Информационно брокерство и дигитални медии


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Факултет „Mатематика и информатика“)

Обучаващо звено:

Факултет „Mатематика и информатика“

Цели на програмата:

 • подготвяне на висококвалифицирани специалисти обезпечаващи нуждите на обществото, икономиката и частния бизнес (подпомагане на пазарно и обществено ориентирани физически и юридически лица);
 • генериране на прогрес съобразно образователно-квалификационната степен;
 • предоставяне на гъвкаво и иновативно обучение на най-високо ниво, с цел осигуряване на единство между потребностите на образованието, научноизследователската дейност и бизнеса;
 • осигуряване разпространението, трансфера и приложението на знания и умения в полза на всички обществени слоеве;
 • развитие на предприемаческо мислене и инициативност в услуга на институции, организации и бизнес (подобряване качеството на работния процес и повишаване нивото на информационната обезпеченост).

Професионална квалификация:

Бизнес анализатор, информационни технологии; Библиограф-информатор

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Определят се съгласно Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование и Националната квалификационна рамка на Република България:
Знания:
 • притежава разширени и задълбочени теоретични и фактологични знания в областта, включително свързани с най- новите постижения в нея;
 • самостоятелно интерпретира придобитите знания, като ги свързва с прилагането на факти и чрез критично възприемане, разбиране и изразяване на теории и принципи;
 • събира, анализира, систематизира и чрез разнообразни и иновативни похвати обработва информация в избраната от потребителя (клиента) област на знанието, предоставяйки му полезна (от гледна точка на практическите умения) извадка;
 • притежава знания на високо ниво (спрямо необходимостта на професионалната си характеристика) в сферата на информационните науки, обработката на документални източници на информация.
Умения:
 • владее методи и средства, позволяващи решаване на сложни задачи в областта;
 • умение за реална и релевантна (спрямо необходимостта на потребителя) оценка на информационните ресурси;
 • прилага логическо мислене и проявява новаторство и творчески подход при решаване на нестандартни задачи;
 • комуникационни умения (информация - потребител на информация; информационен брокер - потребител на информация; информация - информационен брокер);
 • умения за оценка на риска (SWOT - анализ на информацията интегрирана в практическата дейност);
 • умения за работа в екип (brainstorming; имплементиране на идеите в процеса на работа - в работната среда (екипа) и в практическата дейност на потребителя на информация);
 • умения за презентиране на информационните ресурси;
 • умения за взаимодействие с потребителя (клиента);
 • умения за планиране (времеви ограничения; ресурси - човешки ресурс, информационен ресурс).
Компетентности:
Самостоятелност и отговорност
 • притежава способност за административно управление на сложни професионални дейности, включително на екипи и ресурси;
 • поема отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
 • проявява творчество и инициативност в управленската дейност;
 • преценява необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност;
 • компетентност за формиране на екип (от системна и процедурна гледна точка);
 • компетентност за поставяне на ясни цели (създаване на структура и насоки за постигането им, избягване на грешките, спазване срокът за изпълнение).
Компетентност и за учене
 • последователно оценява собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планира необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация;
 • изградена потребност от "ученето през целия живот" - начин на мислене (системен процес насочен към самия учещ и неговите потребности за личностно и професионално развитие);
 • подобряване разбирането и оценяването на учебния процес и резултатите от него (неформално и формално образование) с цел подобряване на консултантските услуги (високо качество на услугите по информиране и консултиране).
Комуникативни и социални компетентности
 • формулира и излага ясно и разбираемо идеи, проблеми и решения пред специалисти и неспециалисти;
 • изразява отношение и разбиране по въпроси чрез използване на методи, основа- ни на качествени и количествени описания и оценки;
 • проявява широк личен мироглед и показва разбиране и солидарност с другите;
 • пълноценно общува на някои от най- разпространените европейски езици.
 • компетентност за ефективно общуване с цел успешно взаимодействие с екипа и потребителите на информация (структура и съдържание на комуникативния процес; активно и пасивно комуникиране);
 • овладяване на различни модели за обмен на информация (отворена двустранна комуникация);
 • компетентност за постигане на ефективна обратна връзка с екипа и потребителите на информация (конкретизация; отчитане на потребностите; навременност - подаване на информация в подходящ момент);
 • компетентност за общуване в критични ситуации – разрешаване на конфликти (конфликти на целите, нагласите, идеите, поведението).
Професионални компетентности
 • събира, класифицира, оценява и интерпретира данни от областта с цел решаване на конкретни задачи;
 • прилага придобитите знания и умения в нови или непознати условия;
 • проявява способност да анализира в по-широк или интердисциплинарен контекст;
 • използва нови стратегически подходи;
 • формира и изразява собствено мнение по проблеми от обществен и етичен характер, възникващи в процеса на работата.
 • компетентност за изследване на бази данни;
 • компетентност за работа с оперативна информация, касаеща както непосредствено пазара за ценни книжа, така и общата ситуация в икономиката (периодично наблюдение на този тип информация);
 • определяне степента на поддръжка на бизнес процесите от информационните технологии;
 • формиране на пакет от IT  услуги за всеки бизнес процес, с цел по-високо ниво на оперативност;
 • разработка и внедряване на базови процеси по предоставяне на услуги (управление нивото на услугите, управление на конфигурациите, управление на бизнес отношенията);
 • създаване на длъжността "собственик" на процеса;
 • стартиране на проекти за реализиране на нови функции;
 • определяне на подходи за формиране на услуги.

Възможности за стажове и практики:

Въз основа на подписаните договори  за провеждане на учебни практики и стажове в институции, организации, фирми и др.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Разработване и защита на Дипломна работа, съгласно Правила за допускане, разработване и защита на дипломна работа, приети с  решение на Факултетен съвет на факултет “Математика и информатика”(Протокол № 7 от 24.06.2013 г) и са в сила от дата на приемането им и направените изменения

Професионална реализация:

Специалността „Информационно брокерство и дигитални медии” е пряко следствие от новите предизвикателства, които постави  пазарът на труда информационната революция и проникването на информационните технологии във всяка сфера на стопанска дейност.  Това определят възникващата необходимост от специализирано обучение по професията НКПД 2511 6002 Бизнес анализатор, информационни технологии – нова функционална роля, която се превръща в ключова за развитието на средните и големите предприятия с персонал над 50 заети лица . По данни на НСИ за Северен централен район (характерен за привличане на студенти  за ВТУ) броя на тези предприятия е повече от 600. От друга страна развитието на бизнес средата формира и нова роля за библиотеките с акцент върху информационното консултиране. Това обуславя и насочването към професионална реализация като НКПД 2622 5009 Библиограф-информатор.