Предучилищна и начална училищна педагогика


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Педагогически факултет)  Редовна (Филиал - Враца)  Задочна (Педагогически факултет)

Обучаващо звено:

Педагогически факултет

Цели на програмата:

 • подготовка на висококвалифицирани, професионално компетентни педагогически кадри за практикуване на професиите учител в детска градина, учител в начален етап на основното образование (I-IV клас), учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас, възпитател;
 • формиране на компетентности за изпълнение на функциите на учител в детска градина, учител в начален етап на основното образование (I-IV клас), учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас, възпитател;
 • повишаване на образователния, изследователския и социалния потенциал на бъдещите педагогически специалисти чрез продуктивно интегриране на междунаучно ниво на знания, умения и компетентности от областта на социалните и хуманитарните науки;
 • модериране на устойчива готовност за самоусъвършенстване и упражняване на обществена дейност чрез включване в педагогическото изследователско пространство в контекста на европейска икономика, основана на знанието.

Професионална квалификация:

Педагог, детски учител и начален учител

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

В резултат от обучението се постига придобиване на образователна и квалификационна степен „бакалавър“ по програмата.
В съответствие с НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (ДВ, бр. 61, в сила от 2.08.2019 г.) и Постановление № 27 от 01.02.2021 г. за изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“, приета с Постановление № 289 на МС от 2016 (ДФ, бр. 89 от 2016), завършилите програмата постигат следните резултати:
Знания за:
 • съвременни постижения в сферата на психологическите, педагогическите и частнодидактическите науки;
 • основите и технологията на обучението по изкуствата (изобразително изкуство, музика, словесно-изпълнителско и театрално изкуство и др.);
 • модели и концепции за формиране на комуникативно-експресивни и практически умения за образователна дейност;
 • иновативно личностно ориентирано планиране, организиране и провеждане на образователен процес, базиран върху придобиване на ключови компетентности от децата и учениците;
 • прилагане на ефективни образователни методи и подходи съобразно индивидуалните потребности на децата и учениците;
 • опазване на живота и здравето на децата и учениците, включително и по време на организираните допълнителни дейности или занимания по интереси и др.
Умения за:
 • оказване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците чрез пълноценно включване в образователната и социалната среда;
 • сътрудничество и взаимодействие с участниците в образователния процес и всички заинтересовани страни;
 • интегриране на дигиталните технологии в образователния процес;
 • установяване и проследяване на напредъка за придобиване на ключови компетентности посредством мониторинг и анализ на образователните резултати и формираните компетентности на децата и учениците;
 • подготвяне на дигитални образователни ресурси и уроци, изпитни материали и участие в провеждането на национално външно оценяване;
 • водене и съхраняване на задължителната училищна документация;
 • провеждане на личностноориентирано общуване и взаимодействие с децата и учениците, консултиране на родители и подкрепа на индивидуалното развитие на децата и учениците;
 • създаване и подкрепа на индивидуалната и груповата идентичност;
 • възпитаване на институционална и личностна култура, ориентирана към толерантност, сътрудничество и взаимопомощ;
 • провеждане или участие в изследователска дейност в областта на предучилищното и училищното образование и др.
Отношения, които допринасят за организиране и управление на позитивна образователна среда, насърчаваща активното компетентностно ориентирано съучастие на всички ангажирани с просперитета на индивидуалността субекти;
 • субективно насочено холистично педагогическо взаимодействие с децата и учениците, стимулиращо реализирането на лидерския им потенциал;
 • използване на разнообразни стратегии за работа с родителите и семейната общност;
 • демонстриране на нагласа за ценностно насочено сътрудничество с децата и учениците;
 • защита на културни различия и подкрепа на добри практики за включване на разнообразието и приобщаването.
Компетентности:
 • придобиване на основни компетентности в област Образователна среда: организиране и управление на образователната среда чрез взаимодействие между образователните направления и учебните предмети по начин, който ефективно подпомага игровите взаимодействия и ученето и създава условия на всяко дете и ученик за активно участие във всички дейности;
 • придобиване на основни компетентности в област Педагогическо взаимодействие с децата и учениците, свързани с професионално-педагогическата и професионално-психологическата подготовка на детския и началния учител за прилагане на знания, умения и отношения по посока цялостното (холистичното) развитие и индивидуално общуване с детската личност съобразно нейните индивидуални потребности и потенциал в процеса на игровото взаимодействие и образователната интеракция;
 • придобиване на основни компетентности в област Преподаване: организиране на процеса и обучение, осъществяване на преподаването и подпомагане на ученето, и постигането на успешни резултати в овладяването на учебното съдържание в образователните направления и учебните предмети;
 • придобиване на основни компетентности в област Взаимоотношения с деца и ученици: ефективно общуване в процеса на преподаване на учебното съдържание, в ситуации, свързани с личностното им развитие и междуличностните взаимоотношения в детската и ученическата общност, в контекста на индивидуалния и диференцирания подход;
 • придобиване на основни компетентности в област Взаимоотношения с другите педагогически специалисти: планиране, организиране и осъществяване на съвместни дейности с други учители и педагогически специалисти, в т.ч. екипно взаимодействие, както и обсъждане и вземане на решения при възникнали проблемни ситуации в класната стая или в други пространства на територията на детската градина, училището или извън тях;
 • придобиване на основни компетентности в област Лидерство: мотивиране на децата и учениците да участват активно в образователни дейности, насочени към личностно развитие, стимулиране на иновативност и креативност в рамките на педагогическите взаимодействия, подготвяне на децата и учениците за многобройните предизвикателства, пред които предстои да се изправят в процеса на своята жизнена дейност и развитие;
 • придобиване на основни компетентности в област Работа с родителите и семейната общност: ефективно партньорско взаимодействие с родителите и други представители на семейната общност с амбиция за осигуряване на оптимална подкрепа на растящата индивидуалност;
 • придобиване на основни компетентности в област Възпитателна работа, свързани със ключови знания, умения и отношения в областта на теорията и методиката на възпитанието, гарантиращи целенасочено подпомагане на процеса на личностно развитие на децата и учениците в началния етап на основното образование като индивидуалности и членове на обществото, които разбират и осъзнават общоприети културни и социално значими ценности;
 • придобиване на основни компетентности в област Работа в мултикултурна и приобщаваща училищна среда: реализиране на приобщаващото, интеркултурното и гражданското образование.

