Българска филология


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Филологически факултет)  Задочна (Филологически факултет)

Обучаващо звено:

Филологически факултет

Цели на програмата:

Целта на теоретичните и практическите курсове е студентите да придобият вербални и писмовни умения, да говорят и да пишат безупречно на български език, да мислят системно и логично, да правят връзки между различните области на знанието, да боравят с текстове, да ги анализират, да пишат собствени аналитични и интерпретативни текстове, както и да усъвършенстват способността си да полемизират и да убеждават аудиторията в своите тези.
Студентите имат възможност да получат и допълнителна професионална квалификация „учител по български език и литература“ с дисциплините от допълнително модулно обучение в Модул за придобиване на професионална квалификация „учител“.
 
Освен изграждането на конкретни професионални компетентности, обучението цели:
 • формирането на начални изследователски нагласи;
 • да аргументира осъзнато интердисциплинарно интегриране в контекста на образователните реалности;
 • подготовка за адаптивност към конкурентността на пазара на труда в областта на хуманитарните науки;
 • стимулиране на критична и обективна самооценка и стремеж към професионално самоусъвършенстване;
 • да провокира социални умения, свързани с общуването с хора на различна възраст (обучаеми, учители, родители, експерти), които са пряко или косвено ангажирани с образователния процес.
 

Професионална квалификация:

Филолог – специалист по български език и литература

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Определят се съгласно Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование и Националната квалификационна рамка на Република България. При записано допълнително модулно обучение за придобиване на професионална квалификация „учител“ по български език и литература за средното училище се придобиват методически и педагогически умения и навици, отговарящи на съвременните изисквания на българското училище.
 
Знания:
По време на курса на обучение студентите придобиват теоретични и практически знания по фундаментални филологически дисциплини, по старобългарски език, историческа и сравнителна граматика, съвременен български език, по всички дялове на българското словесно изкуство, както и необходимите знания от историята на чуждите литератури – антична, западноевропейска, руска литература и литература на славянските народи.
 
Умения:
В хода на обучението се придобиват:
 • обща филологическа компетентност;
 • умения за интеркултурни комуникации в тяхното съвременно многообразие;
 • умения за работа в основните сфери на редакторската и коректорската дейност, което е предпоставка за успешно кариерно израстване в професията;
 • умения за сравнения и анализи от областта на езикознанието и литературознанието;
 • умения за анализиране на факти, за самостоятелно решаване на проблеми;
 • компетентност в областта на екипната работа;
 • умения за социална активност.
Компетентности:
Изграждат се:
 • езикови компетентности, свързани с натрупване на задълбочени знания на всички езикови равнища; знания както за историята на българския език и българската литература, така и за историята на чуждите литератури;
 • езиковите компетентности се свързват и с отлично познаване на съвременните правописни и правоговорни норми на книжовния ни език;
 • комуникативни компетентности, свързани с успешна комуникация в различни сфери на общуване чрез граматически и смислово правилно продуцирани устни или писмени текстове;
 • социални компетентности, позволяващи висока степен на адаптивност към променящия се съвременен свят;
 • изследователски нагласи за фактите, явленията и процесите в междуезиковата и междукултурната комуникация;
 • стратегийни компетентности, свързани със справяне в трудни ситуации като бъдещи преподаватели по български език и литература.
 

Възможности за стажове и практики:

По време на следването на студентите се предлагат разнообразни форми на извънаудиторна заетост. Практиките и стажовете целят изграждане на бърза адаптивност към съвременни работни позиции, за които се изисква екипна работа. Конкретните форми на практики и стажове са описани в Бележки към учебния план. Чрез системата за трансфер на кредити е възможна и препоръчителна студентска мобилност: обмен на студенти с партньорски университети по двустранните договори и практикантски програми по европейската програма Еразъм+.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Успешно положени изпити по всички дисциплини от учебния план и натрупване на предвидените в него кредити; участие в студентска стажантска програма или практика; удостоверение за участие в стажантска програма в рамките на 90 – 120 часа.
Писмен държавен изпит по български език и литература или бакалавърска теза. Процедурите за дипломиране са отразени в Регламента на Филологическия факултет за провеждане на държавни изпити и за допускане, разработване и защита на дипломни работи в съответната образователно-квалификационна степен.
 

Професионална реализация:

Широкият професионален обхват, който могат да покриват дипломираните специалисти по БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ съответства на съвременните тенденции за мобилност и обхватност на хуманитаристиката. В зависимост от предпочитанията за професионална реализация или за продължаване на образованието в следващи образователно-квалификационни степени (магистър и доктор) дипломиралите се студенти имат избор за личностно кариерно развитие. Завършилите специалността могат да се реализират като езикови редактори и коректори в медии и издателства, като сътрудници в държавни и други обществени институции, както и в частния сектор, където се осъществява публична комуникация на официалния за държавата език