Теология и социално служение


Форми на обучение / Информационен пакет:

Обучаващо звено:

Православен богословски факултет

Цели на програмата:

Да запознае студентите с фундаменталните за православното богословие постановки.

Професионална квалификация:

Теолог, сътрудник социална работа

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

 • познават и владеят възможностите за анализ на извори, като прилагат съвременни методи при разглеждане на църковните процеси – сравнително-исторически и богословски анализ, структурен подход и др.;
 • предлагат и защитават собствени тези по изучаваната проблематика от областта на теологията;
 • притежават умения да организират и управяват социални проекти и програми.

Възможности за стажове и практики:

Възможностите за учебни практики и стажове:

 • Дом за стари хора;
 • Домашен социален патронаж;
 • Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа;
 • Социален учебно-професионален център;
 • Дирекция “Социално подпомагане”;
 • Дирекция “Бюро по труда”;
 • Център за социална рехабилитация и интеграция.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Формата на дипломиране е Държавен писмен изпит по специалността.

Професионална реализация:

Възможности за професионална реализация:
 • служители и управители на социални услуги, предоставяни от Българската православна църква и от нестопански, стопански  и религиозни организации;
 • експерти в неправителствени организации и сдружения, работещи по проблеми на вероизповеданието, религиозните права и свободи, социалните дейности.