Педагогика на обучението по история и чужд език


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Исторически факултет)  Редовна (Филиал - Враца)

Обучаващо звено:

Исторически факултет

Цели на програмата:

Обучение на специалисти с висока квалификация по история и по един чужд език с оглед на доказаната необходимост от такива кадри в региона и страната, като за целта се предвижда:
1) Усвояване на знания и умения по история:
  • запознаване с цялостното историческо развитие на България, Европа и света от древността до наши дни;
  • придобиване на знания за основните научни концепции, както и категориалния апарат на историческата наука;
  • развиване на умения за прилагането на собствени идеи и подходи при анализ на исторически процеси и факти.
2) Получаване на знания и умения по един чужд език:
  • усвояване на езика до ниво С1 съгласно с Общата европейска езикова рамка;
  • запознаване с културата на носителите на съответния чужд език.
3) Придобиване на знания и умения:
  • в областта на педагогическите теоретични и приложни науки;
  • за работа като учители по история и по чужд език в основното (прогимназиална степен) и в средното училище.

Професионална квалификация:

Учител по история и учител по английски език, испански език, немски език, руски език, френски език, китайски език, японски език, новогръцки език

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Педагогическият блок от дисциплини, вкл. и часовете за педагогическа стажантска практика (наблюдения и изнасяне на уроци) формират у студента ценните умения на учителя по важни и ключови учебни предмети – по официалния език на страната и по история в българските основни и средни училища.
В рамките на предвидения курс на обучение по бакалавърската програма студентите придобиват следните знания, умения и професионални компетенции:
В предметна област „История” студентите придобиват:
Знания:
• придобиват знания относно цялостното историческо развитие на България, Европа и света от древността до наши дни;
• овладяват основните научни концепции, както и категориалния апарат на историческата наука;
• познават, владеят и прилагат възможностите на анализа на историческите източници на основата на съвременни методи и подходи - сравнително-исторически, системно-структурен, мултиперспективен, мултикултурен и др.
Умения:
• предлагат собствени идеи и подходи при обсъждане на различни въпроси, свързани с общите исторически процеси и конкретни исторически факти;
• установяват, аргументират и оценяват причинно-следствени връзки между исторически явления и процеси;
• разбират, критично анализират и интерпретират историческите факти и събития чрез осмислянето им в цивилизационни, културни, типологически и структурни контексти.
В предметна област „Чуждоезиково обучение” студентите придобиват:
Знания:
• получават теоретични и практико-приложни знания по съответния чужд език и литературата, написана на него;
• придобиват знания относно основни научни концепции, обясняващи единството и многообразието на езиковите и литературни явления;
• придобиват знания за историята и културата на общностите, носители на изучавания чужд език.
Умения:
• развиват конкретни езиково-анализаторски и литературно-сравнителни умения;
• придобиват добър усет към писмения текст и изграждането на собствен стил при създаването на кратки или по-дълги писмени форми, както и необходимата лекота при правилното им изразяване на съответния чужд език;
• свободно изграждат писмен текст при превод от и на съответния чужд език;
• изграждат способност за самостоятелна работа с езикови бази данни на съответния чужд език.
В предметна област „Педагогика на обучението по...” от студентите се очаква да:
• познават и прилагат параметрите на нормативната документация за организация на училищното обучение при планиране и реализиране на процеса на обучение по история и по чужд език;
• умеят да организират учебно-познавателната дейност в съответствие с образователните и възпитателните потребности на учениците;
• прилагат системни методи за планиране на образователния процес и разработване на дидактически средства;
• разпознават предпочитанията в стила на учене както на дадена аудитория, така и в индивидуален план;
• разпознават и избират разнообразни форми и средства за контрол и оценяване на постиженията на учениците в съответствие с целите на обучението по история и по чужд език;
• стимулират проявите на активност в дейността на обучаемите, тяхната мотивираност за постигане на добри резултати и самокритичността им по отношение на собствените им постижения в процеса на обучение; стимулират формирането на комуникативни и социални умения;
• прилагат разнообразни образователни стратегии, методи и технологии за преподаване и учене в процеса на обучение по история и по изучавания чужд език;
• оценяват компетентно качествата и адекватността на учебните ресурси;
• самостоятелно придобиват с помощта на информационните технологии и използват в практическата дейност нови знания и умения при реализиране на задачи, свързани с иновационна образователна политика.
Компетентности - лични и професионални:
Студентите, успешно завършили обучението си в бакалавърска програма „Педагогика на обучението по история и чужд език“, развиват компетентност за:
• системно и задълбочено оценяване на познанията си, идентифициране на потребности от нови знания и планиране на последващо кариерно развитие;
• ясно и достъпно представяне и защита на постигнати научни резултати по изследователски теми пред специализирана и неспециализирана аудитория;
• събиране, обработване и интерпретиране на специализирана информация, необходима за решаването на сложни проблеми;
• самостоятелно усвояване на нови изследователски методи и прилагане на усвоените базови знания в научно-изследователска, експертно-аналитична и организационно-управленска дейност;
• висока степен на адаптивност към променящия се съвременен свят.
Общопедагогически (метапредметни) компетентности:
Те съответстват на обособените групи компетентности в Приложение №3 към Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител":
• преподаване - компетентности за организиране на процеса на обучение, за осъществяването на преподаването и подпомагането на ученето, за постигането на успешни резултати в овладяването на учебното съдържание;
• взаимоотношения с учениците - компетентности за ефективно взаимодействие с учениците;
• взаимоотношения с другите педагогически специалисти - компетентности за постигане на ефективност във взаимоотношенията между учителите и другите педагогически специалисти за постигане както на целите на обучението, така и на цели, свързани с личностното развитие на учениците;
• лидерство - компетентности за мотивиране на учениците за активно участие в образователни дейности, насочени към личностното им развитие, за стимулиране на иновативност и креативност в рамките на педагогическото взаимодействие, за ефективно подготвяне на учениците за многобройните предизвикателства на живота;
• работа с родителите и семейната общност - компетентности за ефективно взаимодействие с родителите и други представители на семейната общност;
• възпитателна работа - компетентности за подпомагане на процеса на личностно развитие на учениците като индивидуалности и членове на обществото;
• работа в мултикултурна и приобщаваща училищна среда - компетентности в областта на приобщаващото, интеркултурното и гражданското образование.
 

