Етнология


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Исторически факултет)

Обучаващо звено:

Исторически факултет

Цели на програмата:

Обучението в програмата следва следните цели, заложени в учебния план:
 • изграждане на точна представа за етнологията като наука за различните етнически общности, за общото и специфичното в тяхното културно развитие от древността до наши дни;
 • получаване на задълбочени и систематизирани знания за историята и теоретико-методологичните проблеми на етнологията, за различните школи и направления в съвременните етнологични изследвания;
 • усвояване на специфичната научна и популярна терминология, присъща на етнологията и сродните й науки – културна антропология, социология и др.;
 • подробно изучаване на българската етнология, с периодите и тенденциите в нейното развитие, с ролята и мястото й в световната етнология;
 • оформяне на задълбочени знания за историографското състояние и съвременните тенденции в развитието на балканската, славянската, европейската и извън европейската етнология;
 • получаване на комплексни знания за историческата и културната периодизация в развитието на отделните етнически общности;
 • изучаване в детайли на различните класификации на етническите общности в зависимост от тяхната специфика на развитие, език, религия, пространствено разпространение и състояние на етническите процеси, които протичат в тях;
 • изграждане на ясна и систематизирана представа за съвременната етническа ситуация в България, на Балканите и в Европа.

Професионална квалификация:

Етнолог

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания:
Завършилите ОКС „бакалавър“ по Етнология притежават разширени и задълбочени теоретични и фактологични знания в областта на Историята и Етнологията, включително свързаните с най-новите постижения на науките. Те самостоятелно интерпретират придобитите знания, като ги свързват с прилагането на факти и умеят критично да възприемат, разбират и изразяват обществените теории и принципи. Бакалаврите по Етнология владеят методи и средства, позволяващи решаване на сложни задачи в областта на обществените взаимоотношения и опазването на националното културно наследство. Те са подготвени да прилагат логическо мислене и да проявяват новаторство и творчески подход при решаване на нестандартни задачи;
Умения:
Самостоятелност и отговорност
Бакалаврите етнолози притежават способност за административно управление на екипи и ресурси. Те са подготвени да поемат отговорност при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си фактори. Те проявяват творчество и инициативност в управленската дейност. Подготвени са да преценяват необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност.
Компетентност за учене:
Чрез разнообразните методи на оценка, прилагани от преподавателите в хода на обучението, бакалаврите са в състояние последователно да оценяват собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и да планират необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация.
Комуникативни способности:
Същността на науката Етнология задава засиленото внимание към способността на студентите да формулират и излагат ясно и разбираемо идеи, проблеми и решения пред специалисти и неспециалисти. Чрез усвояването на основните методи на науката те могат да изразяват отношение и разбиране по обществено значими въпроси чрез използване на методи, основани на качествени и количествени описания и оценки. Мултикултурната същност на учебния план ги подготвя да изградят широк личен мироглед и да показват разбиране и солидарност с другите. Бакалаврите по Етнология са стимулирани пълноценно да общуват на някои от най-разпространените европейски езици;
Компетентности:
Чрез методите на теренното проучване бакалаврите по Етнология са подготвени да събират, класифицират, оценяват и интерпретират данни за различни проблеми, с цел решаване на конкретни задачи. Те са в състояние да прилагат придобитите знания и умения в нови или непознати условия, опирайки се на различни културни модели. Холистичният характер на науката Етнология изгражда в бакалаврите способност да анализират в по-широк или интердисциплинарен контекст. Те са подготвени да търсят и използват нови стратегически подходи. Дълбокото познаване на динамиката на процесите и явленията за дълъг исторически период, протичащи в различни култури им дава увереност да формират и изразяват собствено мнение по проблеми от обществен и етичен характер, възникващи в процеса на работата. Могат самостоятелно да разработват актуални етнически проблеми, свързани с развитието на българите и останалите етнически общности; в състояние са бързо и компетентно да се ориентират в съвременните етнически проблеми;  умеят да предлагат и защитават нови тези по различни етнологични проблеми; имат възможности за педагогическа подготовка за реализирането им като учители по история в основното и средното училище, както и преподавател по етнология (етнография) в средните училища с хуманитарен профил.

Възможности за стажове и практики:

Студентите, обучавани в специалността „Етнология“, имат възможности за следните стажове и практики:
В учебния план е заложена практика, свързана с провеждането на теренно етнографско проучване като основен изследователски метод в етнологията.
Участие в научно-изследователски проекти по Наредби на МОН и ВТУ.
Прилагането на системата на Трансфер на академични кредити на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, изработена в съответствие с изискванията на Европейската система за трансфер на кредити (ECTS), която осигурява академична мобилност и международна сравнимост на проведени в чужбина стажове и практики.
В зависимост от предпочитанията за професионална реализация в сферата на образованието или за продължаване в следващи образователни степени (магистър и доктор) дипломиралите се студенти имат избор в един широк, динамичен и перспективен диапазон за личностно кариерно развитие.

 

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Успешно положени изпити по всички дисциплини от учебния план и натрупване на предвидените в него кредити. Държавен писмен изпит по предварително подготвен конспект или защита на дипломна работа.
 

Професионална реализация:

Квалифицираната и системна подготовка на завършилите образователно-квалификационната степен “бакалавър” на специалността Етнология гарантира следната професионална реализация:
 • Специалисти в историческите музеи, които задължително имат Етнографски отдел.
 • Специалисти в научни и културни институти.
 • Специалисти в държавни и ведомствени архиви.
 • Учител по история в основното и средното училище, както и преподавател по етнология (етнография) в средните училища с хуманитарен профил, след допълнителна педагогическа квалификация.
  .