Изящни изкуства - Скулптура


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Факултет по изобразително изкуство)

Обучаващо звено:

Факултет по изобразително изкуство

Цели на програмата:

 • да обхване и представи скулптурата в голямото и многообразие от форми, жанрове, прояви, функции;
 • включване в учебната материя на най – актуалните и важни художествени факти и процеси в съвременната скулптура и тяхното изучаване в теоретичен и практичен план;
 • осмисляне и овладяване на пластично-пространствения визуален език при изграждането на триизмерен пространствен обект;
 • оформянето на съвременно пластично мислене; изграждането на аналитичен и синтетичен подход при проучването на натурата;
 • изграждане на художници-скулптори със свой уникален почерк, способни да реализират свои авторски проекти адекватно включващи се в съвременния социален и художествен живот;
 • да подготви специалисти квалифицирани и компетентни да проектират и реализират собствени произведения съвместно с творчески екипи, които да решават отговорни задачи в областта на монументалната скулптура, скулптурата предназначена за общественото пространство и др. Основните дисциплини в които се осъществяват тези цели са : „Скулптура”, „Композиция”,” Съвременни материали и технологии в скулптурата ”, „Художествен синтез”;
 • да се запознаят обучаващите се със спецификата и изразните възможности на традиционните и съвременните материали и техники в скулптурата. По-специално внимание е обърнато на някои неконвенционални прояви на скулптурата – лендарт, скулптурна инсталация, кинетична скулптура и др., както и на използването на дигиталните технологии(добавена реалност, рендеринг, холограма).
Дисциплината „Рисуване” като обем и значение е основен участник в процеса на анализиране на обекти, синтезиране на пластични форми и търсене на художествения образ . Дисциплините „История на изкуството”, „Естетика”, „Теория на изкуството”, освен високото информационно ниво търсят осъзнаване на практиките и мотивите при създаване на художествената творба.

Професионална квалификация:

Художник-скулптор

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Съгласно предложения учебен план, на успешно завършилите тази специалност се гарантират следните знания и умения:
Знания:
 • цялостни и максимално обхватни знания за историята, смисъла, целта и задачите на изобразителното изкуство, за неговото историческо развитие в основните му традиционни и съвременни направления;
 • цялостни знания за скулптурата в голямото и многообразие от форми, жанрове, прояви, функции и тяхното практикуване;
 • знания за характера, качествата и възможностите на традиционните скулптурни материали - метал, камък, дърво, гипс, глина и умения за тяхното обработване и използване в художествения процес;
 • знания за характера и възможностите в използване на нови методи и технологии в изграждане на триизмерен обект експониран в реално или базиран във виртуално пространство;
 • познаване и разбиране на най-новите процеси и резултати в скулптурата извършващи се от средата на 20 век и значението им за съвременната художествена практика. Познаване творчеството на основните автори - двигатели в тези процеси.
Умения:
 • умения за изграждане на скулптурната форма, боравене с триизмерното пространство и създаване на художествен образ;
 • основни умения за прилагане принципите и правилата на архитектурно – художествения синтез, компетентност и умения за реализиране на собствени проекти в областта на монументалната пластика, естетизацията и организацията на общественото пространство;
 • умения за използване на съвременните технологии в изграждането на триизмерен обект – моделиране чрез различни софтуерни продукти, скениране, рендеринг, принтиране и тяхното използване в художествения процес;
 • познаване и практикуване на основните техники и технологии за проектиране и реализиране на скулптурната творба в краен материал;
 • познаване и умения за боравене с основните инструменти технологии и машини в това число и дигитални необходими за реализация на скулптурната творба;
 • чрез допълнителните дисциплини се дава най-широк диапазон от знания и умения осигуряващи възможност за създаване на творби с по-синтетичен характер, адаптивност при изменящата се среда и бърза приспособимост при професионалната реализация;
 • умения и качества за самостоятелна творческа дейност и успешна работа в екип;
 • основни познания за изобразителните техники на изучаваните изкуства, за работата с компютър и основните компютърни техники приложими в изобразителното изкуство.
Компетентности:
 • компетентност за проектиране и реализиране на собствени авторски и в сътрудничество проекти в областта на триизмерното пространство – реално и виртуално, кавалетната и монументалната пластика, естетизацията и организацията на публичното пространство, и в други области и жанрове на съвременната скулптура;
 • компетентност за боравене със скулптурното пространство реално и виртуално, и създаване на художествен образ;
 • компетентни професионално да представят собствени и да анализират чужди произведения;
 • компетентни да търсят и постигат индивидуалност, оригиналност и изживяност на творческите си решенията и създаване на авторски произведения;
 • компетентност за обвързване на личностното развитие с професионалното изграждане като художник.