Възможности за стажове и практики:

Въз основа на подписани договори студентите, обучавани в бакалавърската програма „Педагогика на обучението по история и чужд език“, получават възможности за осъществяване на учебни и научноизследователски практики и стажове в национални институции и организации (библиотеки, музеи, архиви, училища и др.) в Р. България.
Прилаганата система за трансфер на кредити дава възможност за студентска мобилност в страната и в чужбина, за включване в европейски програми, целево насочени към бъдещите учители в рамките на програма „Еразъм +” и по силата на двустранни договори. В зависимост от предпочитанията за професионална реализация в сферата на образованието или за продължаване в следващи образователни степени (магистър и доктор) дипломиралите се студенти имат избор в един широк, динамичен и перспективен диапазон за личностно кариерно развитие.

 

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Успешно положени изпити по всички дисциплини от учебния план и натрупване на предвидените в него кредити. Обучението по история завършва с разработка и защита на дипломна работа или чрез полагане на писмен държавен изпит. Обучението по чужд език завършва чрез полагане на писмен държавен изпит.
За придобиване на професионална квалификация учител се полага практико-приложен държавен изпит по история и по съответния чужд език.

Професионална реализация:

Бакалаврите по „Педагогика на обучението по история и чужд език“ са компетентни да преподават история и съответния чужд език, както и история на съответния чужд език в основните и средни училища на страната, да се реализират като специалисти в музеи, в научни и културни институти, в административни структури, в неправителствени организации и др.