Педагогика на обучението по физическо възпитание


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Педагогически факултет)  Задочна (Педагогически факултет)

Обучаващо звено:

Педагогически факултет

Цели на програмата:

Студентите да получат: цялостна фундаментална общотеоретична и практическа подготовка с необходимия обхват и обем задълбочени интегративни и интердисциплинарни знания в сферата на педагогическите, спортно-техническите, психологическите, медико-биологичните, обществените и др. науки за изграждането на широкопрофилни специалисти с европейска визия и с професионални умения и компетенции за обучение, възпитание, общуване и взаимодействие с децата и младите хора, в училищната и извънкласна/извънучилищна дейност и за организиране на свободното време на децата и младите хора.

Професионална квалификация:

Учител по физическо възпитание

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

В резултат от обучението се постига придобиване на образователна и квалификационна степен „бакалавър“ по програмата.
В съответствие с НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (ДВ, бр. 61, в сила от 2.08.2019 г.) и Постановление № 27 от 01.02.2021 г. за изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“, приета с Постановление № 289 на МС от 2016 (ДФ, бр. 89 от 2016), завършилите програмата постигат следните резултати:
Знания:
Знанията, които трябва да притежават обучаемите при завършване на специалността, са в три основни направления:
 • общотеоретично – да познават основите на педагогическите и психологическите науки, българския език и стил, историята на физическата култура и информационните технологии в обучението, както и възможностите за тяхното приложение в учебно-възпитателния и тренировъчния процес, в спортния мениджмънт, в педагогическата комуникация и при научноизследователска дейност;
 • медико-биологично – включва знания от гледна точка на спортните науки относно: морфологичните и функционалните параметри на човешкия индивид, медико-биологични отклонения, механизмите за профилактика и възстановяване при спортна дейност и след травми;
 • спортно-педагогическо – в него се изучава теорията, техниката, тактиката и методиката на преподаване на основните видове спорт, по които спортният педагог трябва да умее да обучава хора от различна възраст и с различни по степен двигателни възможности, вкл. с двигателни и ментални дефицити. Обхваща знания за осъществяване на педагогическа дейност по учебния предмет физическо възпитание и спорт в реалните условия на училищната среда и провеждане на специализирани практически курсове по вид спорт.
Умения:
 • да могат да актуализират своя фонд от научни и практически познания като разширяват и допълват понятийния апарат, изучват новите теории, свързани с физическото възпитание и спорта;
 • да изследват, анализират и интерпретират целия информационен поток на базата на което да вземат точни управленски решения, свързани с образователната, с възпитателната и със спортно-състезателната учебна дейност;
 • да показват висок професионализъм в действията си на всяко ниво от обучението при работа в образователните институции на държавно, регионално, общинско и фирмено равнище;
 • да прилагат в педагогическата практика новите знания от различните научни области с интегративен и интердисциплинарен характер за човека – за неговото физическо развитие и функционално усъвършенстване, за неговата социализация чрез спорта.
Отношения, които допринасят за:
 • организиране и управление на позитивна образователна среда, насърчаваща активното компетентностно ориентирано съучастие на всички ангажирани с просперитета на индивидуалността субекти;
 • субективно насочено холистично педагогическо взаимодействие с учениците, стимулиращо реализирането на лидерския им потенциал; използване на разнообразни стратегии за работа с родителите и семейната общност;
 • демонстриране на нагласа за ценностно насочено сътрудничество с учениците;
 • защита на културни различия и подкрепа на добри практики за включване на разнообразието и приобщаването.
Компетентности:
В пряката си професионална дейност завършилите ОКС "Бакалавър" са способни да:
 • планират професионално, да организират, да анализират и да управляват учебната, тренировъчната и спортно-състезателна дейност на учениците от всички степени на средното училище и в другите (извънурочни) форми на занимания с физически упражнения и спорт, спортни секции, училищни състезания, туристически походи и др.;
 • демонстрират елементите от техниката на видовете спорт, които са регламентирани от основните и допълнителните ядра по учебни програми за различните образователни степени; като се съобразяват с конкретните условия на училището, където работят в съответствие с традициите на физическото възпитание и спорта в региона;
 • притежава първоначална професионална подготовка (педагогическа, психологическа, методическа, специално-пресметна подготовка), теоретични знания по Физическо възпитание, и в областта на педагогиката, психологията, методиката и специалните учебни предмети, включително свързани с най-новите постижения и следи развитието му;
 • прилагане на компетентностния подход в работата си при придобиване на ключови компетентности от учениците съгласно чл. 77, ал. 1 от ЗПУО. Познава иновативни образователни технологии, техники и методи за преподаване и оценяване;
 • познаване когнитивното, емоционалното и физическото развитие на отделните възрастови групи ученици и ориентира обучението в зависимост от индивидуалните им потребности;
 • познаване и прилагане методи за работа в мултикултурна среда, за подкрепа и мотивиране на ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, с обучителни трудности или в риск, както и с изявени дарби;
 • познаване и прилагане на етичния кодекс за работа с деца и етичния кодекс на образователната общност, познава правата на детето, спазва професионална етика, както и изискванията за конфиденциалност по отношение на деца/ученици;
 • при планиране на урок по Физическо възпитание и спорт познаване на държавните образователни стандарти и планира дейността си, свързана с обучението, като разработва годишното тематично разпределение;
 • дефиниране на ясни образователни цели, планира техники за учене и мотивиране на децата/учениците, за реализиране на вътрешнопредметни и междупредметни връзки и прогнозира очакваните резултати;
 • познаване на специфичните потребности на всеки ученик и планира дейности за индивидуална работа и за подкрепа;
 • познаване и планиране на използването на иновативни методи за преподаване и оценяване на резултатите на учениците, основаващи се на сътрудничество за постигане на по-добри резултати;
 • осигуряване на възможност за упражняване и прилагане на придобитите знания, за развиване на творческото мислене и мотивация за самостоятелна дейност, както и за получаване на обратна информация;
 • осигуряване на позитивна образователна среда, насочена към индивидуалните потребности на учениците, като оказва подкрепа, насочена към подобряване на резултатите им;
 • оценяване на напредъка на учениците;
 • познава държавните образователни стандарти за оценяване на резултатите от обучението на учениците и за предучилищното образование и умело разработва и прилага ефективен инструментариум за проверка и оценка (диагностика) на постигнатите резултати на учениците, за определяне на достигнатото равнище на усвояване на знания и придобиване на умения от всяко дете или ученик;
 • познава причините и факторите за агресивно, асоциално и антисоциално поведение и прилага начините за противодействие и реагиране при всяка специфична ситуация.

