История


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Исторически факултет)  Задочна (Исторически факултет)

Обучаващо звено:

Исторически факултет

Цели на програмата:

Обучение на специалисти с висока квалификация по история с оглед доказаната необходимост от професионални кадри в региона, страната и в чужбина.
В съответствие с тази основна цел се планира:

1. Да бъдат придобити знания и умения в предметната област История, отнасящи се към:

 • цялостното историческо развитие на България, Европа и света от Древността до наши дни;
 • основните научни концепции, както и категориалния апарат на историческата наука;
 • прилагането на собствени творчески идеи при анализирането на историческите факти и процеси.

Професионална квалификация:

Историк

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Професионални компетентности в предметна област история:
 • установяват, аргументират и оценяват причинно-следствени връзки между исторически явления и процеси;
 • разбират, критично анализират и интерпретират историческите факти и събития чрез осмислянето им в цивилизационни, културни, типологически и структурни контексти;
 • познават, владеят и прилагат възможностите на анализа на историческите извори на основата на съвременни методи и подходи – сравнително-исторически, системно-структурен, мултиперспективен, мултикултурен и др.;
 • представят информация, идеи и проблеми както пред специализирана, така и на неспециализирана аудитория;
 • притежават способност за самостоятелно усвояване на нови изследователски методи и прилагат получените базови знания в научно-изследователска, експертно-аналитична, културно-просветна и организационно-управленска дейност.
Професионални компетентности в предметна област „методика на обучението по история:
 • прилагат разнообразни образователни стратегии, методи и техники за преподаване, обучение, учене и мотивиране на учениците в хода на процеса на обучение по история;
 • оценяват по критерии качествата и адекватността на образователни и учебни материали, разработени за целите на обучението по история;
 • самостоятелно придобиват с помощта на информационните технологии и използват в практическата дейност нови знания и умения при реализиране на задачи, свързани с иновационна образователна политика;
 • притежават способност да осъществяват професионално и личностно самообразование и да проектират последващо кариерно развитие.

Възможности за стажове и практики:

Студентите, обучавани в специалността „История“, получават възможности за стажове и практики като асистент-специалисти в историческите музеи, в архивите и др.
Избралите допълнителната квалификация „учител по история“ получават възможности за стажове и практики в основните и средни училища.

Прилаганата система за трансфер на кредити дава възможност за студентска мобилност в страната и в чужбина, за включване в европейски програми, целево насочени към бъдещите учители. В зависимост от предпочитанията за професионална реализация в сферата на образованието или за продължаване в следващи образователно-квалификационни степени (магистър и доктор) дипломиралите се студенти имат избор в един широк, динамичен и перспективен диапазон за личностно кариерно развитие.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Успешно положени изпити по всички дисциплини от учебния план и натрупване на предвидените в него кредити. Обучението завършва с разработка и защита на дипломна работа или чрез полагане на писмен държавен изпит.
За придобиване на професионална квалификация учител се полага интегриран практико-приложен държавен изпит по история.

Професионална реализация:

Завършилите успешно специалността „История“, могат да се реализират като специалисти в историческите музеи; в научните, културните, административните и неправителствените институции, организации и други.
Получилите професионалната квалификация “Учител по история”, могат да работят като учители по история в основните и средните училища.