Предучилищна педагогика и логопедия


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Педагогически факултет)  Задочна (Педагогически факултет)

Обучаващо звено:

Педагогически факултет

Цели на програмата:

Основна цел на образователната програма по "Предучилищна педагогика и логопедия" е да се удовлетворят съвременните обществени потребности от висококвалифицирани детски учители и логопеди за системата на предучилищното и училищното образование в: детски градини, училища, социални услуги, дневни центрове, центрове за личностно развитие; управленчески звена на образованието към МОН.

Професионална квалификация:

Педагог, детски учител, логопед в системата на предучилищното и училищното образование

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

По време на обучението студентите придобиват фундаментална психолого-педагогическа и методическа подготовка за организиране и управление на образователната среда; за подпомагане цялостното развитие на детската личност; за ефективно общуване с детето като индивидуалност; за формиране на неговата ценностна система; за изграждане на партньорски отношения с родителите и общността.
Относно квалификацията - логопед в системата на предучилищното и училищното образование студентите се подготвят да познават диагностичния инструментариум и терапевтичните процедури, за да осигурят качествена логопедична терапия на деца и ученици с езиково-говорни и комуникативни нарушения.
Студентите от специалност "Предучилищна педагогика и логопедия", ОКС – бакалавър, усвояват знания по основни дисциплини от:
 • психолого-педагогически цикъл: педагогика, предучилищна педагогика, педагогическа диагностика, сравнително образование, обща, възрастова и педагогическа психология; съвременен български език и др. за придобиване на фундаментални педагогически знания и педагогическа правоспособност;
 • технологичен цикъл на педагогическото взаимодействие с деца от предучилищна възраст по основните образователни направления: български език и литература за деца, математика, околен свят, изкуства, физическа и музикална култура, конструиране и технологии, игрова дейност в детската градина;
 • специализиран цикъл по логопедия: основи на логопедията, комуникативни нарушения; методика за изследване и анализ на езиково-речеви нарушения; логопедична терапия при артикулационни нарушения, при нарушения плавността на речта, при специфични езикови нарушения, при неврологични нарушения и др.
Интегративен център на изучаването на учебните дисциплини са речевите и комуникативните нарушения, тяхното диагностициране и определяне на логопедични проблеми; изучаване на адекватни подходи и методи за изследване, превенция на комуникативни нарушения, изучаване на съвременните научни постижения за прилагане на терапевтични дейности.
Студентите от специалност Предучилищна педагогика и логопедия, ОКС – бакалавър, формират нагласи и умения за:
 • нагласа за провеждане на образователните дейности в съответствие с новите обществени приоритети и стимулиране на потенциалните възможности на всяко дете;
 • нагласа за иновационни решения, съобразно личностния и социален контекст на децата; вариативност при ориентиране в различните ситуации и креативност;
 • анализиране и осъществяване на основни и допълнителни форми в образователния процес в детската градина; планиране, провеждане, ръководство, контрол и оценяване на образователния процес, осъществяван в предучилищен етап;
 • комуникативни умения, умения за работа в група и за оптимално реализиране на педагогически взаимодействия;
 • общи и специални умения за работа по развитие на способностите на децата;
 • умения за организиране и провеждане на научноизследователска дейност в системата на предучилищното образование;
 • умения за организиране и провеждане на научноизследователска дейност в системата на училищното образование;
 • умения за работа с родителите на деца и ученици с езиково-говорни проблеми и нарушения;
 • стремеж към непрекъснато повишаване на професионалната квалификация и кариерно развитие.
Детският учител, логопедът придобива компетентност за извършване на специализирана помощ, реализирана в диагностични, консултативни и корекционни дейности; провеждане на социално-педагогически дейности с родителите; създаване и прилагане на диагностичен инструментариум и извършване на терапевтични процедури за развитие на комуникативни умения.

Възможности за стажове и практики:

Практическото обучение на студентите е обезпечено с висококвалифицирани детски учители и логопеди в детска градина и училище, както и в социални услуги, дневни центрове, центрове за личностно развитие и др.
В курса на обучение студентите, редовна форма на обучение, осъществяват подготовката си за различните дейности по практическо обучение в дневния режим с децата в детската градина, както и за сесии за логопедична практика с деца с езиково-говорни проблеми в институциите (детски градини, училища, социални услуги, дневни центрове, центрове за личностно развитие и др.), предлагащи логопедични услуги, като се консултират с преподавателите - педагози, методисти и медици, както и с учителя-наставник в детската градина и специалиста-логопед.
При студентите, задочна форма на обучение, процесът по практическо обучение по текуща практика се осъществява по местоживеене с учител-наставник в детска градина и специалист- логопед, които студентът сам договаря. С тяхната подкрепа студентите подготвят дейностите в дневния режим на децата в детската градина, както и сесиите за логопедична практика с деца с езиково-говорни проблеми в институциите (детски градини, училища, социални услуги, дневни центрове, центрове за личностно развитие и др.).
Педагогическият факултет осигурява възможности на студентите за разнообразна международна дейност, която включва участия в проекти, осъществяване на научен обмен, четене на лекции в чужбина, обмен на докторанти и студенти.
В рамките на преките договори за международно сътрудничество на Великотърновския университет, Педагогическият факултет поддържа тесни връзки с Педагогическия факултет на университет “Фридрих Шилер”, гр. Йена, с Московския държавен педагогически университет, с Полтавския университет “Ф. Ф. Короленко”, с Университета в Янина – Гърция, с Университета “Ян Коменски” в Братислава, с Педагогическия факултет в Нитра – Словакия, с Учителския факултет, гр. Враня към Нишкия университет, Сърбия и др.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Студентите завършват с писмен държавен изпит по Предучилищна педагогика и логопедия. Семестриално завършилите с отличен успех имат право да се дипломират чрез защита на дипломна работа.

Професионална реализация:

Теоретическата и практическата подготовка на студентите по образователна програма „Предучилищна педагогика и логопедия”, от една страна е насочена към удовлетворяване на нарастващите потребности на пазара на труда от учители и специалисти-логопеди в системата на предучилищното и училищното образование, и от друга – необходимостта от тях, им осигурява добри възможности за професионална реализация още след завършване на специалността.
Теоретическото обучение на студентите е обезпечено с висококвалифицирани преподаватели – педагози и методисти, а практическото с детски учители и логопеди в детски градини, училища, както и в социални услуги, дневни центрове, центрове за личностно развитие и др.
Резултатите от извършените от студента дейности по време на практическите форми на обучение се подреждат и представят в портфолио. Портфолиото по хоспитиране се представя на преподавателя по учебната дисциплина, а портфолиата по текуща и стажантска практики – на комисия към катедра „Предучилищна педагогика“. Портфолиата се обсъждат, оценяват и се връщат на студентите, които те могат да използват като учебно помагало в първите си професионални опити.
Студентът, завършил специалност Предучилищна педагогика и логопедия, ОКС-бакалавър, придобива право да се реализира като:
 • педагог, детски учител, директор на детска градина;
 • логопед в системата на предучилищното и училищното образование;
 • организатор, ръководител и експерт в центрове, школи и др. институции за работа с деца от предучилищна възраст;
 • консултант-експерт в логопедични кабинети;
 • консултант на родители и учители в държавни и частни структури с образователни, възпитателни и диагностични функции;
 • сътрудник с институции с регламентирана длъжност, изискваща осъществяване на образователна дейност като: социални услуги, дневни центрове, центрове за личностно развитие, управленчески звена на образованието към МОН.