Социална педагогика


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Педагогически факултет)  Редовна (Филиал - Враца)  Задочна (Педагогически факултет)

Обучаващо звено:

Педагогически факултет

Цели на програмата:

Обучението в бакалавърската програма цели да осигури задълбочена теоретическа и професионално-практическа подготовка на бъдещите специалисти „социални педагози“ за широкопрофилна професионална дейност в различните сектори на социалната и социалнопедагогическата сфера, на образователната система, в специализирани /държавни и частни/ институции, организации и услуги за работа с деца, младежи, възрастни и стари хора, с групи, семейства и общности при нормално социално функциониране, в неравностойно положение, в риск, с проблемно поведение, в конфликт със закона, в неправителствените организации и обществени структури със социална насоченост на дейността.
Обучението в бакалавърската програма е насочено към изграждане на професионалния облик на специалиста „социален педагог“ и формиране на компетентности в съответствие с неговите професионални задължения, нормативно регламентирани от държавните стандарти в системата на социалната, социалнопедагогическата, социално-превантивната, корекционно-ресоциализационната, пробационната работа, в предучилищното и училищното образование и се осъществява в съответствие с държавните нормативни документи в системата на висшето образование и с образователната мисия и политика на Великотърновския университет.

Професионална квалификация:

Социален педагог

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Като резултат от обучението в образователната програма се очаква студентите да достигнат ниво на компетентност, съответстващо на изискванията за ОКС „бакалавър“ съгласно Европейската квалификационна рамка и Националната квалификационна рамка на Република България. С оглед качествено прилагане на компетентностния подход в социалнопедагогическите взаимодействия, бъдещите социални педагози следва да притежават:
Знания за:
 • научните достижения и съвременното развитие на теорията и практиката в областта на педагогиката, социалната педагогика, психологията, приобщаващото образование;
 • възрастовите особености, когнитивното, социалното, емоционалното и физическото развитие на децата, както и за индивидуалните особености и личностното функциониране на различни групи възрастни;
 • законово-нормативната рамка на социалните и образователните политики и мрежата от институции, организации и услуги за тяхното реализиране;
 • закономерностите, принципите, подходите в професионалните взаимодействия, ориентирани към подкрепа и подпомагане на деца, младежи, семейства, възрастни и стари хора за подобряване на тяхното социално функциониране и повишаване качеството на живот;
 • стратегиите, методите и техниките при осъществяване на различни форми на подкрепа по отношение на деца, възрастни, стари хора, семейства, групи и общности за превенция на социални проблеми и интервенция при наличието на социални проблеми;
 • подходите, методите и формите на работа за социално включване и социална интеграция на хора от уязвими етнически и социални групи – малцинствени общности, деца и лица в конфликт със закона, лица със зависимости, лица с увреждания, стари хора;
 • съвременните социални политики и потребности на пазара на труда, методики и практики, свързани с професионалното ориентиране и кариерното развитие на ученици, младежи и възрастни, както и с подкрепата за личностно развитие на деца с изявени дарби.
Умения за:
 • идентифициране на рискове и потребности и прилагане на ефективни стратегии за повлияване в съответствие с конкретния контекст – неравностойност, риск, асоциалност, престъпност;
 • планиране, прогнозиране, ръководство, контрол и оценяване на социалните взаимодействия в различни образователни, социалнопедагогически и социални институции, организации, услуги и общности;
 • използване на подходящи методи, подходи и техники в индивидуалната и груповата работа с деца и възрастни и работата със семейства за насърчаване на социалното им функциониране и повишаване на качеството на живот;
 • консултиране, медиация, закрила, защита, подпомагане, подкрепа, социално съпровождане и пр. на деца, възрастни, стари хора, групи, семейства и общности;
 • организиране и координиране на взаимодействията с други институции, организации и услуги, пряко или косвено ангажирани с проблемите на децата, възрастните, старите хора, семействата, групите и общностите;
 • партньорство, екипност и сътрудничество за оптимални взаимодействия при изпълнение на специфични социалнопедагогически задачи;
 • общуване и водене на диалог. Анализ и вземане на релевантни решения в различни и екстремни социалнопедагогически ситуации. Решаване на казуси и спорове;
 • използване на съвременни информационни и комуникационни технологии;
 • провеждане на изследвания в социалната, социалнопедагогическата и образователната сфера.
Отношения/нагласи:
 • професионално поведение и етични отношения във взаимодействията с участниците в социалнопедагогическия процес;
 • съблюдаване и прилагане на законовите норми и правила в социалната, социалнопедаогическата и педагогическата дейност;
 • действени отношения и активна позиция към актуалните проблеми на социалната политика и практика, към спецификата на социалните взаимодействия в различни сфери, общности, институции, организации, услуги и проекциите им върху децата и възрастните;
 • сътрудничество и екипност в съвместната работа със специалисти с различна експертиза;
 • ефективна комуникация и партньорство с различните специалисти, участващи в процеса на подпомагане, подкрепа и интервенция по случаите, както и със семейната общност;
 • инициативност, иновативност, гъвкавост и отговорност при изпълнение на професионалните задължения и мотивация за непрекъснато професионално развитие.
Професионални компетентности за:
 • социалнопедагогическа работа в институциите от системата на предучилищното и училищното образование;
 • социалнопедагогическа работа в социални услуги и специализирани институции за деца, младежи и пълнолетни лица;
 • специализирана възпитателна работа с деца, юноши и младежи в неравностойно социално положение, в риск, с поведенчески проблеми, в конфликт със закона, с проблеми в общуването и адаптацията към социалната среда;
 • специализирана работа с младежи и възрастни, включени в програми за пенитенциарна и пробационна дейност;
 • организаторска и консултантска дейност в държавни структури със социализиращи и ресоциализиращи функции;
 • организаторска и консултантска дейност в центрове за занимания по интереси, за организация на свободното време; в центрове, работещи по здравни програми за сексуално и психическо здраве и др.;
 • диагностична и контролна дейност в сферите за подпомагане, рехабилитиране, ресоциализация и интеграция на деца и лица в риск и с поведенчески проблеми;
 • експертна дейност в управленските звена към системата на образованието, на социалната сфера и в други административни структури.

