Теология


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Православен богословски факултет)  Задочна (Православен богословски факултет)

Обучаващо звено:

Православен богословски факултет

Цели на програмата:

Да запознае студентите с фундаменталните за православното богословие постановки и да ги подготви като квалифицирани специалисти, притежаващи конкурентни знания, умения и практически навици за работа като теолози, както и в други сфери на обществения живот.

Професионална квалификация:

Теолог

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

След завършването на обучението си в бакалавърска програма по Теология студентите придобиват:
Знания:
 • да интерпретират събития и факти чрез осмислянето им в православен църковен контекст, като формулират съответните изводи и заключения;
 • да анализират извори като прилагат съвременни методи при разглеждане на богословските и църковните процеси – сравнително-исторически и богословски анализ, структурен подход и др.;
 • за основните научни концепции, обясняващи проблемите на богословието, както и за спецификата на интерпретациите им от страна на различните школи на богословската наука;
 • за основния терминологичен апарат на богословската наука;
 • в областта на религиозната педагогика и съвременната катехизация:
 • за същността, методите, формите и средствата на религиозното възпитание и обучение, за планирането, организацията и провеждането на църковна катехизация с деца, подрастващи и възрастни.
Умения:
 • да извършват самостоятелни издирвания и проучвания на извори и научна литература по теология;
 • да предлагат и защитават собствени тези по изучаваната проблематика от областта на теологията;
 • представят информация, идеи и проблеми както на специализирана, така и на неспециализирана аудитория;
 • да разбират, критично да анализират и интерпретират факти и събития чрез осмислянето им в цивилизационни, културни, типологически и структурни контексти от гледна точка на православната богословска наука;
 • самостоятелно да придобиват с помощта на информационните технологии и да използват в практическата си дейност нови знания и умения при реализиране на задачи, свързани с иновативната образователна политика;
 • развили са онези умения за учене, необходими им да продължат обучението си на нива, изискващи по-висока степен на автономно учене;
 • чрез придобитите знания по религиозна педагогика и катехетика в студентите се формират професионалните умения на църковния катехизатор - да идентифицира образователните и възпитателните потребности на енорията; да прилага разнообразни катехизически стратегии, методи и техники на обучение, учене, преподаване и мотивиране на катехизираните.
Компетентности:
 • да предлагат собствени идеи и подходи при обсъждане на различни въпроси, свързани с общите богословски проблеми;
 • да предлагат компетентни решения по възникнали конфесионални и междуконфесионални проблеми;
 • да оценяват качествата и адекватността на образователни и учебни материали, предназначени за църковната катехизация.

Възможности за стажове и практики:

Студентите, обучавани в специалността „Теология“, имат възможности за следните стажове и практики:
 • посещения, наблюдения и практика в храмове, манастири и църковни институции;
 • практически дейности, свързани със социалната мисия на Църквата;
 • практика в областта на научно-изследователската дейност се предоставя чрез сключените международни споразумения на ВТУ за осъществяване на изследователски проекти съвместно с други институции извън страната;
 • възможност за практика предоставят и различни програми с европейско финансиране вкл. програма „Еразъм+“.
Избралите допълнителната квалификация „учител по религия“ получават възможности за стажове и практики в основните и средни училища.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Вариант 1: Държавен писмен изпит по специалността.
Вариант 2: Дипломна работа.
 

Професионална реализация:

Реализират се като:
 • свещено и църковнослужители в системата на Българската православна църква;
 • администратори по църковно ведомство на Св. синод, митрополии, ахриерейски наместничества или прицърковни учреждения;
 • научни работници в богословските факултети у нас и в чужбина;
 • служители в църковни, държавни и неправителствени социални организации;
 • учители в средните духовни училища, както и във всички светски училища, в които се преподава Религия (след придобита професионална квалификация „учител по религия“);
 • експерти по въпросите на интеркултурните и между религиозните взаимодействия в образованието и/или други сфери на обществения живот – общинска администрация, музейно дело, културни институции, неправителствени организации.
Продължават обучението си в ОКС „магистър“.