Културен туризъм


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Исторически факултет)  Задочна (Исторически факултет)

Обучаващо звено:

Исторически факултет

Цели на програмата:

Основна цел на обучението за придобиване на ОКС „бакалавър“ по специалността е дипломираните студенти да притежават необходимите знания и компетентности, съответстващи на професионалния профил на специалист по културен туризъм.
Учебният план е целево конструиран и съобразен с историческите науки, географските науки и науките за културата, както и със съвременните реалности на основните направления в историческото, културно-географското познание – българска история, етнология, археология, балканска история, обща (световна) история и социално-икономическа география, география на България, Европа и континентите и пространствения синтез на естественонаучната, социално-икономическа и екологична информация.
Той е концентриран върху основните културни, исторически, археологически и географски науки и върху съответстващите им знания, умения и компетентности необходими за придобиване на професионална квалификация „Бакалавър по културен туризъм “.
В по-широк план обучението по специалността цели формирането на:
 • начални изследователски нагласи;
 • социални умения, свързани с различни форми на общуване;
 • адаптивност към конкурентността на пазара на труда в областта на хуманитарните, социалните и природните науки;
 • стремеж към професионално самоусъвършенстване.

Професионална квалификация:

Бакалавър по културен туризъм

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Определят се съгласно Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование и Националната квалификационна рамка на Република България.
В основата на разработената бакалавърска програма е разбирането за културния туризъм като вид туризъм, използващ като ресурс наследството – културните и природните ценности на средата, които съхраняват културната памет на обществото. Курсът на обучение е с интердисциплинарен характер и има за задача да даде комплексни теоретични и практически познания за културата като ресурс и за характера на културно-историческото и природно наследство на България, Европа и света и неговото използване в областта на туризма и културните политики.
 
Знания – придобиването на системна информация и получаване на задълбочени знания от методологията и теорията на фундаменталните географски, исторически, археологически науки като система; системни знания по въпроси от общата проблематика на културния туризъм, по общотеоретични и специфични теми в областта на основните й направления – културна, историческа, географска; прецизни познания относно понятийния апарат на частните географски и исторически науки; задълбочени знания по природна, икономическа и обществена география; знания относно съвременните процеси и явления в пространствен аспект през призмата на глобализацията, световните региони, икономически блокове и др.; задълбочени и систематизирани знания за българската антична, средновековна, възрожденска и съвременна култура; културно-историческото наследство и забележителности в Източна, Югоизточна, Средна и Западна Европа; обичайно-обредната система и традиционната митология на българския народ; локалните и регионални варианти на българската народна култура, българските общности по света и българските културни паметници зад граница; културно-историческите аспекти на религията, съвременната етнокултурна картина и етнополитика в България и на Балканите; комплексни знания за природно-туристическите ресурси на България, географските и туристическите региони, туристическото райониране и регионално развитие, ГИС в туризма; археологическите забележителности, природно-археологически резервати и архитектурно-етнографски комплекси в България; основните направления и съвременни тенденции в развитието на туризма; пространствените модели и съвременните информационни системи в туризма, мениджмънта, маркетинга и рекламата в културата и туризма; правната уредба на туризма в България и нормативните основи на културния туризъм.
 
