Педагогика на обучението по музика


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Педагогически факултет)

Обучаващо звено:

Педагогически факултет

Цели на програмата:

Да обучи високо-професионални специалисти, притежаващи необходимите компетентности за професионалния профил на учител по музика.

Професионална квалификация:

Учител по музика

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Обучението по бакалавърската програма е ориентирано към достигане на високо равнище на професионална подготовка и формиране на компетентности, съобразно европейските и национални образователни приоритети. Като резултат се постигат:
 
Знания:
 • придобиване на най-широка базисна музикалнотеоретична подготовка, необходима за преподаване на включеното в учебниците по музика знание, стъпило върху широкия спектър области на музикалната наука;
 • придобиване на широкообхватна психолого-педагогическа и методологическа подготвеност предвид спецификата на педагогическо взаимодействие с деца и ученици;
 • изучаване на частнодидактическата дисциплина – методика на обучението по музика;
 • познаване и индивидуализирано прилагане на учебната документация, свързана с организация, планиране и реализация на процеса на обучение   по музика;
 • овладяване на основни дидактически подходи, приложими в процеса на преподаване на музикалното знание от различни области на музикалната наука;
 • придобиване на знания, които насърчават прилагането  на интерактивност и интердисциплинарност в обучението по музика.
Умения:
 • умения за използване на съвременни методи и подходи в обучението, адекватни на утвърдени стандарти в образователното пространство и съобразени с индивидуалните потребности на всеки ученик;
 • умения за планиране, прогнозиране, провеждане, ръководство, контрол и оценяване на музикалнообразователния процес, осъществяван в предучилищни и училищни институции;
 • комуникативни умения, умения за работа в група и за оптимално реализиране на педагогически взаимодействия;
 • диагностициране и прогнозиране на музикалното развитие на учениците;
 • общи и специални умения за работа по развитие на музикалните способности на децата и учащите;
 • умения за анализ и осъществяване на педагогически ситуации в детската градина и уроците в училище;
 • педагогически взаимодействия съобразно възрастовите и индивидуалните особености на децата и учащите;
 • умения за адаптиране, за вземане на мобилни и адекватни решения в съответствие със съвременните научни постижения и променящата се образователна среда, съобразно личностния и социален контекст на децата и учащите;
 • умения за работа с деца със специални образователни потребности;
 • умения за използване на съвременни информационни технологии;
 • умения за разработване и реализиране на културно-просветни програми;
Компетентности – лични и професионални:
 • компетентности за преподаване чрез адаптиране на музикалните знания и умения към възрастовите особености и според областите на компетентност в учебните програми по музика;
 • компетентности във взаимоотношенията с учениците и другите педагогически специалисти при провеждане на извънкласни музикални занимания;
 • компетентности за провеждане на музикално възпитателна работа;
 • компетентности за работа в мултикултурна и приобщаваща училищна среда;
 • компетентности за диагностициране на резултати и пропуски в овладяването на учебното съдържание по музика с прилагане на консултативния подход и дейности за допълнителна подкрепа на ученици;
 • креативност, инициативност, отговорност, мотивация за развитие и повишаване на професионалната квалификация;
 • готовност за учене през целия живот.

Възможности за стажове и практики:

Предвидена е учебна педагогическа практика (хоспитиране, текуща и стажантска практика) в детска градина и в СУ, на основата на двустранни договори между Университета и съответните образователни институции.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Дипломирането в специалност Педагогика на обучението по музика се осъществява по един от следните начини:
а) Вариант 1
 • Държавен (практико-приложен) изпит;
 • Държавен (писмен) изпит по Методика на обучението по музика и теория и история на музиката;
б) Вариант 2
 • Държавен (практико-приложен) изпит;
 • Защита на дипломна работа по Методика на обучението по музика и теория и история на музиката.
До защита на дипломна работа и писмен държавен изпит се допускат студенти, успешно положили семестриалните си изпити, успешно приключили стажантската си практика и успешно положили държавния практико-приложен изпит.

Професионална реализация:

Спецификата на обучението в специалността дава възможност за следната професионална реализация:
 • музикален ръководител в детска градина;
 • учител по музика в СУ;
 • ръководители на детски и ученически музикални формации (хорове, вокални групи, инструментални състави);
 • специалист във всички структури, в които има регламентирана длъжност, изискваща музикално-педагогическо образование.
Успешно дипломиралите се в специализиращ модул „Музикален инструмент/пеене” могат да се реализират и като преподаватели в Детски музикални школи, Школи по изкуствата и Центрове за работа с деца.
Проучванията на потребностите на пазара на труда сочат, че педагогическите специалисти по музика, завършващи специалност ПОМ на ВТУ са високо ценени и търсени както в региона, така и на територията на цялата страна, а също и в чужбина.