Възможности за стажове и практики:

Във връзка с една от основните задачи на учебния процес да подготви специалисти познаващи важната роля на скулптурата в естетизацията на общественото пространство, способни да реализират собствени и проекти в е в областта както на реалното триизмерно пространство така и във виртуалното триизмерно пространство (добавена реалност, рендеринг, холограма). Също така да решават отговорни задачи, както в областта на скулптура в публичното, социалното и виртуалното пространство, така и в монументалната скулптура и художествения синтез на базата на споразумения и договори с обществени организации, дигитални платформи и др. Студентите реализират монументални творби както в траен материал така и творби с времеви характер или обекти в колаборация, които се експонират трайно или не в обществената среда или изпълняват специфичната си функция като част от по голям проект, чрез организирани многобройни ежегодни скулптурни симпозиуми , пленери и други сътрудничества. Още в процеса на обучение и във връзка с основните цели на специалността се търсят и осъществяват проекти реализиращи студентски произведения в публичното и социалното пространство – както паметници, паметни знаци, пластики в урбанизирано пространство, така и произведения предназначени за различни социални платформи и друг вид колаборации. Значителна част от възможностите за учебни практики и стажове се осъществява в рамките на дисциплините от учебния план Лятна учебна практика, Спецкурс, Съвременни материали и технологии в скулптурата и др.
Чрез двустранни договори на ВТУ и договори по програмата „Еразъм+“, се осигурява обучение на студентите в избрано от тях висше учебно заведение в чужбина в рамките на европейските програми за международно сътрудничество. Студентите имат възможност за участие в Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН „Студентски практики” финансиран от ОП НОИР.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Обучението на студентите в образователната програма „Изящни изкуства – Скулптура“, ОКС „бакалавър“ завършва със Защита на дипломна работа.
Разработката и изпълнението на Дипломната работа е съгласно приетия от Факултетен съвет на Факултета по изобразително изкуство „Статут за разработване и защита на дипломни работи за ОКС „бакалавър” и „магистър” в специалност ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА“ (приет на ФС, пр. № 6 от 5.04.2012 г.).
Дипломната защита се извършва пред Държавна изпитна комисия, определена със заповед на Ректора на ВТУ и съставена най-малко от трима хабилитирани преподаватели в професионалното направление.

Професионална реализация:

Знанията, уменията и компетентностите на завършилите бакалавърска програма “Изящни изкуства–скулптура” им дават право и възможност да се реализират в много широк периметър на обществения живот. Те ще могат да проектират и реализират собствени произведения и произведения в (сътрудничество) творчески екипи във всички жанрове и функции на съвременната скулптура в нейния реален и виртуален аспект, и изобразително изкуство като цяло. Ще могат да проектират и изпълняват в материал и мащаб триизмерни реални и виртуални обекти от всякакъв характер и предназначение, да заемат отговорни и управленски позиции в редица културни и обществени институции, да осъществяват експертна, консултантска дейност, да бъдат куратори и организатори на културни събития в широкия спектър на визуалните изкуства, да бъдат преподаватели по изобразително изкуство в средните училища и др.
Богатите знанията, уменията и компетентностите на завършилите бакалавърска програма “Изящни изкуства–скулптура” ги прави адаптивни в изменящата се среда и бързо приспособими при професионалната реализация.