Педагогика на обучението по история и философия


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Исторически факултет)  Редовна (Филиал - Враца)

Обучаващо звено:

Исторически факултет

Цели на програмата:

 Основна цел на обучението за придобиване на ОКС „бакалавър“ по специалността е да осигури академично познание, чиито резултати са необходимо условие за професионална реализация на дипломираните студенти в образователното пространство като учители по история и по предметен цикъл "Философия". Във връзка с това, съдържанието на учебния план е съобразено с Държавния образователен стандарт и учебните програми за прогимназиален и гимназиален етап на училищното обучение. Завършилите специалността трябва да са подготвени за планиране, организация и провеждане на процес на обучение по история и предметен цикъл "Философия" във всички видове училища, осигуряващи средно образование в България, както и за реализиране на частно-дидактическа дейност в областта на историята и философията във всички институции и организации, осъществяващи формална или неформална образователна дейност.
Освен изграждането на тясно професионални компетентности, обучението цели:
 • формирането на начални изследователски нагласи;
 • подготвя за адаптивност към конкурентостта на пазара на труда в областта на педагогическите и социалните науки;
 • стимулира критична и обективна самооценка и стремеж към професионално самоусъвършенстване.

Професионална квалификация:

Учител по история и предметен цикъл "Философия"

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Определят се съгласно Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование и Националната квалификационна рамка на Република България:
 
Знания – овладяване на когнитивна култура с цел придобиването на системна информация и получаване на задълбочени знания от методологията и теорията на фундаменталните исторически и философски науки като система; методиката на историята и методика на философията и понятийния им апарат; овладяване на професионални умения за планиране, разработване и прилагане на методически варианти за провеждане на обучение в класни и извънкласни условия и др.;
 
Умения – придобиване на регулативно-рефлексивна култура, включваща общодидактически и частно-технологични умения и способности за комуникация и компетентност в областта на екипната работа и други умения за педагогическа и социална активност, в обвързаност с необходимите базови знания, умения и компетентности за реализация според професионалната квалификация Учител по история и предметен цикъл „Философия“.
Конкретизирани са в предметни области в направленията: фундаментални исторически и философски знания; познания по педагогическите, психологическите, методическите и дидактическите дисциплини; основни и алтернативни технологии на обучение по история и по философия.
 
Професионални компетентности в предметна област История:
 • да притежават задълбочени знания за цялостното историческо развитие на България, Европа и света от Древността до наши дни, за неговите особености както през отделните исторически периоди, така и в отделните региони и държави;
 • да познават основни научни концепции, обясняващи единството и многообразието на историческия процес, както и спецификата на интерпретациите на миналото от страна на различни школи и направления на историческата наука;
 • да владеят свободно основния понятийно-терминологичен апарат на историческата наука;
 • да предлагат собствени идеи и подходи при обсъждане на различни въпроси, свързани с историческите процеси и конкретни исторически факти;
 • да установяват, аргументират и оценяват причинно-следствени връзки между исторически явления и процеси;
 • да разбират, критично д анализират и интерпретират историческите факти и събития чрез осмислянето им в цивилизационен, културологичен, типологичен и структурен контекст;
 • да знаят, владеят и прилагат възможностите на анализа на историческите извори чрез съвременни методи и подходи – сравнително-исторически, системно-структурен, мултиперспективен, мултикултурен и др.;
 • да представят информация, идеи и проблеми както пред специализирана, така и на неспециализирана аудитория;
 • да притежават способност за самостоятелно усвояване на нови изследователски методи и за прилагане на усвоените знания в научно-изследователска, експертно-аналитична, културно-просветна и организационно-управленска дейност.
Професионални компетентности в предметна област Философия:
 • да имат точна представа за ролята и мястото на историята и философията в системата на хуманитарните и социални науки, както и за значението на интердисциплинарните изследвания;
 • да притежават задълбочени знания и разбиране за формирането и еволюцията на историческите и философските понятия и категории;
 • да имат специализирани познания за културата и философията на отделните исторически периоди;
 • да знаят функциите на теоретичните философски дисциплини и да умеят да ги съчетават с методите на преподаването в прогимназиален и гимназиален етап на средното образование.
 • да извършват самостоятелни проучвания на извори и научна литература по философия;
 • да предлагат и защитават собствени тези по изучаваната проблематика от областта на философията;
 • да представят информация, идеи и проблеми както на специализирана, така и на неспециализирана аудитория;
 • да са развили онези умения за учене, необходими им да продължат обучението си на нива, изискващи по-висока степен на автономно учене.
Професионални компетентности в предметната област „Методика на обучението по...:
 • идентифицират образователни и възпитателни потребности на учениците;
 • познават нормативната документация за средното образование при планиране, организация и провеждане на процес на обучение по история и философия;
 • познават и прилагат методи за планиране на образователния процес, разработват различни дидактически материали и свързват целеполагането с процеса на обучение и очакваните резултати;
 • разпознават, оценяват и избират разнообразни форми и средства за контрол и оценяване на постиженията на учениците и резултатите от учебния процес в съответствие с целите на обучението по история и философия;
 • прилагат разнообразни образователни стратегии, методи и техники за преподаване, обучение, учене и мотивиране на учениците в процеса на обучение по история и философия;
 • оценяват по критерии качествата и адекватността на образователни и учебни материали, разработени за целите на обучението по история и философия;
 • самостоятелно придобиват с помощта на информационните технологии и използват в професионалната дейност нови знания и компетентности при реализиране на задачи, свързани с иновационна образователна политика;
 • притежават способност да осъществяват професионално и личностно самообразование и да проектират последващо кариерно развитие.
Общопедагогически (метапредметни) компетентности:
Те съответстват на обособените групи компетентности в Приложение №3 към Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител":
 • преподаване - компетентности за организиране на процеса на обучение, за осъществяването на преподаването и подпомагането на ученето, за постигането на успешни резултати в овладяването на учебното съдържание;
 • взаимоотношения с учениците - компетентности за ефективно взаимодействие с учениците;
 • взаимоотношения с другите педагогически специалисти - компетентности за постигане на ефективност във взаимоотношенията между учителите и другите педагогически специалисти за постигане както целите на обучението, така и на цели, свързани с личностното развитие на учениците;
 • лидерство - компетентности за мотивиране на учениците за активно участие в образователни дейности, насочени към личностното им развитие, за стимулиране на иновативност и креативност в рамките на педагогическото взаимодействие, за ефективно подготвяне на учениците за многобройните предизвикателства на живота;
 • работа с родителите и семейната общност - компетентности за ефективно взаимодействие с родителите и други представители на семейната общност;
 • възпитателна работа - компетентности за подпомагане на процеса на личностно развитие на учениците като индивидуалности и членове на обществото;
 • работа в мултикултурна и приобщаваща училищна среда - компетентности в областта на приобщаващото, интеркултурното и гражданското образование.