Възможности за стажове и практики:

Практическата подготовка на студентите се провежда в реална работна среда в социалнопедагогически, образователни и социални институции, организации и услуги под формата на хоспитиране, текуща практика в образователни институции, текуща практика по социална работа и стажантска практика. По време на обучението на студентите се осигурява възможност за включване в мобилности, проекти, стажантски програми и други форми на практическа дейност в социалната сфера и в системата на предучилищното и училищното образование.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

До дипломиране се допускат студенти, успешно положили семестриалните си изпити и провели стажантската практика.
Студентите избират между следните форми на дипломиране:
 1. Писмен държавен изпит.
 2. Защита на дипломна работа.
Темата на дипломния проект се избира от проблематиката на педагогическите, психологическите и методическите дисциплини. Право на дипломни работи имат студенти, които след приключване на шести семестър имат среден успех от следването не по-малък от Мн. добър (5.00) и Отличен 6.00 по дисциплината, в чиято област е избрана темата на дипломната работа. Темите на дипломната работа и съответния научен ръководител се предлагат до края на VІІ семестър и се утвърждават от Декана на факултета.

Професионална реализация:

Завършилите специалността и придобили професионална квалификация „социален педагог“ могат да се реализират на различни длъжности и позиции, сред които:
 • Педагогически съветник/социален педагог/педагог/възпитател в образователни институции;
 • Социален педагог/педагог/социален работник в социални услуги за деца и лица;
 • Специалист/експерт към органи по закрила, държавни, областни и общински структури;
 • Експерт в структури и звена в системата на предучилищното и училищното образование;
 • Консултант в държавни структури и неправителствени организации с образователни, рехабилитационни и корекционни функции;
 • Специалист/експерт в структурни поделения на МВР, МП, МТСП, МЗ и др.;
 • Експерт/консултант в консултативни кабинети за професионално ориентиране и диагностични центрове към образователни и социални структури;
 • Ръководител на специализирани институции и социални услуги.