Възможности за стажове и практики:

Практическото обучение по програмата, осигуряващо професионално-практически знания, умения и компетентности на студентите, се осъществява в три учебни форми: хоспитиране, текуща педагогическа практика и стажантска практика,
чрез посещения в базови за университета училища на основата на сключени двустранни договори.
Предлагат се възможности за реализиране на европейски мобилности с цел практика чрез платформи и договори съвместно с отдел „Международно и вътрешно сътрудничество“ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Предоставят се и възможности за провеждане на международно обучение с включени в тях практически дейности в училища по програма "Еразъм +" въз основа на сключени двустранни споразумения с европейски университети-партньори.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

След успешно полагане на предвидените в учебния план задължителни, избираеми и факултативни дисциплини се полага държавен изпит :
 • държавен (практико-приложен) изпит;
 • писмен държавен изпит или защита на дипломна работа.
Защитата на дипломна работа замества писмения държавен изпит. Право на явяване на защита на дипломна работа имат студенти, които след приключване на шести семестър имат среден успех от следването не по-малък от отличен 5.50. Ръководители на дипломните работи са хабилитирани преподаватели или преподаватели, които имат научна степен “доктор”. Темите за дипломна работа и съответният ръководител се предлагат в началото на седми семестър и се утвърждават от декана на факултета.

Професионална реализация:

Подготовката по програмата осигурява условия за пълноценна професионална, социална и творческа реализация на завършилите студенти чрез устойчив и приобщаващ балансиран растеж спрямо териториалните потребности от педагогически специалисти в Република България.
Успешно завършилите обучението по програмата в ОКС „бакалавър” могат да заемат следните позиции:
Възможност за реализация в образователната система:
 • учители по физическо възпитание и спорт във всички етапи на обучение в училище;
 • преподаватели по физическо възпитание и спорт в колежи и университети;
 • преподаватели и инструктори в различни форми на организирани и доброволни форми на двигателна ангажираност (спортни клубове и секции, фитнес клубове и др.);
 • възпитатели в училище и в социални институции;
 • консултант- експерти в институции, работещи с подрастващи;
 • експерти в системата на МВР и БА;
 • в рекреационни центрове и др.
Завършилите програмата могат да продължат обучението си в магистърски програми от направление Педагогика на обучението по…, както и в други направления.