Възможности за стажове и практики:

Практическото обучение по програмата, осигуряващо професионално-практически знания, умения и компетентности на студентите, се осъществява в три учебни форми: хоспитиране, текуща педагогическа практика и стажантска практика, чрез посещения в базови за университета детски градини и начални училища на основата на сключени двустранни договори.
Предлагат се възможности за реализиране на европейски мобилности с цел практика чрез платформи и договори съвместно с отдел „Международно и вътрешно сътрудничество“ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Предоставят се и възможности за провеждане на международно обучение с включени в тях практически дейности в детски градини и начални училища по програма "Еразъм +" въз основа на сключени двустранни споразумения с европейски университети-партньори.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Право на дипломиране се придобива след изпълнение на дейностите по обучението и успешно полагане на изпитите по учебния план на програмата. В зависимост от успеха и мотивацията, студентите имат право на избор между полагане на писмен държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа. Условията за избор на дипломна работа са отразени в Правилата за допускане, разработване и защита на дипломна работа на Педагогическия факултет.

Професионална реализация:

Подготовката по програмата осигурява условия за пълноценна професионална, социална и творческа реализация на завършилите студенти чрез устойчив и приобщаващ балансиран растеж спрямо териториалните потребности от педагогически специалисти в Република България.
Успешно завършилите обучението по програмата в ОКС „бакалавър” могат да заемат следните позиции:
 • педагог
 • учител в детска градина
 • учител в подготвителна група
 • учител в предучилищно възпитание и подготовка
 • учител в начален етап на основното образование (I-IV клас)
 • учител в начален етап на основното образование (I-IV клас) и в предучилищно възпитание и подготовка
 • учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас
 • възпитател в общежития към училище и център за подкрепа на личностно развитие
 • учител в обслужващо звено – дом за отглеждане и възпитание на деца от 3 до 7 годишна възраст, лишени от родителска грижа;
 • възпитател в специално училище – дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от І до ІV клас;
 • ръководител и преподавател в центрове за работа с деца в школи и групи за извънкласна дейност;
 • консултант-експерт в институции, в които се работи с деца от предучилищна и начална училищна възраст, в диагностични и прогностични центрове;
 • консултант и ръководител на деца от предучилищна и начална училищна възраст към институции и частни училища;
 • специалист във всички структури, в които има регламентирана длъжност, изискваща осъществяване на образователна дейност.
Завършилите програмата могат да продължат обучението си в магистърски програми от направление „Педагогика”, както и в други направления.