления и процеси;
 • да осъществяват сравнителен анализ на политически процеси и институции;
 • да извършват контент-анализ на политически текст;
 • да извършват мониторинг на медии;
 • да анализират изборни резултати;
 • да анализират нагласите и поведението на гласоподавателите в българския и Европейски политически процес;
 • да прилагат техники за водене на преговори и техники за управление на конфликтни ситуации;
 • да събират и организират политическа информация и да изготвят аналитични политически документи;
 • да работа в предизборни кампании на национално, местно и Европейско равнище.

Възможности за стажове и практики:

 • практика  в областта на научно-изследователската дейност се предоставя чрез сключените международни споразумения на ВТУ за осъществяване на изследователски проекти съвместно с други институции извън страната и за посещение на научно-изследователски центрове и лаборатории в партньорски организации;
 • възможност за практика предоставят и различни програми с европейско финансиране вкл. програма „Еразъм +“.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

 • изпълнени всички обучителни и други изисквания, предвидени в Правилника за обучение на студенти във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“;
 • обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" завършва с писмен държавен изпит или със защита на дипломна работа.

Професионална реализация:

Притежаването на трайни знания и умения в областта на политическите науки дава възможности за широка професионална реализация в национални и международни организации, правителствени, политически и обществени институции, медии, неправителствени организации, аналитични центрове и мозъчни тръстове.
Дипломираните студенти -бакалаври по политология могат да се реализират като:
 • щатни служители или консултанти към различни институции на централната и местната власт;
 • политически анализатори в печатните и електронните медии;
 • служители и консултанти към политически партии;
 • служители и консултанти към неправителствени и други обществени организации;
 • служители и консултанти в международни публични и неправителствени организации,
 • служители и консултанти в различни институции на Европейския съюз;
 • консултанти в частния сектор;
 • професионални политици;
 • учители по гражданско образование в средните училища.