Предучилищна педагогика и чужд език


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Педагогически факултет)  Редовна (Филиал - Враца)

Обучаващо звено:

Педагогически факултет

Цели на програмата:

Основна цел на обучението за придобиване на ОКС „бакалавър“ по специалността е дипломираните студенти да притежават необходимите знания и компетентности, съответстващи на професионалния профил на детски учител и детски учител по английски език. Във връзка с това, съдържанието на учебния план е съобразено тематично и структурно с нормативната рамка за организацията и обучението по предучилищна педагогика и английски език, както и с Държавния образователен стандарт за предучилищен етап.
Освен изграждането на тясно професионални компетентности, обучението цели формирането на:
 • начални изследователски нагласи;
 • провокира социални умения, свързани с различни форми на общуване;
 • аргументира осъзнато интердисциплинарно интегриране в контекста на образователните реалности;
 • подготвя за адаптивност към конкурентността на пазара на труда в областта на хуманитарните науки;
 • стимулира критична и обективна самооценка, и стремеж към професионално самоусъвършенстване.

Професионална квалификация:

Педагог, детски учител, детски учител по английски език

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания:
 • получаване на богата базисна общонаучна подготовка заради широкия спектър предметни области, в които ще преподават в предучилищен етап;
 • изучаване на частнодидактически дисциплини – методика на обучението по дадено образователно направление в детската градина и по английски език;
 • голям обем от психолого-педагогическа и методологическа подготовка съобразно спецификата на педагогическото взаимодействие с деца;
 • знания относно подходите за овладяване на професионални умения за планиране, разработване и прилагане на методически варианти за провеждане на педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст;
 • овладяване на дидактическите основи за обучение на деца по предметни области;
 • знания относно възможностите за прилагане на интердисциплинарност в обучението и др.
Умения:
 • да провежда образователните дейности в съответствие с новите обществени приоритети и стимулиране на потенциалните възможности на всяко дете;
 • да анализира и осъществява на основни и допълнителни форми в образователния процес в детската градина;
 • общи и специални умения за работа по развитие на способностите на децата;
 • умения за работа с родителите на децата;
 • комуникативни умения, умения за работа в екип / детска група за оптимално реализиране на педагогически взаимодействия;
 • за критическо мислене, творчество и решаване на проблеми, вземане на решения, инициативност и др.
Компетентности – лични и професионални:
 • да проектира образователния процес;
 • за педагогическо взаимодействие с участниците в образователния процес;
 • да осъществява иновационни практики, съобразно личностния и социален статус на децата;
 • умения за организиране и провеждане на научноизследователска дейност в системата на предучилищното образование;
 • стремеж към непрекъснато повишаване на професионалната квалификация и кариерно развитие и др.

Възможности за стажове и практики:

Основен конструкт на обучението е неговата практико-приложна част, която е организирана съгласно Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“.
Практическата подготовка включва пряко участие в образователния процес с нарастваща степен на самостоятелност при хоспитиране, текуща педагогическа практика и стажантска педагогическа практика по предучилищна педагогика и по чужд език (английски език) в базови детски градини – партньори на Великотърновския университет.
Предоставят се и други възможности за обучение, практики и стажове в европейски университети – партньори на ВТУ по програма „Еразъм +“.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Формата на дипломиране е съобразена с чл. 45 от Закона за висше образование и чл. 17 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“.
 
След успешно полагане на предвидените в учебния план задължителни, избираеми и факултативни дисциплини се полагат четири държавни изпита:
1. Държавен (практико-приложен) изпит в детска градина;
2. Държавен (практико-приложен) изпит по чужд език (английски език) в детска градина;
3. Държавен писмен изпит (по конспект, включващ теми от педагогика, психология и методически дисциплини) или Защита на дипломна работа.
Изпитът е свързан с развиването на тема по утвърден от Факултетния съвет конспект или защита на дипломна работа. Темата на дипломната работа се избира от проблематиката на изучаваните дисциплини. До разработване на дипломна работа се допускат студенти, които след приключване на втори семестър имат среден успех от следването не по-малък от отличен (5,50) и оценка по съответната дисциплина, в чиято област е избрана темата на дипломната работа, не по-малък от отличен (6.00). Ръководителите на дипломни работи са хабилитирани лица или лица, които притежават научна степен “доктор”. Темите за дипломните работи и съответният ръководител се предлагат от катедрата и се утвърждават от Декана.
4. Държавен писмен изпит по чужд език (английски език).
Датите и комисиите за държавните изпити се определят със заповед на ректора като в тях се включват хабилитирани преподаватели или преподаватели с образователна и научна степен „доктор“, учители-наставници и представители на работодателите.
Оценяването е по шестобалната система с точност до цяло число.

Професионална реализация:

Проучват се потребностите на пазара на труда и се планира разумно управление на подготовката на студентите. Поддържа се непрекъснат контакт с ползвателите на подготвените от висшето училище специалисти в областта на висшето образование и професионалното направление.
По време на обучението всеки студент работи с учители-наставници, с които разрешава основни проблеми от своята теоретична, практическа и чуждоезикова подготовка. Резултатите от извършените учебни дейности презентира и съхранява в портфолио.
Завършилите образователната програма по „Предучилищна педагогика и чужд език (английски език)“ съответстват на потребностите на образователните и научно-образователните институции, както и на неправителствения сектор от висококвалифицирани кадри.
Образователно-квалификационната степен позволява професионална реализация в сферата на предучилищното образование, както и в други сектори на образователната система (продължаващо обучение в магистърски и докторски програми в същото и друго професионално направление), както и в районните управления на образованието на МОН, редица държавни учреждения, в научни и културни институции, и в неправителствения сектор.