Педагогика на обучението по история и география


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Исторически факултет)  Редовна (Филиал - Враца)  Задочна (Исторически факултет)

Обучаващо звено:

Исторически факултет

Цели на програмата:

Основна цел на обучението за придобиване на ОКС „бакалавър“ по специалността е дипломираните студенти да притежават необходимите знания и компетентности, съответстващи на професионалния профил на учител по история и по география. Във връзка с това, съдържанието на учебния план е съобразено тематично и структурно с нормативната рамка за организация на обучението по двата учебни предмета, както и с Държавния образователен стандарт, учебните програми за прогимназиален и гимназиален етап.
Освен изграждането на тясно професионални компетентности, обучението цели формирането на:
 • начални изследователски нагласи;
 • провокира социални умения, свързани с различни форми на общуване;
 • аргументира осъзнато интердисциплинарно интегриране в контекста на образователните реалности;
 • подготвя за адаптивност към конкурентността на пазара на труда в областта на хуманитарните, социални и природните науки;
 • стимулира критична и обективна самооценка и стремеж към професионално самоусъвършенстване.

Професионална квалификация:

Учител по история и география

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Определят се съгласно Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование и Националната квалификационна рамка на Република България:
 
Знания – овладяване на когнитивна култура с цел придобиването на системна информация и получаване на задълбочени знания от методологията и теорията на фундаменталните исторически и географски науки като система; методиката на историята и методика на географията и понятийния им апарат; овладяване на професионални умения за планиране, разработване и прилагане на методически варианти за провеждане на обучение в класни и извънкласни условия и др.;
 
Умения – придобиване на регулативно-рефлексивна култура, включваща общодидактически и частно-технологични умения и способности за комуникация и компетентност в областта на екипната работа и други умения за педагогическа и социална активност.
Компетентности – изграждане на аксиологично-афективна култура, отразяваща оценъчно-нормативно отношение при изявяване на субект-субектно отношение спрямо обучаемите и учителската колегия; изследователски нагласи за фактите, явленията и процесите в педагогическата теория и практика.
 
Професионални компетентности в предметна област история:
 • установяват, аргументират и оценяват причинно-следствени връзки между исторически явления и процеси;
 • разбират, критично анализират и интерпретират историческите факти и събития чрез осмислянето им в цивилизационни, културни, типологически и структурни контексти;
 • познават, владеят и прилагат възможностите на анализа на историческите извори на основата на съвременни методи и подходи – сравнително-исторически, системно-структурен, мултиперспективен, мултикултурен и др.;
 • представят информация, идеи и проблеми както пред специализирана, така и на неспециализирана аудитория;
 • притежават способност за самостоятелно усвояване на нови изследователски методи и прилагат получените базови знания в научно-изследователска, експертно-аналитична, културно-просветна и организационно-управленска дейност.
Професионални компетентности в предметна област география:
 • установяват, аргументират и оценяват връзки и взаимоотношения в системата „човек- природа-общество“;
 • анализират и оценяват хипотези и теории за произход и еволюция на живота;
 • прилагат таксономични системи при групиране на таксономична принадлежност на географски обекти;
 • умения за разчитане на географски карти и картографиране;
 • умения за многокомпонентен анализ на природни и социално-икономически фактори и процеси.
Професионални компетентности в предметната област „Методика на обучението по...“:
 • прилагат разнообразни образователни стратегии, методи и техники за преподаване, обучение, учене и мотивиране на учениците в хода на процеса на обучение по история и география;
 • оценяват по критерии качествата и адекватността на образователни и учебни материали, разработени за целите на обучението по история и география;
 • самостоятелно придобиват с помощта на информационните технологии и използват в практическата дейност нови знания и умения при реализиране на задачи, свързани с иновационна образователна политика;
 • притежават способност да осъществяват професионално и личностно самообразование и да проектират последващо кариерно развитие.
Общопедагогически (метапредметни) компетентности:
Те съответстват на обособените групи компетентности в Приложение №3 към Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител":
 • преподаване - компетентности за организиране на процеса на обучение, за осъществяването на преподаването и подпомагането на ученето, за постигането на успешни резултати в овладяването на учебното съдържание;
 • взаимоотношения с учениците - компетентности за ефективно взаимодействие с учениците;
 • взаимоотношения с другите педагогически специалисти - компетентности за постигане на ефективност във взаимоотношенията между учителите и другите педагогически специалисти за постигане както целите на обучението, така и на цели, свързани с личностното развитие на учениците;
 • лидерство - компетентности за мотивиране на учениците за активно участие в образователни дейности, насочени към личностното им развитие, за стимулиране на иновативност и креативност в рамките на педагогическото взаимодействие, за ефективно подготвяне на учениците за многобройните предизвикателства на живота;
 • работа с родителите и семейната общност - компетентности за ефективно взаимодействие с родителите и други представители на семейната общност;
 • възпитателна работа - компетентности за подпомагане на процеса на личностно развитие на учениците като индивидуалности и членове на обществото;
 • работа в мултикултурна и приобщаваща училищна среда - компетентности в областта на приобщаващото, интеркултурното и гражданското образование.

 

Възможности за стажове и практики:

Основен конструкт на обучението е неговата практико-приложна част, която е организирана съгласно Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“.
Практическата подготовка включва пряко участие в образователния процес с нарастваща степен на самостоятелност при хоспитиране, текуща педагогическа практика и стажантска практика по история и по география в базови училища-партньори на Великотърновския университет.
Предоставят се и други възможности за обучение, практики и стажове в европейски университети-партньори на ВТУ по програма „Еразъм +“, както и чрез Асоциацията за подпомагане на академичната общност (АПАО)  съвместно с Международен отдел на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Определят се съобразно Закона за висше образование и спецификите на образователната програма (придобиване на ОКС „бакалавър“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...).
Обучението завършва чрез един от предложените четири варианта за дипломиране, които задължително включват държавен (практико-приложен) изпит по история и държавен (практико-приложен) изпит по география и по избор държавен изпит или защита на дипломна работа по профилиращите предмети от предметните области история и география.
До държавен изпит и защита на дипломна работа се допускат студенти, положили успешно всички семестриални изпити и изпълнили всички други задължения, предвидени в учебния план. Процедурите за дипломиране са отразени в Регламента на Историческия факултет за провеждане на държавни изпити и за допускане, разработване и защита на дипломни работи.
Успешно положени изпити по всички дисциплини от учебния план и натрупване на предвидените в него кредити.

Професионална реализация:

Завършилите образователната програма по "Педагогика на обучението по история и география" съответстват на потребностите на образователните и научно-образователните институции, както и на неправителствения сектор от висококвалифицирани кадри.
Образователно-квалификационната степен позволява професионална реализация в сферата на средното образование, както и в други сектори на образователната система (продължаващо обучение в магистърски и докторски програми в същото и друго професионално направление), както и в РУО на МОН, редица държавни учреждения, в научни и културни институции (в администрации на посетителски центрове, музеи, архиви, в областта на опазването на околната среда, регионалното развитие и териториалното устройство) и в неправителствения сектор.