Интерактивен дизайн и компютърни игри


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Факултет по изобразително изкуство)

Обучаващо звено:

Факултет по изобразително изкуство

Цели на програмата:

Да се подготвят високо квалифицирани специалисти в областта на интерактивния дизайн и компютърните игри, чрез изучаване, изследване, 3d моделиране, проектиране и решаване на конкретни творчески проблеми, свързани със спецификата на визуалният език и техническото изпълнение в посочени от съответната бизнес среда изисквания. Изискванията към длъжностите, които трябва да покриват съответните специалисти са посочени от студиа, които разработват компютърни игри. Основна цел на обучението по бакалавърската програма „Интерактивен дизайн и компютърни игри” е да създаде специалисти, които да отговарят на необходимите изисквания. Някои от посочените длъжности, уменията за които се развиват чрез обучение по дисциплините са:
 • концепт художник (Concept Artist);
 • 3D художник за персонажи (3D Character Artist);
 • 3D художник за обкръжаваща среда (Environment Artist);
 • художник за ефекти (FX Artist);
 • художник за осветление (Lighting Artist) и художник за интерфейс среда (User Interface (UI) Artist).

За постигане на поставените цели са посочени следните действия:

 • по-тясна и специализирана подготовка за проектиране и реализация на разработки свързани с интеракцията и компютърните игри във всички техни форми –разработка на персонажи за игри, разработка на обкръжаваща среда за игри, органична и неорганична анимация, работа с енджини за компютърни игри, програмиране;
 • придобиване на допълнителни технически и практико-приложни знания свързани с интеракцията, компютърните игри, програмирането, триизмерната графика и приложението им в дизайна на електронни медии;
 • усъвършенстване на професионални, технически умения и сръчности за работа с графичен софтуер, дизайн в триизмерна програмна среда, енджини за компютърни игри, визуализиране и подготовка за изпълнение на триизмерни рекламни съоръжения;
 • комуникативни и практически умения, които решават компетентно и творчески актуални проблеми от теорията и художествената практика и извършват задълбочени изследвания в широкия спектър на обучението по изобразително изкуство или информационните технологии в специализираните за компютърни игри аспекти на всички нива.

Професионална квалификация:

Дизайнер на компютърни игри

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

В резултат на обучението си и проведената художественотворческа дейност или дейност свързана с информационните технологии и приложението им в компютърните игри, студентите придобиват по-тясно специализирана и задълбочена работа върху конкретни художествени и технологични проблеми, а теоретичните дисциплини задълбочават и обогатяват знанията по теория и история на изобразителното изкуство и компютърните технологии:
Знания:
 • разширяване на знанията по теория и история на изобразителното изкуство и естетическата култура;
 • знания, свързани с приложението на информационните технологии и приложението им в компютърни игри;
 • усвояване на основни знания и умения във всички жанрове на изобразителното изкуство и/или информационните технологии;
 • развитие комуникативни и практически умения за образователна дейност.
Умения:
 • професионални умения и опит в творческата дейност;
 • компетентност и умения за реализиране на авторски проекти;
 • високо ниво на дигитална култура;
 • разширяване на диапазона от умения във всички жанрове на изобразителното изкуство, осигуряващ възможност адаптивност и приспособимост при професионалната реализация;
 • комуникативни умения, умения за работа в екип при реализация на авторски и колективни проекти;
 • активна позиция, отговорност и съзнателност при изпълнение на учебните и професионалните ангажименти;
 • умения за адаптиране, за вземане на мобилни и адекватни решения в съответствие със съвременните научни постижения в областта на технологиите и материалите;
 • креативност и вариативност при ориентиране в различните ситуации;
 • умения за организиране и провеждане на художественотворческа и научноизследователска дейност в професионалното направление;
 • умения за създаване на научна разработка, за научна защита и аргументация;
 • умения за използване на съвременни информационни технологии.
Компетентности:
 • компетентност при създаване и реализиране на авторски проекти;
 • развитие на дигитална компетентност;
 • развитие на умения за учене (участие в екипна работа, развиване на мотивация за творческа изява и личностна реализация;
 • гъвкавост и креативност в процеса мисленето;
 • развитие на инициативност и предприемчивост (креативност, новаторство, участие в творчески проекти; творческо използване на нестандартни материали; представяне на резултатите от творческата дейност);
 • културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество (разбиране на ролята на естетическите фактори в околната среда, формиране на художествена култура, участие в културни събития, проява на толерантност в културното многообразие, развиване на естетическо чувство чрез артистично себеизразяване).
 

Възможности за стажове и практики:

Чрез многобройните двустранни договори, координирани от Факултет по изобразително изкуство по програмата „Еразъм+“, е осигурена широка мобилност на студентите чрез частично обучение в избрано от тях висше учебно заведение в чужбина в рамките на европейските програми за международно сътрудничество, като по този начин да придобиват знания и ценен опит.
Студентите имат възможност за участие в Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН „Студентски практики” финансиран от ОП НОИР.
 

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Обучението на студентите в образователната програма „Интерактивен дизайн и компютърни игри“, ОКС „бакалавър“ завършва със Защита на дипломна работна.
Разработката и изпълнението на Дипломната работа е съгласно приетият от Факултетен съвет на Факултета
по изобразително изкуство „Статут за разработване и защита на дипломни работи" за ОКС „бакалавър” и „магистър” в специалност ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА“ (приет на ФС, пр. № 6 от 5.04.2012 г.).
Катедрата приема темата по дипломната работа на всеки студент (в края на VII-ми семестър), предварително одобрена от водещия преподавател. Оценяването се извършва от Държавна комисия, състояща се най-малко от трима хабилитирани преподаватели, назначени със заповед на Ректора. В комисията се включват при необходимост и външни за катедрата и/или ВТУ лица.
 

Професионална реализация:

Завършилите бакалавърската програма „Интерактивен дизайн и компютърни игри”, са квалифицирани да ръководят и участват в творчески и изпълнителски екипи, които да реализират проекти в сферата на компютърните игри. Могат да заемат широка
гама от професионални длъжности, в зависимост от необходимостта на студиата в които работят. Учебният план е структуриран според изискванията на конкретни фирми за компютърни игри и покрива желаните от тях компетенции.
Завършилите бакалавърската програма „Интерактивен дизайн и компютърни игри” имат компетентности да извършват следните дейности:
 • да създават чрез творческата си дейност уникален естетически, технически и функционално приложим графичен облик на заобикалящата жизнена среда (интериор, екстериор, органични обекти и урбанистични зони);
 • завършилите студенти могат да заемат следните длъжности в студиа за компютърни игри: концепт художник (Concept Artist); 3D художник за персонажи (3D Character Artist); 3D художник за обкръжаваща среда (Environment Artist); художник за ефекти (FX Artist); художник за осветление (Lighting Artist) и художник за интерфейс среда (User Interface (UI) Artist); игрови дизайнер (Game Designer); дизайнер на нива (Level Designer);
 • ръководни длъжности в студиа за компютърни игри;
 • дейност в структури с културно-просветен и административно-управленски характер, както и в обществени организации.