Умения - Професионалните умения на завършилите студенти са свързани с:
 • основни познания и усвояване на специализирани умения за самостоятелно разработване на проекти в областта на туризма, в социалната и културната сфера;
 • професионална подготовка за организиране на дейности в туристически агенции и туроператорски фирми;
 • практически умения за разработване на културен продукт и туристическа анимация;
 • познания и специализирани умения за разработване на културно-туристически маршрути.
 • работа с географски карти – ориентиране по карта на местността, четене на топографска карта, извършване на измервания и изчисления по карта, определяне на координати и др.;
 • анализ на географските характеристики на регион, страна, селище;
 • анализ на стопански дейности от сектор или отрасъл от световното, националното и регионално стопанство;
 • анализ на населението и селищната мрежа, на демографската ситуация на различни териториални нива;
 • разкриване на регионалните различия на различни йерархични равнища;
 • практически умения за функциите на ГИС, като се залага на културно туристическото съдържание и предназначение на информацията и др.
Компетентности – Професионалните компетентности, които ще придобият студентите ще им дадат възможности:
 • да дефинират, разпознават, сравняват и групират културно туристически обекти, процеси и явления в различен териториален обхват (глобален, регионален и локален);
 • да знаят, разпознават, комбинират и прилагат методи на изследване в културния туризъм в съответствие със спецификата на изследвания обект и характера на протичащите процеси;
 • да прилагат системен подход при групиране, класифициране и аргументиране на таксономична принадлежност на културно-туристическите обекти;
 • да установяват, аргументират и оценяват връзки и взаимоотношения в системата “човек – природа – общество“;
 • да обясняват и анализират причинно-следствени връзки в социалните, икономическите, природните, природно-антропогенните системи и обществените системи;
 • да анализират и оценяват хипотези и теории в областта на културния туризъм и географските науки;
 • да притежават умения за разчитане на туристически карти и компетентности за картографиране (вкл. в дигитална среда);
 • да формират компетентности за осъществяване на многокомпонентен анализ на природни и социално-икономически процеси, туристически и явления.

Възможности за стажове и практики:

Практическа работа е предвидена в редица от дисциплините от учебния план на специалността - Организиране на дейности в туристическа агенция и туроператорска фирма; Разработване на културен продукт и туристическа анимация и Екскурзоводство.
Учебната практика е насочена към формиране на преки наблюдения и оценка от организация и провеждане на туристическа дейност на различни нива - формиране на политики, пряко туристическо обслужване, маркетинг на туристически продукт. Учебната практика има за цел:
 • да формира необходимия оптимален обем познания за организацията на туристическата дейност;
 • да се усвоят знания и се осъзнае разликата между туристическа агенция и туроператорска фирма;
 • да се усвои понятийния апарат, свързан с основната законодателна и същностна уредба на организиране на дейности в туроператорска фирма и туристическа агенция;
 • да се формира разбиране за туристическия пазар като динамично развиваща се система, съчетаваща изискванията на пазарната среда и интересите на потребителите;
 • да се наблюдават възможностите за разработване на културен продукт и да се представят вариативни решения за туристическа анимация по продължение на маршрута.
Усвояването на базисен минимум от познания по екскурзоводство ще позволи формирането на компетентностен подход за професионален капацитет и бъдеща професионална реализация.
На студентите се осигурява възможност да проявят оценъчно отношение по отношение на лични наблюдения, да формулират изводи, оценки и конкретни предложения за развитие.
Съществуват възможности за стажове в някои научни институции и неправителствени организации.
Предоставят се и други възможности за обучение, практики и стажове в европейски университети-партньори на ВТУ по програма „Еразъм +“, двустранните споразумения между Великотърновския университет и институции от чужбина, както и чрез Асоциацията за подпомагане на академичната общност (АПАО) съвместно с Международен отдел на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Успешно положени изпити по всички дисциплини от учебния план и натрупване на предвидените в него кредити.
Държавен писмен изпит по предварително подготвен конспект или защита на дипломна работа.
 

Професионална реализация:

Завършилите образователната програма съответстват на потребностите на научните и научно-образователните институции, както и на неправителствения сектор от висококвалифицирани кадри.
Възможностите за реализация на завършилите студенти са: експерти в туристическия и културния сектор, в отдели на областни и общински администрации; в неправителствени организации и сдружения работещи по проблеми на културно- историческото наследство и културен туризъм, съставители и организатори на туристически дейности, регионалното развитие, регионалната политика и териториалното устройство; в регионални сдружения; в научни институти в административните структури на природни, природно-археологически резервати и архитектурно-етнографски комплекси и др.
В зависимост от предпочитанията за професионална реализация в сферата на културния туризъм или за продължаване в следващи образователни степени („магистър“ и „доктор“) дипломиралите се студенти имат избор в един широк, динамичен и перспективен диапазон за личностно кариерно развитие.