Психология


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Философски факултет)  Задочна (Философски факултет)

Обучаващо звено:

Философски факултет

Цели на програмата:

Програмата представя историята и съвременното състояние на психологията като наука. Основните знания се разделят на три основни взаимосвързани групи: методологични, теоретични и теоретико-приложни.
Основна образователна цел на обучението в бакалавърската програма по специалност „Психология” е да изгражда специалисти, подготвени да се реализират в изключително сложния и динамичен свят на индивидуалните и обществени отношения. Постигането на тази цел предполага усвояване на система от знания за съвременните психологически теории и практики, за съвременните технологии и диагностични методи на психологията, за личностната динамика (в норма и патология) и за многообразието на човешките отношения, за особеностите във функционирането на човешките общности в условията на развиващата се демокрация.

Професионална квалификация:

Психолог

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания: Основните знания, които следва да формират студентите по специалност Психология, образователно-квалификационна степен "бакалавър", условно могат да се разделят на три взаимосвързани и зависими групи: методологични, теоретични и теоретико-приложни.
Методологичните знания имат най-висока степен на обобщеност. Тези знания се формират от учебните дисциплини, които могат да попаднат в категорията обща психология. Към тях се отнасят: когнитивна психология, психология на личността, социална психология, психология на развитието, педагогическа психология, невропсихология и психологически изследвания. Теоретико-приложни знания формират тези учебни дисциплини, които имат за предмет специфична и особена област от психичната реалност. В тази категория попадат дисциплини като: организационна, политическа, консултативна, юридическа, клинична психология и психология на риска. Към тази група следва да се включат още социално-психологически тренинг, психодинамика, основи на психотерапията и психологически изследвания. Всички дефинирани категории, понятия, принципи и закономерности, които образуват системата от методологични, теоретични и теоретико-приложни знания намират отражение във всяка конкретна учебна програма за съответната учебна дисциплина.
Умения: Умения за психологично изследване на личността и социалните групи и анализ на емпирични факти. Умения за психологическо консултиране, помощ и подкрепа на отделни хора и на социални групи при спазване на нормативните документи, регламентиращи тази дейност, както и нормите на професионалната етика и конфиденциалност.
Умения, свързани с използване на съвременни методи и дигитални средства за прилагане на тренингови, консултативни и терапевтични подходи. Умения за диагностика на психични състояния като стрес, фрустрация, агресия, конформизъм, както и личностови качества и психични процеси.
Умения, свързани с прилагане на психолого-педагогически методи за обучение с цел повишаване нивото на психологическите знания на интересуващите се от тази проблематика хора. Умения за работа в екип, поемане на лична отговорност, умения за самоконтрол, умения за общуване във формалните и неформални социални структури.
Компетентности – лични и професионални: Компетентности, свързани с използване в реални житейски ситуации на подходите за психологично изследване на личността и социалните групи.
Компетентности, свързани с организация и провеждане на емпирични изследвания и интерпретация на данни от емпирични изследвания, за прилагането на подходящи методи за психологическа диагностика, прогностика и консултиране, за специализирана психологическа работа в различни области на социалната практика.
Компетентности, свързани с психологическо консултиране, помощ и подкрепа на отделни хора и на малки социални групи.
Компетентности за диагностика на психични състояния, качества, възможности и способности на личността. Компетентности, свързани с използването на психолого-педагогически методи за обучение. Умения за непрекъснато и системно повишаване на теоретичната и теоретико-приложна психологическа компетентност.

Възможности за стажове и практики:

Учебните практики и стажове се реализират в образователни, социални, помагащи и правоохранителни институции в област Велико Търново.
Студентите имат достъп до кандидатстване за стаж по програма Еразъм +.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Студените в образователна програма „ПСИХОЛОГИЯ“, ОКС „Бакалавър” се дипломират след успешно положени всички семестриални изпити и изпълнени всички други задължения по учебен план и успешно положен писмен държавен изпит.

Професионална реализация:

Учебният план и учебните програми са съобразени с потребностите на пазара на труда и необходимостта от професионална психологическа помощ във всички обществени, социални, образователни, правоохранителни и икономически сфери.
Възможностите за реализация са във всички степени на образователната система: детски градини, начални и средни училища, гимназии и висши учебни заведения. В специализирани образователни институции; в системата на правото; полицията и армията; в системата на здравеопазването като психолог; в производствени предприятия; търговски фирми; финансови учреждения; рекламни бюра и агенции; в политически, неправителствени организации и фондации; в частни кабинети за психологични услуги; в научно-изследователски институции; психологични лаборатории и национални и международни проекти.