 

Възможности за стажове и практики:

Основен конструкт на обучението е неговата практико-приложна част, която е организирана съгласно Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“.
Практическата подготовка включва пряко участие в образователния процес с нарастваща степен на самостоятелност при хоспитиране, текуща педагогическа практика и стажантска практика по история и по философия в базови училища-партньори на Великотърновския университет.
Предоставят се и други възможности за обучение, практики и стажове в европейски университети-партньори на ВТУ по програма „Еразъм +“, както и чрез Асоциацията за подпомагане на академичната общност (АПАО)  съвместно с Международен отдел на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Определят се съобразно Закона за висше образование и спецификите на образователната програма (придобиване на ОКС „бакалавър“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...).
Обучението завършва чрез един от предложените четири варианта за дипломиране, които задължително включват държавен (практико-приложен) изпит по история и държавен (практико-приложен) изпит по философия и по избор държавен изпит или защита на дипломна работа по профилиращите предмети от предметните области история и философия.
До държавен изпит и защита на дипломна работа се допускат студенти, положили успешно всички семестриални изпити и изпълнили всички други задължения, предвидени в учебния план. Процедурите за дипломиране са отразени в Регламентите на Историческия и Философския факултети за провеждане на държавни изпити и за допускане, разработване и защита на дипломни работи.
Успешно положени изпити по всички дисциплини от учебния план и натрупване на предвидените в него кредити.

Професионална реализация:

Завършилите образователната програма съответстват на потребностите от висококвалифицирани кадри в образователните и научно-образователните институции, както и в неправителствения сектор. Образователно-квалификационната степен позволява професионална реализация в сферата на средното образование, както и в други сектори на образователната система (продължаващо обучение в магистърски и докторски програми в същото и друго професионално направление).
Прилагането на системата на Трансфер на академични кредити на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, изработена в съответствие с изискванията на Европейската система за трансфер на кредити (ECTS), осигурява академична мобилност и международна сравнимост на получаваните знания и придобитите способности.
Обучаваните в специалността получават квалификация “Учител по история и по предметен цикъл “Философия”. Могат да преподават  дисциплините от културно-образователната област “Обществени науки и гражданско образование” – “История”, ”История и цивилизация”, “Философия”, “Етика и право”, “Психология и логика”, “Свят и личност” (или “Гражданско образование”) и др. в средното училище и в други образователни институции, да работят като педагогически съветници в средните училища, като държавни служители в сферите на културата и образованието.
Завършилите специалност История и философия ще се превърнат в специалисти с висока теоретична и методологическа подготовка, с умения за осъществяване на преподавателска, научна и обществена дейност, отговаряща на световните философски и хуманитаристични традиции и европейската ценностна система.