Начална училищна педагогика и чужд език


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Педагогически факултет)  Редовна (Филиал - Враца)

Обучаващо звено:

Педагогически факултет

Цели на програмата:

1. Подготовка за практикуване на професията „педагог-начален учител“ и „учител по чужд език“ чрез развиване на необходимите професионални компетентности.
2. Повишаване на психолого-педагогическия, когнитивния, социалния, комуникативно-езиковия и културния потенциал на бъдещите педагогически специалисти.
3. Интегриране на нагласи, знания, умения и отношения у студентите от областта на социалните и хуманитарните науки.
4. Създаване на стремеж към самоусъвършенстване и упражняване на широка обществена дейност чрез включване в педагогическото изследователско пространство.

Професионална квалификация:

Педагог, начален учител, начален учител по чужд език (английски)

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания (обем, специфика и качество на усвоената информация):
 • по психолого-педагогически дисциплини;
 • по частните дидактики, ориентирани към учебните предмети, изучавани в началния етап на основната образователна степен;
 • за чуждия език и култура и интеркултурната комуникация.
Умения (способност за извършване на определени дейности на основата на придобитите знания);
 • за планиране, прогнозиране, провеждане, ръководство, контрол и оценяване на образователния процес, осъществяван в училищните институции (в начална училищна възраст);
 • за адаптиране, за вземане на мобилни и адекватни решения в съответствие със съвременните научни постижения и променящата се образователна среда;
 • за организиране и провеждане на научноизследователска и проектна дейност в началния училищен етап;
 • за комуникация на изучавания чужд език;
 • за работа в мултикултурна и интеркултурна образователна среда;
 • за използване на съвременни информационни технологии в езиковото обучение на деца от начална училищна възраст;
 • за оказване на първа помощ и за защита при критични за живота и здравето на учениците ситуации;
 • за разработване и реализиране на културно-просветни програми.
Компетентности – лични и професионални за извършване на (способност за извършване на професионални дейности, регламентирани в стандартите за образователно-научната степен):
 • образователна дейност в началния етап на основното образование като начален учител, възпитател, организатор на свободното време;
 • образователна дейност по изучавания чужд език;
 • специализирана организаторска, диагностична и консултантска дейност в държавни структури и неправителствени организации с образователни функции;
 • организаторска и консултантска дейност в центрове за занимания по интереси, за организация на свободното време на ученици;
 • консултантска работа с родители, ученици, учители, възпитатели;
 • експертна дейност в управленческите звена на образованието към МОН и други учреждения и организации.

Възможности за стажове и практики:

Практическото обучение, осигуряващо професионално-практически знания, умения и отношения у студентите за получаване на квалификация на „педагог-начален учител“ и „учител по чужд език” се осъществява в три учебни форми: хоспитиране, текуща педагогическа практика и стажантска практика. Базовата работа се осъществява в базови за университета начални училища на основата на двустранни договори между двете институции.
Предоставят се възможности за провеждане на обучение с включени в тях практики в начални училища по програма "Еразъм +" по сключените двустранни споразумения с европейски университети-партньори. Предлагат се възможности за съдействие за организиране на Еразъм практики чрез асоциация за подпомагане на академичната общност (АПАО) съвместно с международния отдел на ВТУ „Св. св Кирил и Методий“.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Формата на дипломиране е съобразена с чл. 45 от Закона за висше образование и чл. 17 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“.
До дипломиране се допускат студенти, успешно положили семестриалните си изпити. Задължително се полагат четири държавни изпита:
1. Държавен (практико-приложен) изпит в начално училище, който се провежда в базова образователна институция и е свързан с изнасянето на урок в реални условия.
2. Държавен (практико-приложен) изпит по английски език в начално училище, който се провежда в базова образователна институция и е свързан с изнасянето на урок по английски език в реални условия.
3. Държавен писмен изпит (по конспект, включващ теми от педагогика, психология и методически дисциплини) или Защита на дипломна работа.
Изпитът е свързан с развиването на тема по утвърден от Факултетния съвет конспект или защита на дипломна работа. Темата на дипломната работа се избира от проблематиката на изучаваните дисциплини. До разработване на дипломна работа се допускат студенти, които след приключване на втори семестър имат среден успех от следването не по-малък от отличен (5,50) и оценка по съответната дисциплина, в чиято област е избрана темата
на дипломната работа, не по-малък от отличен (6.00). Ръководителите на дипломни работи са хабилитирани лица или лица, които притежават научна степен “доктор”. Темите за дипломните работи и съответният ръководител се предлагат от катедрата и се утвърждават от Декана.
4. Държавен писмен изпит по английски език.

Професионална реализация:

В образователната програма „Начална училищна педагогика и английски език” се подготвят педагози с образователно-квалификационна степен „бакалавър” за работа в училище – в началния училищен етап на основното образование. В съответствие с НАРЕДБА № 12 от 1.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, издадена от Министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., в сила от 27.09.2016 г., завършилите специалността могат да се реализират като:
 • начален учител;
 • начален учител и учител по чужд език (английски) ;
 • учител в група за целодневна организация на учебния ден (I - IV клас);
 • възпитател в начален училищен етап;
 • педагог в Център за подкрепа на личностно развитие;
 • педагог, възпитател в център за настаняване от семеен тип;
 • педагог в център за обществена подкрепа;
 • консултант-експерт в институции, в които се работи с деца от начална училищна възраст;
 • консултант – експерт в диагностични и прогностични центрове;
 • педагог в центрове за работа с деца и в школи и групи за извънкласна дейност;
 • консултант и ръководител на деца от начална училищна възраст към институции и частни училища;
 • експерт в образователни , културни и социални институции.
Успешно завършилите обучението в ОКС „бакалавър” могат да продължат обучението си в магистърски програми от направление „Педагогика”, както и в други направления.